Traducció de "les disposicions de l'acord" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Les disposicions de l'acord - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Deshabilita les disposicions de teclat
키보드 레이아웃 사용하지 않기
És l'acord erroni. És l'acord erroni. És l'acord erroni.
또 잘못된 코드, 잘못된 코드, 잘못된 코드
Disposicions disponibles
사용 가능한 레이아웃
Disposicions actives
활성화된 레이아웃
El KDE configurarà les disposicions i iniciarà l' indicador de disposició
KDE에서 레이아웃을 설정하고 표시기를 시작합니다
Aquesta es l' ordre que s' executarà per inicialitzar les disposicions configurades.
이것은 설정한 레이아웃을 초기화하는 데 사용하는 명령입니다.
L'acord històric entre el Japó i Corea del Sud sobre les dones de confort indigna les víctimes
위안부 할머니, 한국과 일본 정부의 '위안부 합의'에 분개하다.
Doncs bé, el Ministeri d'Hisenda, segons sabem, està subjecte a les disposicions de la Llei de llibertat d'informació.
우리가 알기로 재정부는 우리에게 정보 열람을 제공해야 하는 의무를 가지고 있는데요.
Sota l'Acord de Cotonou, abans conegut com la Convenció de Lomé,
코토누 협정 아래,
El Banc Central on ens trobem aquest matí és immune a les disposicions de la Llei de llibertat d'informació.
우리가 지금 서있는 중앙은행은 정보 열람을 제공해야할 의무가 없습니다.
Vaig passar per alt que, en fer l'acord.
계약을 할 때 난 그걸 간과.
Però en aquest cas, l'acord hauria d'estar fora .
하지만 그 경우에 끊는다 있어야합니다.
Saps que l'acord, vostè no només pot aparèixer.
당신이 거래를 알고있다면 그냥 보여줄 수없습니다.
Així que arriba al Mi, però és l'acord erroni.
E에 왔지만, 잘못된 코드입니다.
Prova el Mi un altre cop. L'acord no funciona.
또 칩니다. 또 말을 듣지 않고,
L'acord que hem firmat ens dóna dret a ser aquí.
그리고 이 격납고에 들어온 건 계약에 따른 정당한 행위이지요
En general, al Japó la reacció a l'acord ha estat positiva.
건립되는 곳마다, 평화비는 대체로 논란의 대상이 되고 있다.
En Ragnar i el rei Horik van trencar l'acord amb ell.
라그나와 호릭이 그와의 협약을 깼어.
Altres jurisdiccions poden tenir disposicions de drets d'autor semblants que protegeixin l'ús o el tracte raonable.
다른 사법 관할 지역에서도 정당한 사용 또는 정당한 취급을 보호하는 유사한 저작권 보호 조항을 규정하고 있을 수 있어요.
Aquesta és una drecera per commutar disposicions gestionades per l' X. org. Permet dreceres de només modificador.
이것은 X. org에서 처리되는 키보드 레이아웃을 바꾸는 단축키입니다. 수정자 키만 사용하는 것을 허용합니다.
Perquè l'acord que ell busca és aquest, i en comptes ell fa...
하지만 잘못된 코드죠. 맞는 코드는 이거에요. 이렇게 했던 것 대신에 말이죠.
S'allunyaven en diferents direccions, i em vaig anar a fer la meva pròpia disposicions.
그들은 서로 다른 방향으로 차를 몰고 가버 렸어요 그리고 내 자신을 만들어 터진 준비.
Malgrat això, i veient la reacció de les dones de confort que encara viuen, l'acord de desembre de 2015 és més aviat un intent d'arreglar les relacions entre tots dos governs que no pas un esforç real per guarir les ferides del passat.
하지만 현재 생존한 위안부 피해자 할머니들의 반응을 보면, 2015년 12월에 도달한 합의는 과거의 상처를 치유하는 목적보다 그동안 소원했던 양국 간 관계를 개선하는 데 방점을 둔 것으로 보인다.
Com a part de l'acord, el govern japonès ha creat un fons de mil milions de iens (més de set milions i mig d'euros) per a les 46 dones de confort supervivents de Corea del Sud.
이번 합의에 따라, 일본 정부는 현재 생존 중인 위안부 피해자 46명을 위해 10억 엔(미화 830만 불) 규모로 지원 기금을 조성한다.
Aquesta és una eina per a mesurar distàncies entre píxels i colors a la pantalla. És útil per treballar amb disposicions de diàleg, pàgines web, etc.
이 도구는 화면에서 픽셀 사이 거리를 정확하게 재거나 색을 알아내는 데 사용합니다. 대화 상자의 레이아웃이나 웹 페이지 제작에 도움을 줍니다.
A un vídeo amb més de 587.000 visites es veu com el 29 de desembre, l'endede l'acord, el vicepresident d'Afers Exteriors sud coreà Sung Nam Lin és confrontat per una dona de confort supervivent.
지금까지 58만7천 번 이상의 조회 수를 기록한 이 비디오에서, 일본과 한국 양국 정부가 위안부 합의에 도달한 다음 날인 12월 29일에 임성남 외교부 1차관이 이름을 알 수 없는 위안부 피해자 할머니와 대면하는 장면이 나온다.
Miro dintre de les bosses de les persones. Miro dintre de les seves butxaques, de les bosses.
사람들의 가방을 들여다 보거나 사람들의 주머니, 지갑을 보았습니다.
Segons l'acord de desembre de 2015, el primer ministre nipó Shinzo Abe va expressar un altre cop el seu penediment i va demanar les més sinceres disculpes a les dones que van viure aquesta expèriencia tan dolorosa i que van patir ferides físiques i psicològiques irreparables com a 'dones confort' .
2015년 12월 체결된 합의에 따라, 일본 아베 총리는 다시 한 번 위안부로서 많은 고통을 겪고 심신에 걸쳐 치유하기 어려운 상처를 입은 모든 분에 대해 마음으로부터 사죄와 반성의 마음을 표명했다.
Informació de les tasques de les aplicacionsComment
프로그램 작업 정보Comment
Detecció de les propietats de les finestres
창 속성 가져오기
Color de les etiquetes de nom de les estrelles
별 이름 라벨 색상
Color de les línies de les constel lacions
별자리선 색상
Darrere de les línies, darrere de les parets
선들 뒤에, 벽들 뒤에
Rellegeix les metadades de les imatges
파일에서 데이터베이스로 메타데이터 가져오기
Ajusta les propietats de les imatges
그림 속성 조정
Mantén les miniatures de les finestres
창 미리 보기 그림 계속 그리기
Mostra les icones de les finestres
창 아이콘 보이기
El govern sud coreà no ha consultat res a aquestes dones i als seus familiars abans d'arribar a l'acord, fet que ha generat força ressentiment.
한국 정부는 일본 정부와 합의에 도달하기 전에 위안부 피해자 및 관련 단체와 어떠한 사전 협의도 거치지 않았고, 이는 격렬한 반발로 이어졌다.
Introduïu la longitud de les línies de les marques
좌표점 선 길이 입력
Hem de netejar les arteries de les nostres vides.
우리는 우리 삶의 동맥을 깨끗이 해야합니다.
El color de les línies de la graella de les coordenades.
좌표 격자선 색상.
Mostra les línies de les constel lacions?
별자리선을 보일까요?
Genera les entitats DocBook per a les dreceres de teclat de les accions estàndard
표준 동작의 단축키를 위한 DocBook 엔티티 생성
El color de les etiquetes dels noms de les estrelles.
별 이름 라벨 색상.
El color de les línies de la figura de les constel lacions.
별자리 그림선 색상.