Traducció de "parlar" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Parlar - traducció : Parlar - traducció : Parlar - traducció : Parlar - traducció : Parlar - traducció : Parlar - traducció :
Paraules clau : 얘기 Speak Talk 대화 이야기

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

King parlar.
킹 목사의 연설을 듣기 위해서 말이죠.
Deixeula parlar.
얘기 하게 둬!
Deix'al parlar.
들어보죠
parlar.
그래.
Sap parlar.
네!
Sentia parlar de malalties. Sentia parlar de guerra.
질병과 전쟁에 대해서 들었습니다.
Fitxer a parlar
말하려는 파일
N'havia de parlar.
얘기하고 싶었습니다.
Se'n pot parlar.
스스럼없이 얘기할 수 있는 주제로 만들었다는 것이죠.
Hora de parlar.
이제 이야기해 봐
Parlar amb qui?
누구한테요?
Escolta'm, podem parlar?
나 좀 볼까?
Moll, podem parlar?
Clears throat 잠시 시간 있나?
Deixeume parlar amb...
내 아들과 말을 하게 해줘
Els sents parlar?
저자들이 하는 얘기를 들었지?
És impossible parlar d'una sola història sense parlar de poder.
이런 단편적 이야기에 대해 말하면서 힘에 관한 이야기를 안 할 수 없습니다.
Així doncs, vull parlar sobre educació i vull parlar sobre creativitat.
그래서, 저는 교육과 창의성에 대해 얘기를 하고 싶습니다. 저의 주장은
Professor Vull parlar... Estudiants
T 영어를 S 영어를
Preferia parlar al passadís.
그는 구절에서 이야기 선호.
Puc parlar amb vostè?
내가 당신에게 얘기할 수 있을까요?
Però hem de parlar.
하지만, 우리 얘기 좀 해.
Sígueme, podem parlar aquí.
날 따라와, 우리가 여기서 얘기를 수있습니다.
Deja de parlar així.
그만 내게 그런 얘기.
Però podem parlar aquí.
그래도 여기서는 말할 수 있습니다
Per parlar amb tu.
여기 왔어
Jiro, hem de parlar.
최선을 다해 살게 지로, 플라이어로 오게
Podem parlar aquí, doctor.
여기도 괜찮겠네요, 선생님
Necessito parlar amb tu.
직접 전화로 말씀드려야 될 것 같아요
Preferiria parlar d'on sóc.
그 정도는 말해줘도 되겠군 Prison stones, blood and bones
De què volies parlar?
그래서 뭔 얘기를 하고 싶어서?
N'hem de parlar avui?
오늘 우리 대화하는거야?
La reina vol parlar.
왕비가 몇 마디 한다 하오 The queen would like to say a few words.
Vull parlar amb ell.
그와 말하고 싶어요.
Vols parlar amb mi?
나한테 할 말 있어?
Volia parlar amb tu.
너랑 이야기하러 왔어
El Rei vol parlar.
왕께서 할말이 있으시다
Res sobre què parlar?
아무도 이야기를 안 하는군요?
En vols parlar, doncs?
그것에 관해 말하고 싶어요?
De què podríem parlar?
어떤 얘기를 해야할까?
Ei, hem de parlar!
엄마를 원하는 거 같은데
El nadó sap parlar!
엄마, 아빠!
Mai he sentit parlar al seu pare i la mare parlar d'ell?
네 아버지와 어머니가 그에 대한 얘기는 처음 들어 봐요?
Si voleu parlar amb mi sobre el TDAH després, en podem parlar.
ADHD 증후군에 대하여 저에게 말하고 싶다면,
Els vaig parlar d'Otel lo. No n'havien sentit a parlar, però els va fascinar.
그래서 오델로에 대해 말해줬죠. 들어본 적은 없지만 무척 흥미롭다더군요.
I el que em va parlar, em va parlar en la meva cara.
그리고 제가 spake 뭐, 내 얼굴에 spake.