Traducció de "elegant i elegant" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Elegant - traducció : Elegant - traducció : Elegant - traducció : Elegant - traducció : Elegant - traducció : Elegant - traducció : Elegant - traducció : Elegant - traducció : Elegant - traducció : Elegant - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Que elegant.
স ন দর দ খ চ ছ
Un rellotge analògic súper elegant
একট স প র ফ ইন এন লগ ঘড
Un organitzador de música elegant
র চ শ ল ম উজ ক স গঠনক র
La vida és més elegant ací.
জ বন এখ ন আর স ন দর
Un client elegant MPD fet amb GTK
একট র চ শ ল GTK MPD ক ল য় ন ট
Ambunaparaula,elmeunomva passar d'una elegant piscina francesa a unapudentlatrinaíndia.
ওক দ খ, ও সত য ই প স করছ ! এই একট শব দ র জন য আমর ন মট অভ জ ত ফ র ঞ চ স ইম প ল থ ক পর ণত হল...
Segona revisió de l' estil d' estris 'Light' simple i elegant. Name
Name
Tercera revisió de l' estil d' estris 'Light' simple i elegant. Name
Name
traïcions i intrigues i aduladors i caçarecompenses.
প ছন ছ ড় র আঘ ত এব ফন দ ব জ এব গ ধ ম র এব অর থন র ম ল কর
I
প রথম
i
এব
I?
আর...
I...
আর...
I...
স ইন ট জ মস প র ক স ট শন!
I?
স শয়ত ন আর এন ট ক র ইস ট দ ট ই হত প র ন
I?
ও শয়ত ন আর এন ট ক র ইস ট দ ট ই হত প র ন
Fang i merda i branquetes...
ক দ , ন দ আর ল কড় ,
I els teus fills esdevindran cavallers i prínceps, i senyors.
আর ত ম র ছ ল র হব ন ইট, প র ন স আর লর ড
Crea i copia CD i DVD
CDs এব DVD ত র এব অন ল প কর ন
Crea i copia CD i DVD
CD ও DVD ত র এব অন ল প কর ন
Enregistra i esborra DVD i BD
DVD ও BD ব র ন এব ফ ক কর হয়
Mostra i elimina galetes i contrasenyes
ক ক ও প সওয় র ড দ খ ও ও ম ছ ফ ল
Mostra i elimina galetes i contrasenyes
ক ক ও প সওয় র ড প রদর শন ও অপস রণ
Creeu i copieu CD i DVD
স ড এব ড ভ ড ত র এব অন ল প কর ন
Traduïu i localitzeu aplicacions i biblioteques
অ য প ল ক শন এব ল ইব র র স থ ন য করণ এব অন ব দ কর ন
Creeu i editeu vídeos i pel lícules
ভ ড ও এব স ন ম সম প দন এব ত র কর ন
I afegeix
ত ন য গ কর ছ ন
I continua
ত ন বল চল ন
I comenta
ত ন মন তব য কর ছ ন
I conclou
এমনক ক ন ব শ ষজ ঞও নই
I afegia
ly 12mCD28 ম শর ত ন আরও বল ন
I destaca
ইজ প র স ড ন স প র স
I afegia
ত ন এর স থ য গ কর ছ ন
I afegia
এব ত ন আরও বল ছ ন
I afig
ত ন আরও য ক ত কর ন
i longitud
দ র ঘ ম শ
CCD I
স . স . ড . আই.
segons i
স ক ন ড ও
Adar I
আদ র ১
I tu?
ত ম ক ভ বছ ?
I tant.
এঞ জ ল প র প র .
I aquell?
ওট ক .
I llavors...
ক ল স স লফ ন ক ন ইন ট রন ট ইউজ নয়.
I tant.
ন শ চয়ই.
I tercera
আর ত ত য়ত