Traducció de "xarxa d'àrea d'emmagatzematge" a llengua bengalí:


  Diccionari Català-Bengalí

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Xarxa
ন টওয় র ক
Xarxa
ন টওয় র ক
Estat de la xarxa Sense xarxa
ন টওয় র ক র অবস থ ক ন ন টওয় র ক ন ই
Xarxa nova
নত ন ন টওয় র ক
Xarxa falsaComment
Comment
Xarxa ATM
ATM ন টওয় র ক
Xarxa Ethernet
ইথ রন ট ন টওয় র ক
No s'ha trobat el sistema d'emmagatzematge web de l'Exchange.
Exchange ওয় ব স ট র জ ব যবস থ খ জ প ওয় য য়ন
Joc en xarxa
ন টওয় র কভ ত ত ক খ ল
Sondeja la xarxa
ন টওয় র ক খ জ কর ন
Sondeja la xarxa
ন টওয় র ক অন সন ধ ন কর হব
Eines de xarxa
ন টওয় র ক ট ল
Xarxa de peixComment
ম ছ ধর র জ লComment
Xarxa i connectivitatName
Name
Màscara de xarxa
ন টওয় র ক ম স ক
Funcions de xarxa
ন টওয় র ক ফ শন
Carpetes de xarxa
ন টওয় র ক ফ ল ড র
Prioritat de xarxa
ন টওয় র ক র অগ র ধ ক র
Configuració de xarxa
ন টওয় র ক কনফ গ র শন
Partides de xarxa
ন টওয় র কভ ত ত ক খ ল
Partida en xarxa
ন টওয় র কভ ত ত ক খ ল
Transmissió de xarxa
ন টওয় র ক ট র ন সম শন
Atura la xarxa
ন টওয় র ক থ ম ও
Heu excedit la quota d'emmagatzematge de correu en aquest servidor.
এই স র ভ র ম ইল স রক ষণ র জন য আপন র ন র ধ র ত ক ট আপন অত ক রম কর ফ ল ছ ন
No és una xarxa subterrània, és una Xarxa Subterrània.
ক ব ঝ ত চ চ ছ ? জন
No s'ha realitzat l'acció sol licitada no hi ha prou espai d'emmagatzematge
অন র ধ কর ক জ সঞ চ ল ত হয়ন স গ রহস থল পর য প ত স থ ন অন পস থ ত
Paràmetres de la xarxa
ন টওয় র ক স ক র ন ত ব শ ষ ট য
Paràmetres de la xarxa
ন টওয় র ক স ট সম হ
Error de la xarxa
ন টওয় র ক স ক র ন ত ত র ট
Error de la xarxa
ন টওয় র ক ত র ট
Preferències de la xarxa
ন টওয় র ক স ক র ন ত ব শ ষ ট য
La xarxa està disponible
ন টওয় র ক ব দ যম ন
Monitor gràfic de xarxa
গ র ফ ক ল ন টওয় র ক পর যব ক ষণ
Monitor de la xarxa
ন টওয় র ক পর যব ক ষণ
Escanejador de xarxa Umit
Umit ন টওয় র ক স ক য ন র
Gestor de xarxa Wicd
Wicd ন টওয় র ক ব যবস থ পক
Problema de la xarxa
ন টওয় র ক সমস য
Gestió de xarxa falsaComment
Comment
Història de la xarxa
ন টওয় র ক ইত হ স
Ofereix jocs en xarxa
ন টওয় র ক ক ন দ র ক খ ল র প রস ত ব কর
La seua xarxa s'expandeix.
ওর জ ল ছড় য় য চ ছ
La xarxa d'en Moriarty.
ভ ষণ ব যস ত... হ হ !
Esteu acostant vos a la quota disponible d'emmagatzematge de correu en aquest servidor.
আপন এই স র ভ র ম ইল স রক ষণ কর র জন য আপন র ব দ যম ন ক ট র ক ছ ক ছ
Baixeu fotografies i vídeos de càmeres, targetes de memòria i dispositius d'emmagatzematge portàtils
ক য ম র , ম মর ক র ড, এব বহনয গ য স ট র জ ড ভ ইস থ ক ছব এব ভ ড ও ড উনল ড কর ন
Finalitza la partida de xarxa actual i torna al servidor de xarxa
বর তম ন খ ল র ন টওয় র ক শ ষ কর ন এব ন টওয় র ক স র ভ র ফ র য ন