Traducció de "pot variar des" a la llengua búlgara:


  Diccionari Català-Búlgar

Variar - traducció : Pot variar des - traducció : Variar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Podries variar.
Можеше да я сменяш за малко.
L'autonomia pot variar, de fet, Depenent de les condicions climàtiques i l'estat de la bateria.
Всъщност пробегът може да варира в зависимост от метеорологичните условия и остаряването на батерията.
podríem viure com... com gent normal per variar.
Бихме могли да живеем като.. като нормални хора за промяна.
No es pot llegir des del recurs
Четенето от ресурса беше неуспешно
Però també pot venir des de dalt.
Но мога да дойда и отгоре
Es pot veure el fum des d'aquí.
Пушекът се вижда от тук! Добре съм.
Endevina qui no és al seu lloc, per variar.
Познай кой не е на мястото си поне веднъж.
I també pot venir des de dalt allà.
Освен това, мога да дойда и от тук горе
Però ara pot anar des d'aquesta cel la i ens podria venir des de dalt.
Но сега можем да тръгнем и от този квадрат и можем да дойдем отгоре
També pot anar des d'aquí, aquí, aquí o aquí.
Мога та дойда оттук, оттук, оттук, оттук
Pot començar per tornarme l'habilitat per tocar... des gerro.
Можеш да започнеш с таланта ми в бурканчето...
No pot comandar exèrcits des de la seva cel la.
От тъмницата няма да може да поведе армията си.
Durant segles la vida a Skara Brae no degué variar gaire
Векове наред животът в Скара Брей сигурно е текъл без промени.
Bé. El Sr Branson ha fet una cosa bé, per variar.
Е, найпосле гн Брансън е постъпил правилно.
No es pot actualitzar des d' una font no fiable
Пакетът не може да бъде открит в никой източник на софтуер
Apaga'l. Només es pot desactivar des de dins del manicomi.
Спира се единствено отвътре.
Des d'aquesta distància, cap canó francès pot copejar a Salem.
От подобно разстояние, никое френско оръдие няма да удари Салем.
No es pot llegir la informació del sistema des del Pilot
Грешка при четене на системната информация от устройството
No es pot instal lar des d' una font no fiable
Пакетът не може да бъде открит в никой източник на софтуер
Com pot veure, hem estat vigilantlo des de fa temps, Sr.Anderson.
Както виждате, от известно време ви наблюдаваме, гн Андерсън.
El condensat pot ser des d'aigua residual, fins combustible d'avió varat.
Кондензатът може да бъде намерен навсякъде от отпадните води до горивото.
Es pot obrir des de dins. Bloquejo el món de fora.
Не заключвам теб вътре, а света отвън.
També pot escalfar amb microones sopars congelats des de 6 metres
Също така с микровълни може да замрази вечеря от 20 фута.
des
дек
Des
дек
des
Дек
Oh, des de... des d'aquí.
Ами от около... от тук.
Des de tot arreu se'ns diu que tothom ho pot aconseguir tot.
Много хора ни казват, че можем да постигнем всичко.
Així, pot expressar des d'admiració i plaer fins a ansietat i angoixa.
Можете да изразите всичко от възхищение и похот до безпокойство и тревога.
No hi ha llums a dins. No es pot disparar des d'aquí.
Bътpе нямa cветлинa.
He comprat bourbon, així que pot emborratxarse i odiarnos des de lluny.
Купих Бърбан. така ,че може да се напие и да ни мрази от далеч.
Tipus d interès els tipus d interès a llarg termini no poden variar més del 2
Националните валути се изтеглят от обрaщение
Des de
От
des de
от
Des de
от
Des de
От
de des
през декември
Des de
ЗамразеноUnknown reconciliation state
Des de
Reconciliation status unknown
des de
от
Des d'aquí.
Оттук
Des d'on?
От къде?
Des d'aquí?
Отвътре?
Des d'ara.
Ха, от сега.
La seva expressió, la forma, l'ànima sembla variar amb cada part nova que va assumir.
Изражението му, маниерите му, самото му душа сякаш да варира с всеки пресни част, че той приема.