Traducció de "Direcció de la correspondència" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Correspondència - traducció : Direcció - traducció : Direcció - traducció : Direcció - traducció : DIRECCIÓ - traducció : Direcció de la correspondència - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Nom de la correspondència...
Map Name...
Esborrar la correspondència?
Delete Map?
Codi HTML de la correspondència
HTML Code of Map
Correspondència
Map
Correspondència
Mapping
Signatura de correspondència
Mapping Signature
Introduïu el nom de la correspondència
Enter Map Name
Introduïu el nom de la correspondència
Enter the name of the map
Esborra la correspondència activa
Delete the current active map
Correspondència nova...
New Map...
Esborra correspondència
Delete Map
Correspondència oficial.
Legal correspondence.
Habilita la correspondència per omissió
Enable default map
Has destruït tota la correspondència?
Did you cleared in correspondence?
Direcció de la navegació
Direction of Navigation
Direcció de la disposició
Layout direction
La direcció.
Upper management.
Inverteix la direcció de desplaçament
Reverse scroll direction
Coordinar la ruta de direcció.
Coordinate direction race.
Crea una nova correspondència
Create a new map
Ignora la direcció de la sortida
Ignorant of exit direction
Utilitza la direcció.
Use the directional.
La nostra direcció.
Our management.
Escolliu la correspondència i imatge a editar
Choose Map Image to Edit
Direcció de format
Layout direction
Direcció de cerca
Search direction
Direcció de disposició
Layout direction
Selector de direcció
Direction Chooser
Selector de direcció...
Direction Chooser...
Merda, de direcció.
Shit. It's H.R.
AJUDANT de DIRECCIÓ
ASSISTANT DIRECTOR
Edita l' àrea per omissió de la correspondència activa actualment
Edit the default area of the current active map
I ha de contenir la direcció.
And it has to have direction.
Però ha de contenir la direcció.
But it has to have direction.
Selector de direcció Mostra el diàleg de selecció de direcció
Direction Chooser Show the direction chooser dialog
Direcció
Direction
Direcció
Steering
Direcció
Direction
Direcció
Sort direction
Quin és la direcció?
What's your address?
Intercanvia la direcció aleatòriament
Swap direction randomly
Intercanvia la direcció aleatòriament
Swap direction randomly
Aquesta és la direcció.
This is the address. It's a twoday drive.
Gràcies per la direcció.
Thanks for the address.
Posa'm amb la direcció.
Get network on the phone.