Traducció de "admès" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Admès - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

no admès
not supported
no admès
not formatted
Estàs admès.
You're rehired.
Format no admès
Unsupported Format
Ho ha admès.
He admitted it.
Ha admès la seva culpabilitat.
She has admitted her guilt.
No, pràcticament ho has admès.
No, you don't. You practically admitted that you don't like it.
Ella ha admès el crim!
She admits to the crime.
Hauries d'haver admès tota la colla!
Fucking psycho! You should have been admitted, the whole gang!
Però vostè ha admès que té una gavardina.
You've already admitted that you've got a raincoat.
Quan ha admès el Pare algun cop que estava equivocat?
When has dad ever admitted he was wrong?
Llavors va ser admès en un Institució mental a Boston.
So then, uh, he was admitted to a mental health facility in Boston.
En aquest moment, el recurs al Constitucional encara no està admès a tràmit.
At this moment, the appeal still hasn't been admitted for processing by the Constitutional.
Ahh, he d'entendre que l'ambaixador rus... serà admès a la Sala de Guerra?
Am I to understand the Russian ambassador... is to be admitted entrance to the War Room?
No s' han pogut gestionar els següents fitxers degut a un format no admès
Unable to handle the following files due to an unsupported format
Vull que li digui a Lord i Lady Grantham el que gairebé m'ha admès.
I want you to tell Lord and Lady Grantham what you have almost admitted to me.
Fa 20 minuts, l'Alain Bernard ha admès ser un membre actiu de la intel ligència israeliana.
20 minutes ago, Alain Bernard admitted to being an asset of Israeli intelligence.
Desa un document en qualsevol format admès. El document no es convertirà en el fitxer exportat.
Save a document to any supported format. The document does not become the exported file.
Una sèrie de governs i de regions han admès que es tracta d'una nova forma de tractar les malalties.
A number of governments, and a number of regions, have recognized that this is a new way to treat disease.
No s' han pogut gestionar els següents fitxers degut a un format no admès Podeu convertir manualment aquests fitxers d' àudio a format WAVE fent servir una altra aplicació que admeti el format d' àudio i desprès afegir els fitxers WAVE al projecte K3b.
Unable to handle the following files due to an unsupported format You may manually convert these audio files to wave using another application supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project.
El director de la revista Filter, Mattias Göransson l únic client de Schibbye i Persson que ha admès públicament haver mantingut contacte amb els periodistes abans del seu viatge a l Àfrica va ser cridat com a testimoni en el judici. Més endavant, en una entrevista amb l'agència Reuters a Suècia, va expressar la decepció amb el veredicte
Mattias Göransson, the editor in chief of Filter magazine the only client of Schibbye and Persson's to publicly acknowledge it had been in touch with the pair before their African trip was called as a witness during the trial, and expressed disappointment with the verdict when interviewed by Reuters in Sweden