Traducció de "cinta d'impressió" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Cinta - traducció : Cinta - traducció : Cinta - traducció : Cinta d'impressió - traducció : CINTA - traducció : Cinta d'impressió - traducció : Cinta d'impressió - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Configuració d'impressió
ম দ রণ র ব শ ষ ট য
Previsualització d'impressió
প র কম দ রণ
Previsualització d'impressió
ম দ রণ প র কদর শন
Redueix a l'àrea d'impressió
ম দ রণয গ য ক ষ ত রট ক ত স ক চ ত কর হব
Ajusta a l'àrea d'impressió
ম দ রণয গ য ক ষ ত রট ক ত ম ন নসই কর হব
Tipus de lletra d'impressió
ম ম ম দ রণ কর ন
Configura els paràmetres d'impressió per imprimir
ম দ রণ র প র ব প ষ ঠ র ব শ ষ ট য ন র ধ রণ কর ন
Centre de control del sistema d'impressió d'HP
HP ম দ রণ পদ ধত ন য়ন ত রণ ক ন দ র
No hi ha cap pàgina en el rang d'impressió
আপন র ম দ রণ স ম ন র ব চন ক ন প ষ ঠ অন তর ভ ক ত কর ন
No hi ha cap pàgina en el rang d'impressió
আপন র ম দ রণ পর সর ন র ব চন ক ন প ষ ঠ অন তর ভ ক ত কর ন
El sistema d'impressió ha llistat els detalls següents sobre l'error
উৎপন ন ত র ট সম পর ক ম দ রণ ব যবস থ থ ক ন ম নল খ ত ব বরণ প র প ত হয় ছ
El sistema d'impressió no ha llistat cap detall addicional sobre l'error.
ম দ রণ ব যবস থ দ ব র ত র ট সম পর ক অধ ক ব বরণ উপলব ধ কর হয় ন
No facis cas de les restriccions del document, com les de còpia o d'impressió.
নথ ত আর প ত ন ষ ধ জ ঞ , য মন কপ ব ম দ রণ র উপর, অগ র হ য কর ন