Traducció de "que ha de tenir" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Tenir - traducció : Tenir - traducció : Tenir - traducció : Que ha de tenir - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Ha de tenir...impulsos.
আর চমৎক র ব যক ত ত ব! উন র ম ঢ ক র পরপরই ব ঝ ছ ল ম
És lleig. El rei ha de tenir cicatrius.
এখ ন আমর লর ডস অফ স মল ম য ট রস
Ha tenir alguna teoria, no? Encara no.
ন সন দ হ , গ ল ত ই ম ত য হয ছ
Has de tenir molta set.
ত ম ন শ চয়ই ত ষ ণ র ত
Introduïu el nombre de columnes que haurà de tenir el full.
র স র ট কর র স খ য ঢ ক ওয়
Introduïu el nombre de columnes que haurà de tenir el full.
র কল ম ট কর র স খ য ঢ ক ওয়
No acaba de tenir sentit, no acaba de tenir sentit. Doncs clar que no té sentit, no és real.
ত ক সব ক ছ দ ব বল ছ ল স ত র র মর য দ , স ম জ ক মর য দ
El que dic està començant a tenir sentit?
আম ক অর থপ র ণ হওয় শ র কর ছ ?
Però hi ha un petit detall que no acaba de tenir sentit, si més no per mi.
স আগ ই জ নত আম র ক র গ পন স গঠনগ ল র ব য প র ত দ র ভয় আর হ মক র প রথ ক জ ল গ য় ...
Només n'hi ha una, de clau. Hem de tenir cura dels carabassons, no trobes?
ব গ নট র একট যত ন ন য় দরক র, ত ম র ক মন হয়, ক মড় ?
L'Evolution ha trobat paraules clau que suggereixen que aquest missatge hauria de tenir un fitxer adjunt, el qual no s'ha trobat.
Evolution দ ব র ব র ত র মধ য প র প ত ক ছ শব দ র ফল জ ন গ য় ছ য এই ব র ত র স থ একট বস ত স য ক ত থ ক আবশ যক, ক ন ত বর তম ন এট উপস থ ত ন ই
Que hauries de tenir una corona d'or... una que farà tremolar els homes que la contemplin.
ত ম ত ম র স ন র ম ক ট প ব ... য ট ম ন ষ পড়ত ও ভয় প ব
Ha insistit que
ত ন গ র ত ব আর প কর বল ন
Has de tenir prou força per parar.
ত হল খ জ ব র করত হব ক ভ ব এট থ ম ব.
Tinc molt clar que tenir una connexió lenta és millor que res.
আম ক ন দ ন ইন ট রন ট ন থ ক র চ য ধ রগত র ইন ট রন ট পছন দ করব
Estem agraïts de tenir homes bons i forts com tu que ens protegisquen.
আম দ র রক ষ কর র জন য ত ম দ র মত মহ ন ম ন ষদ র ক ছ আমর ক তজ ঞ
i tenir fills amb ell.
এব ত র ব চ চ র ম হব
Que hi ha salsa?
ত ম র ম স র চ টন ল গব ?
Ha dit que sí.
স বল ছ হ য
El nombre màxim que es pot tenir com a comú denominador
সর ব চ চ হর হ স ব আপন য স খ য ক ব যবহ র করত প র ন
T'asseguro que la Mà no hi vol tenir res a veure.
ন শ চ ত কর বলত প র এত হ য ন ড র ক ন আগ রহ ন ই
La meva teoria és que la Sra. Ricoletti va tenir ajuda.
ম ন ষ স ট ই চ য ক ন ম ন ষ? ক ন?
Seleccioneu el punt que podria tenir la mateixa distància des de altres dos punts...
এর প ব ন দ ট ব ছ ন ন য র দ রত ব অপর দ ট ব ন দ হত সম ন হত প র ...
El color que han de tenir els enllaços quan encara no s' hagin clicat
য সব ল ঙ ক এ এখন ক ল ক কর হয়ন ত র র
Però si has de tenir una espasa serà millor que sàpigues com ferla servir.
স নস ক র জ আর র ণ র স মন ট ন ন য় হয় ছ ল আর র জক ম রক ম থ য ব দ বলত বল হয় ছ ল আম ক ও ন য় হয় ছ ল !
Hi ha una cosa que crec que hauries de llegir.
ক এট ? ভ ব ছ ল ম, অবস থ এতট ক ত গড় ব ন
La seva dona acaba d'enviarli un SMS, potser ja ha començat a tenir contraccions.
ওর ড ল ভ র শ র হয় ছ
Però hi ha coses que heu de saber.
ক ন ত ক ছ জ ন স আছ য আপন ক অবশ যই জ নত হব
Diu que ha estat al camió de guerra.
স ন ক য দ ধয ন ছ ল
El que ha dit de El Peixater Blau .
আম এমন ই চ ল ক ও, ব ঝ ছ
Un client XMMS2 que intenta tenir el màxim de característiques i ser el màxim de senzill d'utilitzar
XMMS2 ক ল য় ন ট য র উদ দ শ য যতট ক সম ভব ব শ ষ ট য প র ণ এব সহজ ব যবহ রয গ য
Text que ha entrat l'usuari
ব যবহ রক র দ ব র প রব শক ত ল খ
Vegades que s' ha entrenat
পদ শ র ত ন র দ শক
N'hi ha algun que t'interessi?
ক উ ত ম ক পছন দ কর ছ .
Vaig dir li que prefereixo tenir el meu fill a Síria que a la presó de la policia secreta.
স বল য আম ত দ র হ র য় ফ লব আম ও ত ক বলল ম য আম আম র ছ ল ক গ য় ন দ প ল শ এর ক র গ র র চ য় স র য় ত থ ক ব শ পছন দ করব
Sabia perfectament els riscos de no tenir la boca tancada.
স সঠ কভ ব জ নত য ম খ খ ল র খ র ঝ ক ক
Marqueu aquesta opció si els eixos han de tenir fletxes.
ত রচ হ ন প রদর শন করত হল এই ব ক স ট ক দ ন
Activeu si els eixos han de tenir fletxes als extrems.
অক ষর খ র প র ন ত ত রচ হ ন প রদর শন করত হল এট ত ট ক দ ন
Si totes les partides haurien de tenir solució o no.
সকল খ ল ই সম ধ নয গ য হব ক ন
Establiu a cert per tenir un programa, especificat en una ordre, que gestioni URL de webcal
কম ন ড চ হ ন ত প র গ র ম দ ব র webcal URL পর চ লন র জন য ম ন সত য ত ন র ধ রণ কর ন
Direm que menteix. Direm que ho ha somiat.
ওর ড ন হ ত নয়ত মহ প র চ র
Alguns creuen que Somyot va tenir el que es mereixia perquè havia violat la llei de lesa majestat del país.
ক উ ক উ য ক ত প রদ ন কর ছ স মইয ত ত র উপয ক ত শ স ত ল ভ কর ছ ক রণ স ক রম গত আইন র ১১২ এর ব র দ ধ কথ বল গ ছ
I dessota podeu trobar l'entrevista via e mail que vam tenir amb ells.
ত দ র স থ আম দ র একট ইম ইল স ক ষ ৎক র ন চ দ ওয হল
Commuta per tenir l'esdeveniment tot el dia
স র দ নব য প অন স চ আছ ক ন স জন য টগল কর ন
Saps quant temps em van tenir presoner?
ওর এল ক সক যন ত রণ দ য় ম র ছ