Traducció de "a el tancament d'aquesta edició" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Tancament - traducció : Tancament - traducció : Edició - traducció : Edició - traducció :

Tancament - traducció : D'aquesta - traducció : D'aquesta - traducció : Tancament - traducció :

Tancament - traducció : A el tancament d'aquesta edició - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Força el tancament
강제로 닫기
Mostra el botó de tancament
닫기 단추 보이기
Obre el fitxer marcat per a edició
선택한 파일을 편집하기 위해서 엽니다
Edició
릴리즈
Edició
편집
Edició
작성기
Confirmació del tancament
닫기 확인
Edició habilitada
편집할 수 있음
Edició platejada
해결된 간격
Mostra etiquetes de tancament a l' arbre
닫는 태그들 보여주기
Si és visible el botó de tancament
닫기 단추를 표시할 지 여부
Selecciona el bloc de tancament més petitName
가장 작은 둘러싸는 블록 선택하기Name
Mostra etiquetes de tancament
닫는 태그들 보여주기
Mostra els botons de tancament a les pestanyes
탭에 닫기 버튼 보이기
Mostra el botó de tancament en cada pestanya
각각 탭에 닫기 버튼 보이기
Edició de grup
그룹 편집하기
Connectors d' edició
편집기 플러그인
Ordres d' edició
편집 명령
Component d' edició
편집기 구성 요소
Línia d' edició
편집
Línia d' edició
편집
Obre un document existent per a edició
기존 문서를 편집하기 위해서 엽니다
Ai! Ja em sento que el tancament sobre mi.
슬프 도다! 나는 이미 나를 따라 접근하고 생각합니다.
Va aconseguir evitar personalment el tancament de tres hospitals.
병원 세 곳이 폐쇄되는 것을 직접 막고
Mode d' edició actiu.
편집 모드 켜기.
Mode d' edició inactiu.
편집 모드 끄기.
Les ordres d' edició
편집 명령
Opcions de l' edició
선택사항 편집
Edició de la màquina
연락처 편집
Edició de la data
날짜 편집
Edició de l' hora
시간 편집
Edició de múltiples línies
여러줄 편집
Una línia d' edició
한 줄 편집
Tancament avortat' document name ', means modified
종료 중단됨' document name ', means modified
No se sentia el tancament de les portes en absolut.
하나는 전혀 닫는 문을들을 수 없습니다. 있는 그대로 그들은 아마도 그들 열어 뒀다
Insereix al camp d' edició
편집 영역에 삽입
S' ha desactivat l' edició
편집 불가능
Edita línia d' edició múltiple
여러줄 편집편집
Una edició limitada de sis.
조각상들은 몇년 전에 트빌리시에서 만들졌어요
Confirmació de tancament de les altres pestanyes
다른 탭 닫기 확인
Algunes caixes d' edició a la pàgina Propietari són buides.
소유자 페이지에 몇몇 편집 상자가 비어있습니다.
Defineix el color de fons de l' àrea d' edició.
편집 영역의 배경색을 설정합니다.
Mostra els botons de tancament a les pestanyes en lloc d' icones
탭 아이콘 대신 닫기 버튼을 보여줍니다.
És a prop d'aquesta consola.
저 콘솔 근처에 있어
Edició de la data i hora
날짜 시간 편집