Traducció de "mort en a " a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Mort - traducció : Mort - traducció : Mort - traducció : Mort - traducció : Mort - traducció : Mort - traducció : Mort - traducció :
Paraules clau : 죽음 Dead Death 었었

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Primer, colpejarem en Daryl fins a la mort.
먼저, 데릴를 두드려 패 죽인 후.
Què faràs en quant a la seva mort?
돈 전역이 전쟁에 나설거예요
Cardeules a mort.
뒈질 때까지 따먹어라 Fuck 'em till they're dead.
En Joffrey és mort.
Joffrey is dead.
En Rollo l'ha mort.
롤로 자식이 죽여버렸어.
En Tywin és mort.
타이윈 경이 죽었습니다
En Moriarty és mort.
모리아티는 죽었어
en Sherlock Holmes... és mort.
셜...
En Robb Stark és mort.
롭 스타크는 죽었네 Robb Stark is dead.
En Tywin Lannister és mort.
그는 이제 죽었고
En Jon Snow és mort.
존 스노우는 죽었다
Si l'haguessin volgut mort, hauria mort a la batalla.
만약 신들이 그가 죽기를 바랬더라면, 그는 전장에서 죽었어야 했습니다.
A dins! És mort?
In here!
En Calvin Washington va ser condemnat a pena de mort.
캘빈 워싱턴은 특급살인범으로 기소되어
Deixaho córrer, en Sherlock és mort.
(영국 유명 심리 마술사) 잊어버려, 이제. 셜록은 죽었어
Que les cardem a mort?
뒈질 때까지 따먹으라고? Fuck 'em till they're dead?
Mort.
죽음
Mort.
죽었어
la mort es va convertir en pa
죽음 자체는 PA가되었다
Pensar en la mort t'aclareix la vida.
죽음에 대해 생각하는 것은 당신의 삶을 명확하게 하는 것입니다.
En Lance l'ha mort. Com et dius?
랜스가 그를 죽였군 이름이 뭐지?
Ell podria haverme mort a mi.
날 죽이려고 했는걸
Si torno a veure't ets mort!
내 눈에 또 띄면, 넌 죽은 목숨이야!
La Mort ens espera a tots a Samara.
언제쯤 길이 목적지가 하나뿐인 강이 될까? 죽음은 사마라에서 우리 모두를 기다리고 있다.
I l'exili del món és la mort, llavors desterrat És la mort mal term'd trucar a la mort el desterrament,
그리고 세계의 추방은 죽음이다 그 추방하는 것은 죽음에 잘못 term'd입니다 죽음을 추방 전화,
En el cas del blat, la primera transformació és de viu a mort.
자 이번 경우는 첫번째 변신입니다. 여기서 삶은 죽음으로 변합니다.
La Mort
저승사자 저승사자는 자네가 어디 있든지, 언제든지 데리러 갈 수 있다네.
És mort.
우리 아빠랑 닮은 데가 있어요. 돌아가셨는데요.
Eres mort.
아니지. 죽었었
És mort?
죽은거에요?
Ets mort.
었었다구요
És mort.
그가 죽었습니다.
És mort.
죽었어요 He's dead.
És mort?
He dead?
És mort.
죽었소 He's dead.
Éreu mort.
자넨 죽은 상태였어
I no tenen por a la mort.
그들은 힘든 삶을 살았어요.
En Tally és mort i celebraran la seva festeta en pau?
탤리가 죽었는데 그들은 축제나 열고 있다고?
Mira, no fa pas tant era en una missió que comportava certament la mort, la meva mort!
! 오,정말멋진아침이군요
ROMEO Visc en senyal de triomf! i Mercutio mort!
승리의 살아 로미오! 그리고 머큐시오를가 죽임!
Pobre cadàver vivent, clos'd en la tomba d'un mort!
죽은 사람의 무덤에 clos'd 가난한 생활 꼬르스!
I no diguis que en l'Estrella de la Mort.
죽음의 별 얘긴 또 하지 마요
ROMEO Seré ta'en, deixa ser condemnat a mort
로미오 나를 나를 사형에 처해야하자, ta'en합시다
Va complir 18 anys d'una condemna a mort.
사형선고를 받고 18년을 복역했습니다.
Va complir 11 anys d'una condemna a mort.
사형선고를 받고 11년을 복역했습니다.