Traducció de "vist una pel lícula" a l'idioma anglès:


  Diccionari Català-Anglès

Vist - traducció : Vist - traducció : Vist - traducció :
Paraules clau : Film Thin Technology Seen Have Haven

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Reprodueix una pel lícula...
Play movie...
Pel lícula
Film
Pel lícula infraroja...
Infrared Film...
Gra de pel lícula
Film Grain
Escàner de pel lícula
Film scanner
Escena de pel lícula
Movie scene
Afegeix gra de pel lícula...
Add Film Grain...
Afegeix gra de pel lícula
Add film grain
Repeteix la pel lícula actual
Makes current movie loop
Propietats de la pel lícula
Movie Properties
Vaig veure la pel lícula.
I saw the movie.
T'ha agradat la pel lícula?
Did you like the movie? I told you I did.
Quant queda, per la pel lícula?
Come on, man! That is my job.
Aquesta pel lícula és per mi.
This movie is for me.
Indiqueu aquí la sensibilitat ISO de la pel lícula que s' emprarà per simular la granularitat d' una pel lícula.
Set here the film ISO sensitivity to use for simulating the film graininess.
Genèrica Simula una pel lícula genèrica en blanc i negre.
Generic Simulate a generic black and white film.
Quin va ser aquesta pel lícula vella?
What was that old movie?
Connector pel DigiKam de simulació de pel lícula d' infraroigsName
Simulate infrared film plugin for digiKam
Connector pel digiKam de simulació de pel lícula d' infraroigsName
Simulate infrared film plugin for digiKam
En veritat la pel lícula es bastant imprecisa.
Actually, the movie is rather inaccurate in its portrayal of...
La tecnologia de pel lícula prima és innovadora.
Thin film technology is the breakthrough here.
Si em tinguessin sense cobrar, en una pel lícula, represento sis milions, a Europa.
If they get me for free, one movie only, for free, Van Damme . It's worth at least 6 in Europe!
Si em paguen un percentatge, com a mínim seria en una gran pel lícula.
They pay me scale, at least I would be in a big movie and would give me the chance...
En iniciar una pel lícula, els colors s' establiran d' acord als lliscadors de color
When a movie starts, the colors will be set according the sliders for colors
Reprodueix la pel lícula en mode de pantalla completaMedia controller element
Play movie in full screen mode
I hi crec, no és la pel lícula, és la realitat.
I truly believe it's not a movie. It's real life.
Els hem vist baixar pel conducte.
We saw them go down the access drop.
Torna el flux de la pel lícula al temps realMedia controller element
Return streaming movie to real time
I el 2010 La pel lícula prima superarà el silici cristal lí.
And in 2010, thin film is going to surpass crystalline silicon.
No recordo el títol de la pel lícula però recordo els sentiments.
I don't remember the film either. But I remember the feelings.
He vist totes les seves pel lícules.
I saw all your films.
Una vegada vaig fer una pel lícula en què feia de blanc humà i em van haver de reanimar amb sals.
Once in the film Hard Target , I took a shot from a blank. It took salts to reanimate me.
Agfa 200X Simula la pel lícula Agfa 200X blanc i negre a 200 ISO.
Agfa 200X Simulate the Agfa 200X black and white film at 200 ISO.
Kodak TriX Simula la pel lícula Kodak TriX blanc i negre a 400 ISO.
Kodak TriX Simulate the Kodak TriX black and white film at 400 ISO.
Sherlock Holmes Hivern pel lícula completa Llançament 2011 GRATIS en Anton Fotos Canal YouTube
Sherlock Holmes Full Movie Released Winter 2011 FREE on Anton Pictures YouTube Channel