Traducció de "combustió de turbina de gas" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Combustió - traducció : Turbina - traducció : Combustió de turbina de gas - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Ens pot convertir en una turbina de natural gas quan
We can turn on a natural gas turbine when we need the energy.
MITSUBISHI MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA SA.
MITSUBISHI INTERNAL COMBUSTION ENGINE CO.
Fuita de gas.
Hmm. Gas leak.
marges del forat cremats, marques de combustió d'explosiu.
Marks of explosive combustion.
Gas, gas!
Go, go!
Massa molar de gas
Molar Mass of Gas
Crea partícules de gas
Create gas particles
Quan la turbina funcioni, produirà 8.000 watts d'electricitat, de dia i de nit.
When the turbine drops in, it will produce 8,000 watts of electricity, day and night.
És una cambra de gas.
They're taking us to the Gas champer.
S'encarreguen cilindres de gas zyklon.
Cylinders of zyklon gas are ordered.
Sí són d'aquesta temporada, De ràpida encesa i llarga combustió.
Yeah, everything's seasoned, starts easy, burns long.
Gas
Gas
Gas!
Gas.
Volem aturar la crema de gas.
We want the gas flaring to stop.
Voleu aturar la crema de gas?
Will you want to stop gas flares?
Porti l'infusor de gas a vasos.
Get the bloodgas infuser.
Hi ha una fuita de gas!
There's a gas leak!
El número de partícules d' aquest gas.
The number of particles of this gas.
Hi ha bombones de gas allà dedins.
There are gas bottles over there.
És millor que la cambra de gas.
Before they send us to the gaschamper.
Amb gas.
On gas.
Dona gas!
Floor it!
L'obligació d'aturar la crema de gas és de l'empresa que crema el gas, no del govern federal.
The duty of ending gas flaring is squarely on the company flaring the gas Not the federal government...
Vaig comprar un d'aquets miniextintors de gas haló.
I bought one of those mini halon fire extinguishers.
La línia principal de gas està apagada, Jer.
Main gas line's off, Jer.
Un gas que feia olor de tutti frutti.
Gas that smelled like tutti frutti. Yeah.
No, és una cosa anomenada làmpada de gas.
No, that's something called gas lighting.
Massa del gas
Mass of the gas
Pressió del gas
Pressure of the Gas
Volum del gas
Volume of the gas
Va amb gas?
It works on gas?
Olores a gas?
Do you smell gas?
aigua amb gas?
Carbonated water?
Si us plau ompliu els paràmetres de les partícules de gas.
Please fill in the parameters for the gas particles.
Malgasten gas que val milers de milions de dòlars a l'any.
They waste gas worth billions of dollars per year
La idea és que quan l'objectiu fa combustió generamésenergiaquelarebuda .
So the idea being that when that target combusts it produces more energy than it took in.
Només un petit accident amb un tanc de gas.
Only a small accident with a gas tank.
Financem la majoria de les petrolieres integrades Perforadores, productores de carbó, proveïdores de gas
We fund most of the world's integrated oil companies, drillers, coal producers, natural gas line providers...
Crec que permuta gas.
I think it's barter gas.
Has dit gas verinós.
You said poisonous gas.
Es va injectar gas.
Gas was injected.
Lidera la lluita contra la crema de gas a Nigèria.
It is leading the fight in Nigeria to stop gas flaring
Van trobar enormes dipòsits de petroli, gas natural i carbó
They found enormous deposits of oil, natural gas and coal. America produced more oil than any other country, enabling it to become an industrial super power. Once an oil well starts producing oil, it's only a matter of time before it enters a decline.
Res no distingia la cambra de gas d'un bloc qualsevol.
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.
L'infusor de gas el mantindrà en vida durant 45 minuts.
The infuser will keep him alive for another 47 minutes.