Traducció de "rectificar el defecte" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Defecte - traducció : Defecte - traducció : Defecte - traducció : Rectificar - traducció : Defecte - traducció : Defecte - traducció : Rectificar el defecte - traducció : Rectificar el defecte - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Activa el per defecte
ড ফল ট সক র য় কর ন
Selecciona el degradat per defecte
ড ফল ট গ র ড য় ন ট ন র ব চন কর
Per defecte
ড ফল ট
Codificació per defecte
ড ফল ট এনক ড
Fonts per defecte
ড ফল ট উৎস
Prioritat per defecte
ড ফল ট অগ র ধ ক র
Client per defecte
ড ফল ট ক ল য় ন ট
Comportament per defecte
ড ফল ট আচরণ
Opcions per defecte
ড ফল ট
Comportament per defecte
ড ফল ট অগ র ধ ক র
Grup per defecte
ড ফল ট গ র প
El connector de correu brossa per defecte
অব ঞ ছ ত ব র ত আটক করত ব যবহ ত ড ফল ট প ল গ ইন
Utilitza el tipus de lletra per defecte
ড ফল ট ফন ট ব যবহ র কর হব
Selecciona el color per defecte del degradat
ড ফল ট গ র ড য় ন ট ন র ব চন কর
Inclou els per defecte
ড ফল ট ম ন অন তর ভ ক ত কর হব
Editor extern per defecte
ড ফল ট বহ স থ সম প দক
Client d'anotacions per defecte
ড ফল ট ম ম ক ল য় ন ট
Següent Valors per defecte
পরবর ত ড ফল ট ম ন
Calendari d'usuari per defecte
ক য ল ন ড র ন র ব চন কর ন
Grup primari per defecte
ড ফল ট প র থম ক গ র প
El client per defecte per a les operacions d'anotacions
ম ম অপ র শন র জন য ড ফল ট ক ল য় ন ট
Tema del GNOME per defecte
ড ফল ট GNOME থ ম
Tema del GNOME per defecte
প র বন র ধ র ত GNOME থ ম
Tipus de lletra per defecte
ড ফল ট ফন ট র ধরন
Mostra barra d'estat per defecte
স ব ভ ব ক অবস থ য় স ট য ট সব র দ খ ও
Recordatori de cita per defecte
ড ফল ট স ক ষ ৎ ক র স মরণল প
Valor per defecte pels recordatoris
ড ফল ট স মরণল প র ম ন
Unitats per defecte pels recordatoris
ড ফল ট স মরণল প র একক
Client de calendari per defecte
ড ফল ট ক য ল ন ড র ক ল য় ন ট
Client de tasques per defecte
ড ফল ট ট স ক ক ল য় ন ট
Client de correu per defecte
ড ফল ট ম ইল ক ল য় ন ট
Estil de reenviament per defecte
ফরওয় র ড র ড ফল ট শ ল
Estil de resposta per defecte
উত তর ল খ র ড ফল ট শ ল
Valor per defecte del sistema
স স ট ম ড ফল ট
Valor per defecte del sistema
স স ট ম র ড ফল ট