Traducció de "a finançar" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Finançar - traducció : A finançar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Finançar?
Funding?
Per a completar el seu harem, no per finançar terrorisme.
To top off his harem, not to fund terrorism.
Per finançar les despeses de la Unió Europea.
It funds European Union spending.
L'home que va finançar l'atemptat de la CIA.
The man who financed the bombing of the CIA.
I si l'ajuntament deixa de finançar No sé on anirem a parar.
And if the town council stops supporting us... I don't know where we will be.
I els vaig convèncer per finançar hi una expedició.
And I talked them into funding an expedition.
Si el príncep vol finançar alguna cosa, té els recursos.
If the prince wants to fund something, he's got the resources.
En Hunt va finançar la campanya de reelecció d'en Grell.
Hunt funded Grell's reelection campaign. Mmhm.
L'iranià que va finançar l'atac a aquesta agència que va succeir el 12 de desembre.
The Iranian who funded the attack on this agency that occurred on 12 12.
Tima només tenia diners per finançar els germans d'un en un.
Tima only had money to sponsor one brother at a time.
... que podeu ajudar a finançar el nostre programa de patrocini als desenvolupadors? Feu clic aquí per ajudar.
... that you can help to financially support our program of sponsoring developers? Click here to help.
Diguem que sóc un oficial iranià la feina del qual és finançar operacions terroristes a l'hemisferi occidental.
Say I'm an Iranian official whose job it is to fund terrorist operations in the Western hemisphere.
Per finançar les activitats de la Unió Europea decidides per les seves institucions.
It funds European Union activities, decided by the institutions.
Per finançar les despeses de la Comunitat Europea, que són de dos tipus
It funds European Community spending, which (alls into two categories
Vam fer molts viatges, vam finançar tasques de desenvolupament, i projectes econòmics a Àfrica amb el World Bank.
We made a lot of trips, financed development, economic projects in Africa with the World Bank.
Per finançar la PAC, es recorre al Fons Europeu d Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA).
The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is the name of the budget for the CAP.
Amb el dòlar s'haurien canviat els papers, oi? Amb tants calés haurien pogut finançar la guerra.
Because it would have givin them plenty of Money.
Potser són conscients que haurien de finançar la l'habilitació i l'entrenament si volguessin entrar en aquest mercat.
And they might be aware that they would have to fund vetting and training if they wanted to go into that market.
És necessari obtenir diners per finançar el moviment en el futur, però DeGraw és bastant reservat quant a quin serà el pròxim gran pas.
For the future, there is the need to get money to fund the movement, but DeGraw is quite closed about what the next big step will be.
El nostre govern no va dissenyar la loteria nacional, no va finançar la loteria nacional, no opera la loteria nacional.
Our government didn't design the national lottery, it didn't fund the national lottery, it doesn't operate the national lottery.
Tingueu en compte la campanya per l'alcaldia de Moscou de l'agost del 2013 d'Alekséi Navalni, la qual va finançar majoritàriament amb donacions a través de Yandex.Dengi (un servei similar a PayPal).
Consider Alexey Navalny s August 2013 Moscow mayoral campaign, which he funded largely with online donations through Yandex.Dengi (a service similar to PayPal).
El subsecretari del Departament del Tresor per a Terrorisme i Intel ligència Financera d'Estats Units, David Cohen, va assenyalar amb el dit a Kuwait per finançar algunes de les activitats de l'EI
US Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David Cohen recently pointed fingers at Kuwait for bankrolling some of ISIS activities
Per finançar les seves polítiques, la Unió Europea té un pressupost anual de més de 120.000 milions d euros, en crèdits de compromís.
To fund its policies, the European Union has an annual budget of more than 120 billion.
En aquest anunci les FARC van informar que renunciarien a finançar se amb els segrestos i van expressar el desig de posar fi a una guerra que s'arrossega des de fa quaranta vuit anys.
Through this announcement the FARC reported that they would renounce kidnapping as a financing means and emphasized their desire to stop the war which has been ongoing for 48 years.
Elsbeneficis es poden blanquejar i espoden fer servir per finançar altresoperacions criminals o per subornarmembres dels organismes encarregats de fer complir la llei.
Profits can be laundered andused to fund other criminal operationsor to bribe law enforcement officers.
En un primer moment el pressupost de la Comunitat es va finançar projecte de pressupost en el seu conjunt Es tracta d'una arma amb contribucions nacionals.
At first the Community budget was financed from national contri for 'important reasons'.
Un nombre de recaptadors de fons que treballen en jurisdiccions més permissives (especialment en Kuwait i Qatar) estan sol licitant donacions per finançar insurgents extremistes i no per fer front a les necessitats legítimes humanitàries.
a number of fundraisers operating in more permissive jurisdictions particularly in Kuwait and Qatar are soliciting donations to fund extremist insurgents, not to meet legitimate humanitarian needs.
L'empresa brasilera Suntech, que avui dia forma part del grup americà Verint, va finançar un dia sencer d'entrenament, amb una atenció especial en la intercepció de telecomunicacions.
The Brazilian company Suntech, which is now part of the American group Verint, funded a whole day of training, with special focus on interception of telecommunications.
I imagineu que als consorcis que liciten per operar se'ls diu que qui ofereixi el menor recàrrec percentual per cada transacció per finançar ho tot obtindrà l'adjudicació.
And imagine that the consortia who bid to run it are told, whoever comes in at the lowest percentage markup on each transaction to fund the whole thing will get the deal.
Segons la mateixa revista digital , s'estima que la històrica reforma beneficiarà un gran nombre de cubans que, sempre que puguen finançar el viatge i obtinguen el visat del país de destí, podran viatjar amb major facilitat a l'estranger .
According to this digital magazine , it is estimated that the historical reform will benefit a large number of Cubans who, as long as they can finance their journey and obtain a visa for the destination country, will be able to travel abroad with far greater ease.
I sé que n'hi ha, si puc fer una petita publicitat, hi ha persones en aquesta audiència fàcilment capaces de finançar una enquesta massiva d'investigació per a resoldre aquesta incògnita, i els suggereixo que així sigui, ja que valdria la pena.
And I know that there are if I could put a little plug here there are people in this audience easily capable of financing a massive research survey to settle the question, and I put the suggestion up, for what it's worth.
I sé que n'hi ha, si puc fer una petita publicitat, hi ha persones en aquesta audiència fàcilment capaces de finançar una enquesta massiva d'investigació per a resoldre aquesta incògnita, i els suggereixo que així sigui, ja que valdria la pena.
And I know that there are, if I could put a little plug here, there are people in this audience easily capable of financing a massive research survey to settle the question, and I put the suggestion up for what it's worth.
Estàvem exultants quan es vam arriscar amb un grup d'investigadors completament desconeguts i ens van finançar per fer un estudi amb 1000 dones amb mames denses, comparant la mamografia amb la IMM.
And we were elated when they took a chance on a team of completely unknown investigators and funded us to study 1,000 women with dense breasts, comparing a screening mammogram to an MBl.
La tercera és que la visió és prou interessant o prou dolenta, però no aconsegueix atraure prou capital per arrencar i potser sigui massa costosa per finançar la amb els seus propis recursos.
The three is it's such an interesting vision or such a bad vision, but it can't attract sufficient capital to get started and it's maybe too expensive to fund on your own through your own resources.
En el cas dels deu països que van entrar el 2004, això va comportar una partida de 41.000 milions d euros, que havien de finançar projectes estructurals perquè els nouvinguts complissin les obligacions de l adhesió.
For the enlargement of the 10 countries in 2004, this involved a package of 41 billion aimed mainly at funding structural projects to allow the newcomers to fulfil the obligations of membership.