Traducció de "diàleg" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Diàleg - traducció : Diàleg - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Diàleg
대화 상자
Diàleg
대화상자
Diàleg
십진수
Missatge de diàleg Missatge2 de diàleg
메세지 대화상자 메세지 대화상자2
Diàleg avançat
고급
Diàleg principalComment
대화 상자 부모Comment
Diàleg nouComment
대화 상자Comment
Finestra diàleg
대화 상자
Diàleg d' aturada
컴퓨터 끄기 대화상자
Diàleg de contrasenya
비밀번호 대화상자
Diàleg de menú
메뉴 대화상자
Títol del diàleg
대화상자 제목
Diàleg d' autorització
인증 대화 상자
Diàleg de configuració
설정 대화 상자
Tanca el diàleg
대화상자 닫기
Diàleg de xat
대화 대화상자
Diàleg de progrés
진행 대화상자
Diàleg d' extracció
압축 풀기 대화상자
Executa el diàleg
대화상자 실행
Executa el diàleg
대화상자 실행하기
Diàleg a obrir
열기 대화상자
Diàleg d' inici ràpid
빠른 시작 대화상자
Obre el diàleg QPAN
WUT 대화창 열기
Diàleg de depuració KGame
KGame 디버그 대화상자
La mida del diàleg
대화상자의 크기
Fons de diàleg genèric
일반 대화 상자 배경
Crea un nou diàleg
새로운 대화상자 만들기
Obre un diàleg existent
존재하는 대화상자 열기
Tanca el diàleg actual
현재 대화상자 닫기
Desa el diàleg actual
현재 대화상자 저장하기
Crea un nou diàleg...
새로운 대화상자 생성...
Diàleg d' exportació HTML
HTML 내보내기 대화상자
Mostra el diàleg complet en comptes del diàleg de llista per omissió
기본 목록 대화창 대신에 완전히 장식된 창을 보여주기
Obre el diàleg de còpia
미디어 복사 대화상자를 엽니다.
Obre el diàleg de propietats
속성 대화상자 열기
Diàleg Kommander d' inici ràpid
빠른 시작 대화상자
Diàleg de contrasenyes del Krarc
Krarc 암호 대화상자
Obre el diàleg de configuració
설정 대화창 열기
Tanca el diàleg de detall.
자세한 정보 대화상자를 숨깁니다.
Tanca aquest diàleg de detall.
대화상자를 숨깁니다.
Mostra el diàleg de configuracióName
설정 대화상자 보이기Name
Mostra aquest diàleg de confirmació
이 확인 대화 상자 표시하기
Diàleg de caixa de missatge
메시지 상자 대화상자
Diàleg de caixa d' entrada
입력 상자 대화상자
Diàleg de caixa de text
텍스트 상자 대화상자