Traducció de "article es proposa" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Article - traducció : Article - traducció : Proposa - traducció : Article es proposa - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Es proposa d'explorar ho.
He proposed to explore.
Què proposa?
What is she proposing?
Però es un article.
But it's your story
Què proposa, doncs?
What are you suggesting?
I què es proposa fer amb la fotografia?
And what does she propose to do with the photograph?
El que Condor proposa...
Now, what Condor proposes...
No es pot carregar l' article.
Unable to load the article.
Timor Oriental Es proposa una llei base sobre medi ambient
East Timor Proposed Base Law on Environment Global Voices
Article
Article
article
post
Article
Post
Article
Article
Què és el que proposa?
What do you propose?
A blogunugalsene.com es va publicar el següent article
Many wondered whether this was a case of political exploitation or proof of compassion. blogunugalsene.com published posted the following update
No es tractava d'un article anònim, era real.
It wasn't another depersonalised report, it was real.
Article 9.
Article 9.
Bon article.
Great report.
Article següent
Next Article
Article anterior
Previous Article
Article següent
Next Article
Nou article
New Post
Enviaedit article
Send
Següent article
Next Article
Article previ
Previous Article
Un article.
An article.
Article dos
Item two
Article tres.
Item three.
Segon article
Item two
Article un
Item one
Article un.
Oh, yes, item one
del teu pèl... Article dos, article dos.
Item two, item two, item two
El que proposa I'objectiu surt als llibres.
The guy that sets the goal gets in the history books!
Esborra l' article
Delete Article
Article desat localment.
Post saved locally.
Modifica l' article
Supersede Article
Desa l' article
Save Article
Elimina l' article
Delete Article
Envia araedit article
Send Now
Edita l' article...
Edit Article...
Llegeix l' article
Read Article
Article sense llegir
Unread Article
Article un merchandising.
Item one Band merchandise.
I com proposa completar la cúpula, mestre Brunelleschi?
How do you propose to complete the dome Mastro Brunelleschi?
Singapur es proposa, per al 2060, produir 900 milions de litres al dia d'aigua dessalinitzada.
And Singapore proposes by 2060 to produce 900 million liters per day of desalinated water.
L' article és erroni.
The article is wrong.