Traducció de "una passió per la" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Passió - traducció : Una passió per la - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Tens una passió?
I say, Do you have passion?
És per a mi una passió.
When I was only still up high he gave me my first gun.
Cuinar és una passió.
Cooking is a passion.
Passió.
Passion.
La passió viu aquí .
Passion lives here.
Admiro la vostra passió.
I admire your passion.
És la teva passió.
I mean, that's your passion.
Hi havia tota una passió per defensar el govern.
There was passion to defend the government.
Tenia passió.
There was fire in that belly.
Amb passió!
Passionately!
Passió, compromís.
Passion, commitment.
Sempre he tingut una passió per les armes de mà.
I've always had a passion for handheld weaponry.
També hi ha la passió.
It's about passion.
La passió pot ser aterridora.
Passion can be a frightening thing.
La primera cosa és la passió.
And the first thing is passion.
Ara els explicaré una història de passió.
So here's a tale of passion.
Una passió es basa en un altre.
There were four of us a week ago.
Tots teniu una passió que us dirigeix? .
You all have a passion that drives you.
Lluites amb passió.
You fight with passion.
Les xarxes impulsen la passió dels xinesos per la cirurgia estètica
How Social Media Fuels China's Growing Love of Cosmetic Surgery Global Voices
La meva gran passió és la música.
My great passion is music!
Romeo! humors! boig! la passió! amant!
Romeo! humours! madman! passion! lover!
L'amor truca un cop, la passió...
Be quiet. Love calls but once though passion of...
Són les campanes de la passió.
These are 'minling', or 'bells of passion'.
La passió, l'interès... no són la mateixa cosa.
Passion, interest it's not the same thing.
Però la passió els ha concedit, significa el temps, per satisfer,
But passion lends them power, time means, to meet,
I així començava la meva passió de per vida, escriure ficció.
And thus began my life long passion for writing fiction.
Tot té a veure amb la passió.
It is all about passion.
Teniu por de perseguir la vostra passió.
You're afraid to pursue your passion.
Que penses a l'escoltar la paraula passió ?
What do you think of hearing the word passion ?
Els bastards neixen de la passió, oi?
Bastards are born of passion, aren't they?
Però la meva passió és fer retrats.
But my real passion is doing portraits.
Necessitem viure amb passió.
We need to live with passion.
Quina passió aquest paio!
The passion of this guy!
Mira, mira, quina passió.
Look, look how passionate you are.
Hi foc i passió?
Is there a fire and passion?
Sent una passió profunda i pertinaç pels seus diners.
He does have a deep, abiding lust for her money.
Per què busqueu refugi en les relacions humanes com una excusa per no trobar i perseguir la vostra passió?
Why will you seek refuge in human relationships as your excuse not to find and pursue your passion?
Això vol dir que combino la meva passió per les mates i la màgia per fer una cosa que anomeno matemàgiques .
What that means is, I combine my loves of math and magic to do something I call mathemagics.
Però va sentir que tornava tota la seva antiga passió per ella.
But he felt all his old passion for her return.
El so és la meva passió, la meva vida.
Now sound is my passion, it's my life.
Els sith treuen la força de la seva passió.
The Sith rely on their passion for their strength.
Sóc aquí per explicar vos algunes històries de passió.
I'm here to tell you a few tales of passion.
Se'ls pot ensenyar a sentir passió per aprendre i per preguntar.
They can be taught to be passionate about wanting to learn and to love the idea of asking questions.
La passió és el vostre amor més gran.
Passion is your greatest love.