Traducció de "ciutadà d'Àustria" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Ciutadà - traducció : Ciutadà - traducció : D'Àustria - traducció : D'Àustria - traducció : Ciutadà d'Àustria - traducció : D'Àustria - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Ciutadà Fisher.
Citizen Fisher. Citizen.
Sóc un ciutadà.
I am a citizen.
Estimat ciutadà de l'univers,
Dear citizens of the universe
Sóc un ciutadà honest.
I am honest citizen.
lr de gener del 1995 adhesió d'Àustria, Finlàndia i Suècia.
3 January 1995 accession of Austria, Finland and Sweden.
lr de gener del 1995 adhesió d'Àustria, Finlàndia i Suècia.
3 January 1995 accession of Austria, Finland and Sweden.
Primer, no sóc un ciutadà.
First, I'm not a citizen.
Sí, ets un ciutadà exemplar.
Oh, yeah, you're a model citizen.
Ets un bon ciutadà, Arno.
You're a good citizen, Arno.
Voldria fer un arrest ciutadà.
I want to make a citizen's arrest.
Hauria de ser decisió del ciutadà.
It should be the citizen's decision.
Se'l va canviar al ferse ciutadà.
He changed it when he became a citizen.
Sóc un ciutadà lleial de Florència.
I am a loyal citizen of Florence.
Jo no era un ciutadà d'aquest país.
I wasn't a citizen of that country.
Miri, Simone, sóc un ciutadà d'aquest país.
Look, Simone, I am a citizen of this country.
Han estat reservades per a qualsevol ciutadà
Have been held for any citizen
El ciutadà de a peu paga poc.
Little guys pay with little checks.
Sóc un ciutadà lleial de la república.
I am a loyal citizen of the Republic.
Colòmbia Periodista Ciutadà Ameneçat Pel Seu Vídeo Viral
Colombia Citizen Journalist Threatened Over Viral Video
Considerar Ciutadà Kane tan valuosa com Jane Austen.
Consider Citizen Kane as valuable as Jane Austen.
Llavors troba un altre Ciutadà honest que sàpigue.
Then find another honest citizen who does.
President de la República al ciutadà Salvador Allende Gossens.
President of the Republic the citizen Salvador Allende Gossens.
Escolti, major, jo... sempre he sigut un ciutadà honrat.
Sir, I have been an upstanding Citizien all my life.
L'únic que hem de fer és convèncer un ciutadà.
All we have to do is win over one American mind!
Aquest paio es pensa que estem fent Ciutadà Kane .
He still thinks we're making Citizen Kane?
Però tu volies lluitar pel ciutadà de a peu.
But you used to want to fight for the little guy.
Un ciutadà és autònom, vota ell mateix les seves lleis.
A citizen is autonomous, voting his own laws.
Una política regionalbasada en la solidaritati al servei del ciutadà
A regionalpolicy based on solidarityand serving the citizen
Membres de l'associació Muslim Youth of Austria (joves musulmans d'Àustria) ajuden a traduir les caixes de medicaments a l'àrab!
The Muslim Youth of Austria helps with translating boxes of medical supplied to Arabic!
Com a ciutadà, li sembla tranquil litzadora la resposta de l administració de Gurgaon?
Do you as a citizen find the Gurgaon Administration s response reassuring?
Una ambigüitat així dóna un poder absolut als funcionaris sobre el ciutadà.
Such an ambiguity gives absolute power to civil servants over the citizenry.
Pels Atenencs, el bon ciutadà donava importància a les mirades dels altres.
For the Athenians, a good citizen was someone sensitive to what others thought about him.
Enter ciutadans, etc Un ciutadà que corria, així que va matar Mercutio?
Enter Citizens, amp c. 1 ClTIZEN Which way ran he that kill'd Mercutio?
Sóc en Willie Nelson i quan no actuo, faig de ciutadà compromès.
Hi, I'm Willie Nelson. And when I'm not performing, I'm usually getting involved.
És el meu deure, com a lleial ciutadà de Florència fervosho saber.
I feel it is my duty as a loyal citizen of Florence and a grateful guest of this republic that I relay this to you.
Va descriure aquesta compra tan delirant a inmediahk.net, una plataforma de periodisme ciutadà
She described the craze at inmediahk.net, a citizen journalism platform
És a dir, ser ciutadà de la UE dóna drets i responsabilitats addicionals.
In other words, being an EU citizen gives you additional rightsand responsibilities.
Ell era un deliqüent cercat i tu ets un bon ciutadà sense antecedents.
Look... He's a wanted felon. You're an upstanding citizen without a record.
CIUTADÀ 1 dalt, senyor, amb mi, jo et mano en nom del príncep obeir.
1 ClTIZEN Up, sir, go with me I charge thee in the prince's name obey.
Feu el que calgui per matar al Goril la! Assegureuvos que cap ciutadà prengui mal.
Follow it and make sure you won't hurt citizens.
Un energumen odiós, agredeixaltrespaios iagafaelseufrankfurt ciutadà de la ciutat més gran de la terra!
A pushy, obnoxious, knocktheotherguydown andtakehishotdog resident of the greatest city on earth!
És el tipus d'aplicació que el ciutadà entén molt ràpidament, li proporciona una utilitat immediata.
It's the type of application that the ordinary citizen wraps their head around very quickly, it delivers immediate use to them.
Exigeixen un rescat ciutadà a més d'un aclariment sobre les causes de la catastròfica situació bancària.
They are demanding a citizen rescue , as well as a clarification of the causes of the catastrophic bank situation.
Es tem per la vida del ciutadà sirià empresonat, Bassel Khartabil, transferit a un lloc desconegut
Fears for Imprisoned Syrian Bassel Khartabil, Transferred to an Unknown Location Global Voices
s un ciutadà de la Unió Europea, un ciutadà no comunitari resident en un Estat membre de la Unió Europea, una persona jurídica o una associació amb seu en un Estat membre de la Unió Europea.
Your petition may include annexes and, in part icular, copies or any background documents you may have.