Traducció de "tipus d'etiqueta" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Tipus - traducció : Tipus d'etiqueta - traducció : Tipus - traducció : Tipus d'etiqueta - traducció : Tipus d'etiqueta - traducció : Tipus d'etiqueta - traducció :
Paraules clau : Kind Type Sort Types

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

I tots els vestits d'etiqueta són sempre molt inadequats pel temps que fa.
And all the costumes of imperial rule are always so peculiarly unsuited to the climate.
Tipus
Type
Tipus
Theme
Tipus
Types
Tipus
Fonts
tipus
type
Tipus
Type
Tipus
Type
Tipus
Types
Tipus
Type
Tipus
Place
Tipus
Type
Tipus
Type
Tipus
Type
Tipus
Weight
Tipus
type
Tipus
Types
Tipus d' impressora El tipus indica el tipus d' impressora.
Printer Type The Type indicates your printer type.
Tipus d'script
Script Type
type tipus
type type
Tipus MIME
MIME Types
Tipus MIME
MIME types
Text Tipus
Text Type
Tipus MIME
MIME Types
Tipus XXXXXXX
Type XXXXXXX
Tipus Tiff
Type Tiff
Tipus Cru
Type Raw
Tipus 2
Type 2
Tipus exterior
Exterior type
Tipus interior
Interior type
tipus desconegut
unknown type
Tipus MIME
Mimetype
Pseudo tipus
Pseudo Type
Tipus Mime
Mimetypes
Tipus mime
Mime type
Del tipus
Of type
Tipus coneguts
Known Types
Tipus MIME
MIME type
Rectifica tipus
Override Type
Tipus especial
Special type
Exporta tipus
Export Types
Importa tipus
Import Types
sense tipus
no type
Tipus MIME
Mime Type
Tipus 1
Type 1