Traducció de "guia per l'instructor" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Guia ràpidaComment
ক ইকস ট র ট গ ইডComment
Una guia visual per al KDEComment
ক . ড . ই র জন য একট ভ স য় ল গ ইডComment
Guia per als estris a KDEName
ক . ড . ই উইজ ট সম বন ধ জ ন নName
Guia per a tota la músicaQuery
অল ম উজ ক গ ইডQuery
DocBook La guia definitivaQuery
ডকব ক দ ড ফ ন ট ভ গ ইডQuery
Pel que calgui guia turístic, amic per dinar, espatlla per plorar...
ত ম র ক ছ প রয় জন ট র গ ইড ল নস ড ট অথব ক ন বন ধ র.
Programeu enregistraments i navegueu per la guia de programes
র কর ড য় র শ ড উল এব প র গ র ম গ ইড ব র উজ কর ন
Guia de referència del Debian
ড ব য় ন তথ যস ত র গ ইড
Guia de la Bíblia Xiphos
Xiphos ব ইব ল গ ইড
Guia ràpida del KDE. Name
ক . ড . ই. ক ইকস ট র ট গ ইডName
Ajuda i guia a la programació
সহ য়ত ও ক ড ল খ র ন য়ম বল
Escull la tecla base o guia
প রশ ক ষণ র ফ ইল খ ল
Obre la guia de l'usuari de l'Evolution
অন য ন য ব যবহ রক র র ফ ল ড র খ ল ন
Proveïdor de cerques a la guia de telèfonsQuery
ট ল ফ ন ব ক অন সন ধ ন সরবর হক র Query
Per favor, per favor!
স নস ...
Per què? Per involucrarme.
স ম ন য ধন যব দ জ টল মন দ হত ন
Per què? Per negociar.
ম ল ম ল র জন য
per
শ ল প
per
উল ল খ ত সময় অবধ
Per
এই দ য়
Entre aquests hi ha un guia suprem de la germandat, Mohamed Badie, i el líder, Mohamed Beltagy, els quals han estat també condemnats a mort.
এদ র মধ য আছ ভ র ত র স ঘ র সর ব চ চ সহ য ক ম হ ম দ ব দ এব এমব এর ন ত ম হ ম দ ব লত গ য দ রক ও ম ত য দণ ড দ য হয ছ
L'any passat, Global Voices va ressenyar en fotos la impressionant naturalesa del Tadjikistan i va oferir als potencials viatgers una guia dels punts principals a visitar.
গত বছর গ ল ব ল ভয স স ত জ ক স ত ন র অপ র ব স ন দর প র ক ত ক স থ নগ ল ন য একট প রত ব দন প রক শ কর ছ
Valor per defecte per als recordatoris
ড ফল ট স মরণল প র ম ন
Per una porta o per l'altra.
একট দরজ দ য় অথব অন যট দ য়
Per què? Per veure en Toby.
আচ ছ , ত ম আসছ ?
Un per Welsborough. Un per Hassan.
দ ট ম স ওর হ র ক র র ক ছ
Emés per
প রদ নক র
Emès per
প রদ নক র
Eme s per
প রদ ন র ত র খ
Per extensió
এক সট নশন এর ম ধ যম
per a
Emès per
প রক শন র ত র খ
per a
প রত
Per fer
করন য়
Emès per
প রক শক
Per a
প র পক
per sempre
চ রক ল
Per defecte
ড ফল ট
Per extensió
এক সট নশন দ য়
Verificat per
এর দ ব র য চ ইক ত
Per etiqueta
ল ব ল র জন য
Per què?
ক ন ত ক ন?
Gestionat per
য র কর ত ক ন য়ন ত র ত
per a
জন য
Per tema
ব ষয় অন স র