Traducció de "l'acció correctiva apropiada" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

L'acció correctiva apropiada - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Acció correctiva proposada
Proposed Corrective Action
Poc apropiada?
Inappropriate?
Realitza l'acció
Perform action
Perquè la propera vegada no serà l'escola correctiva.
Because next time it's not going to be the corrective school.
pila base apropiada
appropriate foundation pile
3... completar l'acció.
3 follow through.
la pila base apropiada
the appropriate Foundation pile
Això s'anomena... l'acció, són
This is called... action, are
No he completat l'acció.
I didn't follow through.
Cal passar a l'acció.
There is something to be said for direct action.
Obre amb l' aplicació apropiada
Open with the correct application
No tenim la velocitat apropiada.
We're not at speed!
Pensava que la geologia era apropiada.
I thought that geologist was legit.
No és una descripció apropiada, doctor.
Not an appropriate description, doctor.
Els secrets de l'acció de FEMEN
FEMEN's trade secret
Ell era l'home l'acció de Nissan.
HE WAS THE AXMAN AT NlSSAN.
Amb tota l'acció que hem tingut?
Even with all the action we've seen?
Ell era l'home l'acció de Nissan.
HE WAS THE AXMAN AT NISSAN.
Ha arribat el moment de l'acció.
Time has come for action.
Tria l' acció més segura i apropiada
Take the safest and most appropriate action
Hi ha d'haver alguna crida a l'acció.
There must be some call to action.
Voleu irritar los perquè passin a l'acció.
You want to irritate them into action.
No penso vendre a dos dòlars l'acció.
There is no way I'm gonna sell for two bucks a share.
Acció no apropiada no estàs editant un nivell.
Inappropriate action you are not editing a level.
Aconseguirà entrar netament i apropiada a la piscina?
Will the diver be able to pull off a rip entry?
Observeu la llista i escolliu la resposta apropiada.
Take a look at the list and pick the appropriate answer.
Quina és la nova metàfora apropiada de l'envelliment?
What is the appropriate new metaphor for aging?
Confio que trobareu apropiada la vostra cambra, missenyora.
I trust you find your chamber suitable, my lady.
Tinc la intenció de mostrarte una carta apropiada.
I intend to teach you proper letters.
De fet, l'acció més gran ja ha començat.
Indeed, the biggest one of these actions is already starting.
I el vici de vegades per l'acció digna.
And vice sometimes by action dignified.
Creu que així evitarà l'acció de la justícia?
Does this mean you're off the hook? Do you wanna save the whales?
L'edifici només val més què dos dòlars l'acció.
Our building alone is worth more than two bucks a share.
Càsum, em sap greu, m'he perdut tota l'acció.
Aw, geez, I'm sorry I missed all the action.
No s' ha configurat cap miniaplicació apropiada de benvinguda.
No appropriate greeter plugin configured.
I hem d'organitzar la nostra acció de manera apropiada.
And we have to organize our response appropriately.
Hi ha cap reacció més apropiada a la tortura?
Is there a more appropriate reaction to torture?
La seva tia sotja l'acció i l'obliga alliberar la.
His aunt detected the act and made him let it go.
Els paquets essencials següents contindran errors arran de l'acció
The following ESSENTIAL packages will be BROKEN by this action
En dues hores hem d'estar en l'escenari de l'acció.
In two hours we must be on the scene of action.
En dues hores ha d'estar en l'escenari de l'acció.
In two hours we must be on the scene of action.
cipi s'exercia únicament sobre l'acció de la Comissió, directament
Parliament and the Commission
A més, una tauleta de nit no és gens apropiada.
Moreover a nightstand is actually a really inconvenient thing.
Combinació de la drecera de teclat per a l'acció relacionada.
Hotkey combination for related action.
ajusta l'estat dels paquets llistat, on l'ACCIÓ és una de
adjust the state of the listed packages, where ACTION is one of