Traducció de "mercat d'Europa de l'Est" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Mercat - traducció : Mercat - traducció : Mercat - traducció :

Mercat - traducció : D'europa - traducció : Mercat d'Europa de l'Est - traducció : Mercat d'Europa de l'Est - traducció : D'Europa - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Pot semblar sorprenent, però van jugar un paper molt important en l'aparició de l'economia de mercat a l'Europa de l'Est.
놀라운 것은 그들이 동유럽 경제 위기를 초래하는데 아주 중요한 역할을 했다는 것입니다.
A l'est de la torrassa.
집 동쪽이야 The east side of the keep.
les famílies regnants d'Europa.
유럽 의 가족를 통제.
les famílies regnants d'Europa.
유럽 의 가족 휴가를 통제.
les regions de carnaval molts llocs d'Europa
유럽 의 카니발 많은 지역
I aquests són paissos d'Europa.
이것들은 유럽의 여러 나라들입니다.
Anem cap a l'est...
우린 동쪽으로 가고 있잖아
Ja arriba el vent de l'Est, Sherlock.
동풍이 불어오고 있어 The East Wind is coming, Sherlock.
Bé, jo no només parlo del creixement de l'est.
이야기한 것은 아닙니다.
Et volen tornar a enviar a Europa de l'Est.
They want to place you back into Eastern Europe.
Moveuvos cap a l'est i allunyeuvos de la nau.
동쪽으로 멀리 이동해
Espanya una de les grans balenes encallades a les costes d'Europa.
스페인 유럽의 해안에 좌초 큰 고래.
I d'aquesta manera s'il luminava els anys obscurs d'Europa.
그리하여 유럽 중세 암흑시대에 빛이 밝혀진 겁니다.
Anirem al mercat de peix!
수산 으로 갈 거야!
Quina era la mida de mercat? Quina part del mercat podíeu prendre?
규모는 어느 정도며, 여러분의 점유율은 얼마나 되죠?
Vaig créixer en un campus universitari a l'est de Nigèria
전 나이지리아 동부의 한 대학교 캠퍼스에서 자랐습니다.
L'he vist cavalcant pel camí de l'Est amb en Ditpetit.
스타크 소녀들 모두 아가씨를 거부했습니다
Mida de mercat? Ens interessava saber.
규모와 관련해 관심을 가져야 할 부분은
Les condicions de mercat eren fantàstiques.
의 상황은 좋았습니다.
Vols anar al mercat de peix?
수산 가고 싶어요?
Això és el que ha passat a tota l'Europa de l'Est.
하지만 이것이 실제로 전유럽에서 일어났습니다.
Bé, el Vent de l'Est se'ns emporta a tots al final.
괜찮아, 결국 동풍이 우리를 데려가는 군 That's OK, the East Wind takes us all in the end.
Torneu al mercat.
으로.
I el medi pot ser coses com el mercat d'accions, o bé el mercat de bons o fins i tot el mercat de primeres matèries.
그러면 주변환경은 주식이나 채권, 또는 원자재 과 같은 것이 되겠지요.
Vam donar el comunisme als de l'est i ja veieu el resultat.
동쪽의 공산주의를 주었고 이 결과를 모두 지켜 보았었죠.
Hem de mirar cap a l'est per trobar més vaixells i tropes.
동방에서 배와 병력을 구해야 합니다 We need to look east for ships and men.
Ara, el següent tipus de mercat és un nou mercat. Els clients no existeixen avui.
이번의 유형은 신입니다 현재 고객이 존재하지 않는 이죠
No parlem de competència. Ni de mida de mercat.
캔버스에는 경쟁자도 나와 있지 않고 규모도 나와 있지 않아요
Essos és a l'est i Westeros és a l'oest.
에소스는 동쪽이고 웨스테로스는 서쪽이죠.
Així que anem a donar un cop d'ull a l'últim tipus de mercat, el mercat clon.
마지막 유형인 모방에 대해 살펴보죠
Necessitem incentius del mercat, taxes de CO2, mercat de bons de carboni, alguna cosa que difongui aquesta senyal del preu.
우리는 경제적 인센티브, CO2 세금, 탄소거래제를 비롯해 통해 에 인센티브를 줘야합니다.
L'anomenem alineació producte mercat.
바로 '제품 적합성'입니다
El mercat re segmentat
이번엔 분할인데요 고객에 대해서는 가설을 세웁니다
El Japó va ser la primera societat de l'est que ho va acceptar.
일본은 소비자사회 개념을 처음으로 수용한 비서방국가 입니다.
A tota l'Europa de l'Est, va ser un episodi memorable de la història de la postguerra.
전후 역사 속에서 동유럽 전체를 통틀어 가 중요한 사건이었습니다.
Quina és la taxa de creixement del mercat?
의 성율은 얼마나 되는지
Per cert, en quin tipus de mercat esteu?
또한 유형은 어떤 것인가요?
Tenen coneixement tecnològic o tenen coneixement de mercat?
기술에 대한 통찰이 담겨 있느냐 혹은 에 대한 통찰이 담겨 있느냐이다
Els últims 10 anys, han mort 5 milions de persones en una guerra de l'est.
지난 10년 동안, 500만 명의 사람이 동부에서의 전쟁 때문에 사망하였습니다.
En aquest nivell del mercat laboral, el que necessites és un espai de mercat per hores lliures.
이러한 수준의 노동 에서 여러분이 필요로 하는 것은 바로 '짬 시간'의 노동력을 위한 터입니다.
I això no és ni tan sols el mercat de cotxes domèstics, aquests és el mercat del taxi.
이건 심지어 내수용 차 도 아닙니다. 고작해야 택시 입니다.
A l'est del meu fesol de camp, creuant el carrer, vivia Cato Ingraham, esclau de Duncan
내 콩 분야의 동쪽은 도로 건너편, 카토 Ingraham, 던컨의 노예 살았다
El 'Mercat Total Disponible' diu
총유효이라는 것은
El mercat adequat disponible significa
말하자면 유효
Transparent. Basat en el mercat.
투명하고, 중심의 정책입니다.