Traducció de "com vam lliurar" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Lliurar - traducció : Lliurar - traducció : Lliurar - traducció : Lliurar - traducció : Lliurar - traducció : Lliurar - traducció : Lliurar - traducció : Com vam lliurar - traducció : Lliurar - traducció : Lliurar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Com ha anat des que ens vam veure?
আপন ক মন আছ ন? সর বশ ষ কখন আম দ র দ খ হয়?
Ens vam mirar i vam començar a parlar
আমর দ ষ ট ব ন ময় করল ম এব কথ বল শ র করল ম
No fa tants anys, vam lluitar com a enemics al Trident.
খ ব ব শ সময় আগ নয় আমর ট র ইড ন ট শত র হ স ব লড় ছ ল ম
Vam haver de abandonarlo.
আম দ র চল আসত হয় ছ ল
Ja ens en vam encarregar.
আমর জ মস র ব ষয়ট দ খ ছ .
Hi vam comptar 615 dofins comuns.
আমর গণন কর দ খল ম ৬১৫ট স ধ রণ ডলফ ন ম র গ ছ
Sobre el miracle que vam presenciar.
ঐ ম র য ক ল ঘটন ট ন য় ভ বছ ল ম, য ট র স ক ষ আমর দ 'জন
Vam aprendre a controlar la set.
আম দ র প প স র উপর আম দ র কন ট র ল আনত হয় ছ .
Per lliurar correu connectant se a una bústia remota fent servir l'SMTP.
SMTP সহয গ দ রবর ত ম ইল হ ব র স থ স য গ কর ম ইল প ছ দ ওয় র উদ দ শ য
Quan hi vam arribar ens vam haver d'encarar a un problema no hi havia prou lavabos.
স খ ন গ য় আমর য দ খত প ই ত হল প রয জন র ত লন য কম শ চ গ র
Vam lluitar colze amb colze una tarda.
প শ প শ লড় ই কর ছ ল ম এক ব ক ল
Com figuretes d'un termòmetre, vam anar cap a un costat i en John cap a l'altre.
এখ ন ই মল র ড ক পড়ল
Per a lliurar correu connectant se a una bústia remota fent servir l'SMTP.
SMTP সহয গ দ রবর ত ম ইল হ ব র স থ স য গ কর ম ইল প ছ দ ওয় র উদ দ শ য
Per això, vam decidir parlar per nosaltres mateixos.
ত র ফল আমর ন জ র ই আম দ র ন জ দ র কথ ত ল ধর র স দ ধ ন ত ন য় ছ
Li vam deixar que ens cosira els botons.
ত ই আমর ত ক ব ত ম স ল ই করত দ ই
L'última vegada vam estar fora durant dues setmanes.
শ ষ ব র আম দ র ২ সপ ত হ ল গ ছ ল শ ক র
Vam agafar l'autobús a temps, després de tot.
আলহ মদ ল ল ল হ!
Vam decidir consolidar el moviment com una institució civil sense cap mena de filiació política, religiosa o militar.
য ক ন ধরন র র জন ত ক, ধর ম য অথব স মর ক সম জভ ক ত র অধ ন ম ক তভ ব র য ল ট ক আমর একট ন গর ক প রত ষ ঠ ন হ স ব প রত ষ ঠ র স দ ধ ন ত ন য ছ
Hi vam comptar 19 marsopes, només femelles i cries.
আমর গ ণ দ খল ম ১৯ট ছ ল প র পস স ন মক ডলফ ন, এর সবকট ছ ল ম য় এব শ শ ডলফ ন
Ens vam fotre en això amb les millors intencions.
ওয় ল স র স থ আমর এই ঘটন ট ক গ র ত বসহক র ন য় ছ , সত য ই
Però, més endavant, quan nosaltres vam començar a caure...
ক ন ত পর যখন আমর মরত শ র করল ম...
I aquí va acabar tot, vam deixar d'utilitzar autònoms.
আম ই কর ছ
Com?
ক ...
Com?
ক ?
Com?
ক ভ ব .
Com?
ক পড় শ ন ব ন?
Com?
ক ভ ব প রল এমন করত ?
Vam anar a Central Ladprao dissabte perquè havia obert el dia abans i no vam tenir cap dificultat per arribar hi.
ল ডপ র ও০৬৪ একই স থ খ য ল কর ছ ন য অন ক জ য গ য জ বন ক রমশ স ব ভ ব ক অবস থ য ফ র আসছ
Quan vam arribar hi havia cartells a tots els turons.
আমর যখন প ছল ম, তখন স খ ন প রত ট প হ ড় ব লব র ড ল গ ন ছ ল
Quan vam preguntar per això, la nostra font va contestar
সত য , আমর বর তম ন র ব ইর ক ছ ভ বত প র ন
Vam guanyar més així que amb la caixa. És cert.
আমর র জ স ট র থ ক য ট ক গ ল প য় ছ ল ম ত র চ য় ও ব শ প য় ছ ল ম ম ন ব য গগ ল থ ক
No teníem res més, fins que vam conèixer altres nens.
ত ম ব দ ধ
Sagnant com l'infern? Com l'infern. I...
আগ ন প ড় ন ক রক র ন ক ব ল ড ?
com seguirlos i com matarlos.
আর ত ছ ড় ইয় র ন ব দ আপন র ক উ মজ র ম ন ষ নন
sona com
এর মত ধ বন
Com començar
আরম ভ হত য চ ছ
Com cavar
খ ড়ছ
Com estàs?
আম এট কর ন ক মন আছ , ড র ল ?
Caroline com?
ক র ল ইন
Com estàs?
রব ব ব
Però com?
ক ন ত ক ভ ব ?
Com vulgueu.
য ইচ ছ কর
Com vulgueu.
কত বছর হল এই ন য় ?
Com mosques.
এক ব র ম ছ র মত
Com ordeneu.
আপন র য আদ শ