Traducció de "mantenir sota vigilància" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Vigilància - traducció : Sota - traducció : Sota - traducció : Sota - traducció : Mantenir - traducció : Mantenir - traducció : Sota - traducció : Mantenir - traducció : Vigilància - traducció : Vigilància - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Puc posarla sota màxima vigilància.
I can put maximum surveillance on her.
Els teníem tots ells sota vigilància.
We had them put under surveillance.
La meua unitat d'emmagatzemament està sota vigilància.
My storage unit is under surveillance.
Per què no es trobava sota vigilància?
Why didn't we have him under surveillance?
Al teu dormitori. Hi estaràs sota vigilància.
Your rooms where you will remain under guard.
Sheriff, m'agradaria que poses en Minton sota vigilància.
Sheriff, I'd like you to put Minton under surveillance.
Vigilància?
Shit.
L organització situava el país a la llista de països sota vigilància .
The organization placed the country on the list of Countries under surveillance.
23 grillats sota vigilància i a Chicago s'ocupen de 9 més.
23 crazies are under surveillance and Chicago intelligence is handling nine more. The hospital?
Vigilància armada.
Armed security.
Sense vigilància
We're clear.
De vigilància?
MARCO A stakeout?
Prova de mantenir la finestra per sota de les altres
Try to keep the window below other windows
Tregui'm la vigilància.
You got to lay off me tonight!
Càmeres de vigilància.
A surveillance camera.
Estava de vigilància.
STOKES I was on a stakeout.
Existeix per mantenir els vampirs sota terra que és on pertanyen.
It exists to keep those fangers down where they belong.
Està en vigilància psiquiàtrica.
He's in the psych ward. Well, we'll keep it short.
Vull vigilància a l'escena.
I want eyes on the scene.
Necessites desmuntar la vigilància.
You need to take down that surveillance.
Posaré vigilància a casa.
You know, I'm gonna put a guard in the house.
Hem de mantenir la Madison sota el radar fins que estigui millor.
We have to keep Madison under the radar until she's better.
Les primes d'assegurances estan dissenyades per mantenir a la gent sota control.
Insurance premiums are designed to keep people in check.
Mode de vigilància de fitxer
Watch File Mode
Truquem a vigilància del Campus.
We should call campus security
Gracies per la teva vigilància.
Thank you for your vigilance.
Eller, tu faràs la vigilància.
Eller, you're pulling sentry duty.
Tens vigilància per tot arreu.
You've got surveillance all over you.
Faré posar vigilància a fora.
I'll put a guard outside.
Instal laran un cordó de vigilància.
The city guard will raise the cordon any moment.
L'acusat està disposat a estar sota arrest domiciliari i vigilància electrònica mitjançant una turmellera del tipus UKG45.
The defendant is willing to submit to home confinement and electronic monitoring through the wearing of a UKG45 administrated ankle device.
Mantenir viu
Keep alive
Sota, s'anomena Sota.
The bass. It's called a bass.
A sota, a sota, a sota.
Down, down, down.
Mantenir el ritme, mantenir el ritme igual.
Keep the rhythm, keep the rhythm just the same.
Gegants de la vigilància al Brasil .
Surveillance Giants keeping an Eye on Brazil.
Avisem a la Vigilància del Campus.
Should call campus security.
Si fos tu, deixaria la vigilància.
if i were you, i'd give up vigilanteism.
Al lots! Hi ha avions de vigilància!
Guys, there are surveillance planes!
Crec que la vigilància ha tornat.
I think the watch is back on.
El meu veí, fa la vigilància.
Uh, my neighbor, he does the watch.
Estan preguntant per nosaltres en vigilància.
Thank you, Shayna.
Intenta mantenir per sota dels peus de l'altre en la seva majoria , va respondre Marta.
Try to keep from under each other's feet mostly, Martha answered.
Mantenir el aspecte
Maintain aspect
Mantenir el aspecte
Maintain aspect