Traducció de "incentius per a la inversió" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Un diàleg assistent per simplificar la inversió de matriusName
Name
Unitat d' inversió mexicanaName
Name
Timor Oriental Inversió en creativitat i cultura
প র ব ত ম র স ষ ট শ লত য ও স স ক ত ত ব ন য গ
Calcula l'interès periòdic necessari per incrementar una inversió a un valor futur, en el número de períodes composts.
পর য য়ক রম ক স দ গণন কর হয় য ত ব ন য় গ র পর ম ন একট ন র দ ষ ট পর য য় পর ভব ষ যৎ ম ল য পর যন ত ব দ ধ কর প রয় জন
Per a la signatura
স ব ক ষর কর হচ ছ
Suggeriments per a la paraula
শব দ র প রস ত ব
Suggeriments per a la paraula
শব দ র প রস ত ব
Per a la vostra informació
আপন র তথ য জ ঞ পন র জন য
Per favor, cliqueu a l enllaç per signar la.
এই দরখ স ত স ব ক ষর কর র জন য দয কর এই ল ঙ ক ক ল ক কর ন
Eina per a la connexió telefònica a Internet
ইন ট রন ট ড য় ল আপ ট ল
canvia a mode síncron per a la depuració
ড ব গ এর জন য synchronous ম ড এ চল য য়
Eina per a la connexió telefònica a InternetName
ইন ট রন ট ড য় ল আপ সরঞ জ মName
Llengües per a la verificació ortogràfica
ভ ষ র জন য ব ন পর ক ষণ
Llengües per a la verificació ortogràfica
ব ন ন পর ক ষণ র ভ ষ রসম হ
Llengües per a la verificació ortogràfica
ব ন ন পর ক ষণ ভ ষ
Salteu la torre per a sobreviure
ট ক থ কত ট ওয় র হত ঝ প দ ন
Joc d'imatges per a la canalla
ব চ চ দ র জন য ছব র খ ল
Clon per a la connexió directaName
ড ইর ক ট ক ন ক ট ক ল নName
Guia per a tota la músicaQuery
অল ম উজ ক গ ইডQuery
Controls per a la finestra activaName
জ য ক এর জন য ন য়ন ত রণName
Correcció per a la refracció atmosfèrica?
ব য় মণ ডল য় প রত সরণ স শ ধন কর হব ক ?
Títols per a la columna 1
১ম কল ম র শ র ন ম
Títols per a la columna 2
২য় কল ম র শ র ন ম
Dominis addicionals per a la navegació
ব র উজ কর র জন য অত র ক ত ড ম ইন
La trampa per a les rates.
ই দ র র ট প
Sóc aquí per a la festa.
আম এখ ন ভ জন র জন য এস ছ
Nux. La punxaré a la columna. La mantindré viva per a vostè.
ত র ঘ ড় এট ঢ ক য় দ ব তব স শ ব স ন ত প রব
Configura la pàgina per a la impressora actual
আপন র বর তম ন ম দ রক র জন য প ষ ঠ স ক র ন ত ব শ ষ ঠ য বল ন র ধ রণ কর ন
La coordenada x inicial per a la finestra
উইন ড র জন য প র রম ভ ক x স থ ন ঙ ক
La coordenada y inicial per a la finestra
উইন ড র জন য প র রম ভ ক y স থ ন ঙ ক
Títol per a la columna de la dreta
ড ন কল ম র শ র ন ম
per a
per a
প রত
Per a
প র পক
per a
জন য
Els bordells són una inversió molt millor que els bancs pel que he vist.
ব শ য লয় ব ন য় গ কর জ হ জ ব ন য় গ র চ য় ব শ ভ ল, এট আম ব ঝত প র ছ
La política de la gent és per a la gent.
জনত র র জন ত ম ন ষ র জন য
Grafits a Teheran escletxes per a la llibertat d'expressió
ত হর ন দ য় লচ ত র
Introduïu l'adreça web per a obrir, o una frase per a cercar a la web
ব র উজ র প রদর শন র জন য ক ন ওয় ব ঠ ক ন ল খ ন, অথব ওয় ব এ অন সন ধ ন র জন য ক ন পঙ ক ত উল ল খ কর ন
Per a tu i per a mi?
অবশ য স কথ থ ক!
per a cancel lar la descarrega, premeu Cancel la.
ড উনল ড প রক র য় ব ত ল কর র জন য 'ব ত ল' চ প ন
La traïció no et prepara per a la lluita.
প ছন ছ র ক ঘ ত ত ম ক লড় ইয় র জন য প রস ত ত করব ন
Organícesei prepari per a la batalla de la supervivència.
আপন র থ ক র জ য়গ গ ছগ ছ কর র খ ন এব ব চ থ ক র জন য জ বনয দ ধ অবত র ণ হ ন
Feu clic per a iniciar la cerca
সন ধ ন শ র করত ক ল ক কর ন
Mètode a utilitzar per partir la pista
ট র য ক ভ গ কর র পদ ধত