Traducció de "oportunitats de viatge" a llengua bengalí:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Recordo unes quantes oportunitats.
তর ণ হব র ক ন স য গই আমর প ই ন
Tinc oportunitats de treball a Winnipeg.
ক ন ড উইন প গএ আম র ক জ প ওয় র সম ভ বন আছ
El viatge bé?
প ল জ ম র , ব চ চ আছ স মন
Veig un viatge en taxi.
আম দ খত প চ ছ একট ... উজ জল ভব ষ যৎ
Digui'm, l'il lustrador viatge amb vostès?
জ ন ন , এমন ই দ ই ক ন য ন
No és un viatge per provisions!
এট সরবর হ য চ ছ ন !
Això sí que ha estat un viatge.
ম দ হ স এক ই বল হ ত ড় চ ক ৎস (ক ব ঝল ন ? )
Iemva donarunsenyal perquè continués amb el meu viatge.
এরপর আম র য ত র শ র কর র জন য একট চ হ নও দ খ য় ছ ন
És un viatge d'una nit, cap a l'est.
প র বদ ক , প র য় এক র ত র লম ব সফর
El viatge l'inicien 750.000 zebres seguides d'1,2 milions de nyus.
যখন এই ব শ ষ সময় শ র হয় তখন ১২ লক ষ বন য প র ন র মধ য থ ক ৭৫০,০০০ট জ ব র এই অভ ব সন অ শ ন য়
Al final va resultar que li van estalviar el viatge.
ওর ম তদ হ ল শঘর ন য হয ছ ল
És un viatge de 40 minuts a través del trànsit dens de la capital peruana.
এট প র র র জধ ন র জনবহ ল র স ত ঘ ট র মধ য দ য় ৪০ ম ন ট র য ত র পথ
Amb el pot de davant de les onades fentel viatge el més agradable possible facisonarsuaumentelxiulet.
ধ প দ ই ল ইফব টট ক ঢ উয় র ম খ র খ ... .
Hi havia quatre amics més que la van acompanyar durant el viatge.
এ ভ রমণ সঙ গ হ স ব ত র আরও চ রজন বন ধ ছ ল ন
Mapa del viatge que van fer Nang Nyi i els seus amics.
ন য ন ওয ই ও ত র বন ধ দ র ভ রমণ ম নচ ত র
Tot i aquests èxits, encara hi ha molt poques companyies franceses que s'han atrevit a intentar aprofitar totes les oportunitats que ofereix el continent.
এই সফলত সত ত ব ও খ ব হ ত গ ন কয কট ফর স ক ম প ন এই মহ দ শ র ব দ যম ন স য গক পর প র ণভ ব ক জ ল গ ন র স হস কর ছ
L'estrès del viatge no és bo per als animals I els ajuda amb els marejos que provoca el mar.
ও ত ক ন ঝ ম ল করব ন ভ রমণ র সময় ক ল ন ত হয় পড় ট পশ দ র জন য ভ ল নয়... ত ছ ড় গ গ ল ন ভ ব দ র করত ও এট স হ য য করব
Però serà en una frase estranya en un blog online, o en un viatge inesperat al camp, o en un anunci de cors solitaris fora de lloc.
আস থ র খ ত ম র প রশ ন র উত তর আম প ব অথব গ র ম ক র অপ রত য শ ত ভ রমণ ...
Durant el segon dia de viatge, els nois i la gent que controlava el camp de refugiats van fer una reunió per discutir què necessitaven els refugiats i què podien oferir a canvi
ত র ভ রমণ র দ ব ত য দ ন ত র এব শ ব র র দ য ত বপ র প তর ম ল শরণ র থ দ র চ হ দ এব ত র প রত দ ন ক দ ত প রব ন স ব ষয ছ ট একট সভ কর ন
Al seu bloc personal narra amb més detalls la manera com es va assabentar de què havia passat, el viatge al Perú i què va veure al lloc dels fets
ক ভ ব ত ন ঘটন সম বন ধ জ নত প রল ন, প র য ত র এব স খ ন গ য় ত ন ক দ খল ন, এই ব ষয় জ নস ত র ন জস ব ব লগ ব স ত র ত বর ণন প রদ ন কর ছ ন
Estat de maximització de la finestra de l'editor de carpetes de cerca
ম ইল প র রণ এব গ রহণ কর ন উইন ড র সর ব চ চ ম প ব শ ষ ট অবস থ
Estat de maximització de la finestra de l'editor de filtres
ম ইল প র রণ এব গ রহণ কর ন উইন ড র সর ব চ চ ম প ব শ ষ ট অবস থ
Alçada de la finestra de l'editor de carpetes de cerca
উইন ড র ড ফল ট উচ চত
Joc de curses de barques de saló de jocs electrònics
আর ক ড র মত ব ট র স গ ম
Entorn de treball de desenvolupament d'algorismes de mineria de dades
উপ ত ত কমপক ষ অ য লগর দম ড ভ লপম ন ট ক ঠ ম
Control de preferències de correu de l'Evolution
Evolution ম ইল পছন দত ল ক কন ট র ল
Eina de registre de l'activitat de l'usuari
ড স কটপ ব যবহ রক র র ট ল ক র যকর লগ কর হচ ছ
Calculadora de codis de colors de resistències
র য় র ক ড ক য লক ল টর প রত র ধক
Visualització de dades de perfilat de rendiment
প র ফ ইল উপ ত ত র ক র যক র ত কল পন
Eina de conversió de formats dedeo
ভ ড ও ফরম য ট র প ন তর ট ল
Diàleg de caixa de llista de text
কম ব ব ক স ড য় লগ
Fitxer de proves de metadades de paquetComment
Comment
Exemples de treballs de trames de fils
ThreadWeaver জব উদ হরণ
abans de després de
প র ব পর
De
প র রক
De
প র রক
de
সর বম ট
de
এর
De
প র রক
De
প র রক
Eina de configuració i de proves de la palanca de control
জয স ট ক পর ক ষ এব কনফ গ র শন ট ল
Color de l' àrea de gràfic de darrere de la graella.
গ র ড র প ছন দ শ যম ন প লট ক ষ ত র র র
Mida de la finestra de paràmetres dedeo
ভ ড ও স ক র ন ত ব শ ষ ট য র উইন ড র ম প
Mida de la finestra de paràmetres dedeo
ভ ড ও স ট স উইন ড র আক র
Control de configuració de la xarxa de l'Evolution
Evolution Network কনফ গ র শন ন য়ন ত রণ ব যবস থ