Traducció de "la conversa de Skype" a l'idioma coreà:


Volies dir : la conversa de Sapé ?

  Diccionari Català-Coreà

Conversa - traducció : La conversa de Skype - traducció : Conversa - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

la resta de la conversa.
화장실은 대화의 나머지.
Tanca la pestanya de la conversa
쿼리 탭 닫기
Tanca la conversa
쿼리 닫기
Marca la conversa
머릿말 추가
Vigila la conversa
머릿말 추가
Senyora Malvern coll de la conversa.
제 시스템입니다. 레이디 Malvern 체포되었던 대화.
I amb l'ajuda de Skype, és el que intentarem fer avui.
스카이프의 도움으로 우리는 오늘 실시간 공연을 하려고 합니다.
I l'última cosa és, la direcció de la conversa.
그리고 마지막 네번째는 대화의 방향에 대한 것입니다.
Ignora conversa
머릿말 추가
Ha fallat la conversa amb 'passwd'.
'passwd' 와 대화하는 데 실패했습니다.
La conversa amb su ha fallat.
su와 대화 중 실패.
Marca la conversa com a llegida
머릿말 추가
Marca la conversa com a nova
머릿말 추가
Tanca aquesta conversa
이 쿼리를 닫기
És una conversa.
대화잖아
Que els va portar de nou al principi de la conversa.
어떤 대화의 시작을 다시 가져왔을.
Així doncs, si recordeu la nostra conversa
앞서 구글에 대해서도 얘기했지만
De moment, en lloc de molestar amb el plor i la conversa.
대신 울고 대화 그를 방해의 순간.
No hi ha conversa.
더이상 담화를 나누지 않죠.
Marca la conversa com un element d' acció
머릿말 추가
No m'agrada aquest tipus de conversa. amp quot
그런 대화 별로 맘에 들지 않아 라고 얘기해야 합니다.
Crec que ja hem tingut prou de conversa.
사실 소소한 이야기를 나누는건 충분한 것 같습니다 왜 온거죠?
I l'art de la conversa s'està substituint (perillosament, penso) per l'emissió personal.
대화라는게 안타깝게도 자기선전 같은걸로 대체되고 말았어요.
És que la conversa canvia segons qui segui a l'altra banda de la taula.
그 자리에 누가 있냐에 따라 대화가 달라지는 걸 여러분은 보실 겁니다.
Vaig tenir una llarga conversa amb la meva dona.
저는 저의 아내와 오랫동안 대화해야만 했었죠.
Després que semblava bastant difícil anar amb la conversa.
무엇 호!
Amb altres tres mil milions de persones connectades, tothom vol participar de la conversa.
새로이 연결될 30억 인구들은, 대화의 일부가 되길 원합니다.
La conversa va murmurar van cessar abruptament, d'un silenci de moment, després de la conversa es va reprendre, en un xiuxiueig sibilant, a continuació, un agut crit de No! no, no!
The 중얼 거 렸 대화 대화 후, 순간 침묵에 대해, 갑자기 정지 없음 의 날카로운 외침은 다음 치찰음의의 대책에 재개되었습니다! 아니요, 당신은 몰라요!
He de ser jo qui faci la següent pregunta , perquè sabia que esbufegaria durant la conversa.
다음 질문은 꼭 내가 해야겠구나. 왜냐하면 대화 중에 제가 숨이 차 헉헉 거릴 것을 알고 있었거든요.
Crea físicament un espai de conversa per a una persona.
이 모자는 자신을 위해 물리적으로 대화 공간을 만들어주죠
Es posaran furiosos si creuen que se'ls acusa injustament durant tota la conversa, no només en moments puntuals es posaran furiosos durant tota la conversa.
만약 그들이 짧은 순간이 아니라 인터뷰 전 과정에 걸쳐서 부당하게 죄를 뒤집어 썼다면, 그들은 엄청 화를 낼 것입니다 인터뷰 하는 내내 불 같이 화를 내겠죠
Marca tots els missatges en la conversa seleccionada com a nous
모든 메시지를 휴지통으로 이동
Es van quedar escoltant. La conversa va ser ràpida i suau.
그들은 듣고 있었다. 대화는 신속하고 부드러운했다.
Sintonitzem amb la conversa dels personatges de la temptació d'Adam. amp quot Vinga Adam, no et facis de pregar.
필립 짐바도
Jo pensava més aviat en una conversa.
대화라고 할만한걸 말한거야
Però amb l'anglès podeu fer part d'una conversa més ampla una conversa sobre els problemes globals, com el canvi climàtic o la pobresa,
하지만 영어를 통해서 더 넓은 세상과 대화할 수 있죠. 범세계적 문제에 대한 범세계적인 대화 예를 들어 기후 변화나 빈곤 문제,
Bé, bàsicament, van decidir revisar els contactes de totes les fires comercials totes les conferències, i totes les persones que han conegut al llarg de la seva carrera, i, en comptes de trobar se físicament amb ells, van utilitzar Skype, van fer trucades telefòniques, van iniciar una estratègia de trucades no sol licitades que establia un escenari per la conversa.
이 회사의 경우, 온갖 산업박람회와 학회를 통해 만났던 모든 사람들을 접촉하기로 결정했어요 그 대신, 직접 만나러 가는 게 아니라
Un oncle meu molt decent, sinó més aviat inclinat al collaret de la conversa i convertir la en
아주 괜찮은 놈, 오히려 대화를 옷깃 그것을 고발하고 의향
Penso que hi ha la oportunitat de tenir un diàleg, una conversa sobre sostenibilitat a Worldchanging.com.
전 Worldchanging.com에서 지속가능성에 대한 대화를 나눠볼 수 있다고 생각합니다.
Sabeu dir me què passa en una conversa?
대화 중에 어떤 일이 일어나는 지 말할 수 있나요?
Vam quedar una nit, sopar i conversa interessant.
하룻밤만 만났어요, 저녁 먹고, 재밌게 대화하고,
I la bellesa del que passa allà és que el to de la conversa és el to que m'agrada.
그리고 이 블로그의 묘미는 바로 제가 좋아하는 대화의 톤을 갖고 있다는 겁니다.
Recordo una conversa amb un amic d'Indonèsia, el Frankie.
자, 제 인도네이사인 친구 프랭키와 대화에 대해 얘기하도록 하죠.
Estic intentant tenir una conversa perfectament normal amb vostè.
인정하네 난 지금 시도하는 거야 지극히 정상적인 대화
És una conversa que val la pena tenir i una idea que val la pena difondre.
그것은 대화를 해볼만한 가치가 있고 퍼트릴 만한 가치가 있는 아이디어입니다.