Traducció de "causa de resolució" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Causa - traducció : Resolució - traducció : Causa - traducció : Resolució - traducció : Causa de resolució - traducció : Causa de resolució - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Resolució
해상도
Resolució
해상도
Resolució de la graella
눈금자 해상도
Resolució, tipus de suport
해상도, 용지타입
Resolució, mode de color
해상도, 컬러 모드
Millora de la resolució
해상도 향상
Resolució de la impressora
프린터 해상도
Resolució fina
좋은 해상도
Resolució normal
일반 해상도
Alta resolució
고해상도
Alta resolució
고해상도
Resolució X
해상도
Resolució Y
해상도
Resolució ghostscript
Ghostscript 해상도
Resolució actual de la pantalla
현재 화면 해상도
Resolució, qualitat, tipus de suport
해상도, 품질, 용지타입
Resolució del sensor
센서 해상도
Resolució d' eixida
출력 해상도
Resolució ràpida 1200
FastRes 1200
Resolució, mode de color, tipus de suport
해상도, 컬러 모드, 용지 타입
Resolució original del fax
팩스 해상도
Paper d' alta resolució
고해상도 용지
No és d'alta resolució.
고화질은 아닙니다.
Resolució baixa de pantalla i UCP baix
낮은 디스플레이 해상도와 오래된 CPU
Resolució alta de pantalla i UCP baix
높은 디스플레이 해상도와 오래된 CPU
Resolució baixa de pantalla i UCP alt
낮은 디스플레이 해상도와 좋은 CPU
Resolució alta de pantalla i UCP baix
높은 디스플레이 해상도와 좋은 CPU
fallada temporal en la resolució de nom
도메인 이름 변경 시도가 실패했습니다.
fallada irrecuperable en la resolució de noms
도메인 이름 변경에서 복구가 불가능한 실패
La causa?
대의요?
Resolució baixa de pantalla i UCP molt alt
낮은 디스플레이 해상도와 매우 좋은 CPU
Resultat de la resolució de ID sistema o ID públic
시스템ID 나 공인ID Resolution 초기화
Causa i efecte.
원인과 결과.
Aquí podeu especificar la resolució de l' escriptori remot. Aquesta resolució determinarà la mida de l' escriptori que se us presentarà.
이 곳에서 원격 데스크톱의 해상도를 지정할 수 있습니다. 표시할 데스크톱의 크기를 결정합니다.
I aquella manca de resolució, la manca de resolució en La noia de la Perla no sabem si ella està feliç o trista.
결말에 대한 불확실성. 진주 귀걸이를 한 소녀 에서 나타난 불확실성은 소녀가 기쁜건지, 슬픈건지 알 수 없다는 겁니다.
360 360ppp, paper d' alta resolució
360x360dpi, 고해상도 용지
720 720ppp, paper d' alta resolució
720x720dpi, 고해상도 용지
360 360ppp, paper d' alta resolució
360 360dpi, 고해상도 용지
720 720ppp, paper d' alta resolució
720 720dpi, 고해상도 용지
Semblava a punt d'un gran resolució.
그는 좋은 해상도의 지점 보였다.
Reescriptura de la impressió, neteja de codi i resolució d' errors
인쇄 재작성, 코드 청소와 수리
I ara l'anglès s'està tornant la llengua de resolució de problemes.
그리고 영어는 문제 해결을 위한 언어가 되고 있습니다.
Inestable a causa de les amenaces terroristes,
테러의 위험, 대량 파괴 무기, 글로벌적인 질병의
Reescriptura UI, amb neteja de codi i resolució d' errors
UI 재작성, 코드 청소와 수리
No t'importa la causa?
대의는 중요치 않더냐?