Traducció de "esforç i compromís" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Compromís - traducció : Compromís - traducció : Esforç - traducció : Compromís - traducció : Esforç - traducció : Compromís - traducció : Esforç - traducció : Compromís - traducció : Esforç i compromís - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Esforç
Effort
Esforç
Effort
Lleialtat i compromís amb l'objectiu.
Loyalty and a commitment to the objective.
Compromís suaument.
Gentle scrunch.
Passió, compromís.
Passion, commitment.
El compromís?
The engagement?
Esforç utilitzat
Used Effort
Esforç romanent
Remaining Effort
Esforç planejat
Planned Effort
Esforç planificat
Planned effort
Esforç real
Actual effort
Esforç romanent
Remaining effort
Esforç real
Actual Effort
Esforç usat
Used effort
Esforç planificat
Planned Effort
Sense esforç.
No sweat. Mmm...
Més esforç.
Extraordinary lengths.
I vegeu com Ridjimiraril fent un gran esforç, potser el seu darrer esforç,
And see how Ridjimiraril makes one very big effort... maybe his last effort.
Tenc un compromís.
I've got an appointment.
Això és compromís.
That's commitment.
Tinc compromís avui.
I'm engaged today.
Esforç no trobat
Effort Not Met
Calcula l' esforç
Calculate effort
Fes un esforç.
Push yourself.
Un noble esforç.
A noble effort.
Qualsevol d'aquestes opcions requeriria esforç i motivació.
But the thing is that any one of those would require some effort and motivation.
Un canvi de compromís.
A change in commitment.
QUE en un compromís.
THAT in a hurry.
Estic en un compromís.
I'm in a hurry.
Un anell de compromís.
What is? Engagement ring.
Tinc un compromís familiar.
I have a family engagement.
Modifica l' esforç romanent
Modify Remaining Effort
Modifica l' esforç real
Modify Actual Effort
Vinga, un petit esforç...
Make a little effort...
És molt menys esforç.
It's a lot less effort.
Caldrà un petit esforç.
It's gonna take all the effort out of it.
Felicitats, un gran esforç.
Congratulations nice effort,
Admiro el teu esforç.
Now, I admire the effort.
Mira, tu i jo no tenim cap compromís.
Uh, look, you and I haven't made any commitments to each other. I know.
Vam trencar el nostre compromís?
But was our engagement ever broken off?
Però tinc un compromís honorable.
But I have an honorable compromise.
Voleu acabar amb aquest compromís?
Do you want an end to this engagement?
Te'n recordes, d'aquell compromís heroic?
You recall that heroic engagement?
Ara estic en un compromís.
I'm in a bit of a bind.
Busco un compromís més profund .
I'm looking for a deeper commitment .