Traducció de "impost mínim alternatiu" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Impost - traducció : Mínim - traducció : Mínim - traducció : Impost - traducció :

Mínim - traducció : Impost - traducció : Mínim - traducció : Impost - traducció : Impost - traducció : Impost mínim alternatiu - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

alternatiu
대체
Alternatiu
폴백
Alternatiu
대체
Alternatiu
얼터네이티브
Text alternatiu
교체 텍스트
Fons alternatiu
대체 배경
Global alternatiu
전역 대체
Color de fons alternatiu
교차된 배경색
M'agradaria suggerir un acostament alternatiu.
다른 대안 접근법을 제안하겠습니다
Mínim
최소
Nom alternatiu per a la carpeta
대체의 폴더 이름
Utilitza el color de fons alternatiu
교차 배경색상 사용
Usa el fitxer de configuració alternatiu
대체 설정 파일 사용
Increment mínim
최소 증가
Valor mínim
최소값
Radi mínim
최소 수명
Valor mínim
최소 값
Color de fons alternatiu de la selecció
선택된 배경색으로 교차
Mínim de jugadors
최소 플레이어 수
Trieu un nom de fitxer alternatiu pel nou fitxer.
다른 새 파일 이름을 선택하십시오.
Trieu un nom alternatiu per a la nova carpeta.
다른 새 폴더 이름을 선택하십시오.
Mode mínim de cerca
최소한 검색 모도
Nombre mínim d' objectes
Solid 객체
Nivell mínim de vida
최소 수명
Ritme mínim de mortalitat
소멸 최소 비율
Ritme mínim de creixement
성장 최소 비율
Cerca el punt mínim
최소 점 찾기
Nombre mínim de dígits
최소 자릿수
En el més mínim.
그럴 정도는 아닙니다.
El seu principal objectiu era desenvolupar un nou espai alternatiu.
그들은 새로운 형태의 예술 공간을 만드는 데 관심이 있었어요
Alarma per al valor mínim
최소값 알람
O, és realment el mínim?
사실일까요?
Com a mínim, 80.000 anys.
또는 적어도 8만년은 됐을텐데요,
Com a mínim diguesme això.
그것만이라도 말해주
Personalitza l' abast mínim del gràfic
최소 그림 구간 지정
Introduïu com a mínim un URL.
그룹 이름 입력
Pren una copa com a mínim.
적어도 마시기라도 해
Habilita el valor mínim de l' alarma.
최소값 알람 사용
Límit mínim de brillantor per als asteroides
소행성의 어두운 한계
Límit mínim de brillantor per les estrelles
별의 희미함 한계
límit mínim de brillantor per als asteroides
소행성의 어두운 한계
El valor mínim és un límit físic
최소값은 강제 제한임
Valor mínim de la taxa de bits
최소 비트레이트 값
Temps mínim d' activitat de l' escriptori
데스크톱 최소 활성화 시간
Valor mínim de la data d' accés.
접근한 날짜의 최소값입니다.