Traducció de "perfeccionament personal" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Personal - traducció : Personal - traducció : Personal - traducció : Personal - traducció : Perfeccionament personal - traducció :
Paraules clau : 개인 알린다 바란다 복귀

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Personal
개인
Personal
개인
Cron personal
개인 Cron
SSL personal
개인 SSL
Invitació personal
개인 초대장
Informació personal
개인 정보
Personal de neteja
유지 보수 관리
No caldria personal.
비용이 많이 드는 검사원도 필요없어요.
Mancaria d'estil personal.
좀 사적인 경험이 필요해서.
Vols res personal?
그러니까 먼가 사적인 걸 원하는건가?
Ràdio personal dels veïns
이웃 라디오
Gestor personal de comptesName
개인 재무 도구Name
Sol licitud personal SSL
SSL 개인 요청
Començaré pel motiu personal.
개인적인 이유를 먼저 시작하겠습니다.
Crea una nova invitació personal...
개인 초대장 만들기...
Directori personal de l' usuari
사용자의 홈 디렉터리
Ho anomenem un marge personal.
저희는 이걸 개인적인 오차범위라고 부릅니다.
No és res personal. Què?
당연히 낫지
I com s'incrementa el marge personal?
오차범위를 늘리면 어떨까요?
Fem ho com una cosa personal.
개인의 차원에서 생각해 봅시다.
S'està apropant a una experiència personal.
이로써, 개인적인 경험에 좀 더 가까워졌네요
Aquesta és, doncs, la raó personal.
이것이 개인적인 이유입니다.
T'ha posat això en perill personal?
이런것들이 본인을 위험한 상황에 몰아넣은 적이 있나요?
Els hi manca personal ara mateix.
일손이 부족하다네
Li escric per un assumpte personal...
개인적인 일로 연락드리게 되었습니다.
Us puc fer una pregunta personal?
사적인 문제에 대해 여쭈어도 되겠습니까?
Gestor d' informació personal per a KDE
KDE 개인 정보 관리자
A nivell personal, també necessitem aquestes empentes.
개인 차원에서도 이러한 변화가 필요합니다.
I doncs, com examinem el marge personal?
그렇다면 이 개인적 오차범위를 어떻게 테스트할 수 있을까요?
Parlem de l'història personal per un moment.
그럼 본인의 이야기를 잠깐 좀 해주시죠.
Mireu, noi, no és una qüestió personal.
이봐요, 이건 아무것도 아니라구요
No he trobat personal. Tothom fora, ara!
뭘 이렇게 오래 걸렸어?
Mentre venia caramelets al personal sanitari, els preguntava
병원 직원의 사탕먹는 소리가 들리면 저는 그냥 편하게 뭐하고 계세요? 라고 묻곤 했죠.
Si teniu personal de venda directa feu comptes.
자체 판매 직원을 두고 있다면, 계산을 한번 해보세요
Res és personal quan afecta les meves tropes.
내 부대원들에 관한 일이라면 공적인 문제입니다.
Potser un soldat, obsessionat amb la seguretat personal.
비밀이 많은 사람 자신의 안전에 집착하고
Seria com connectar amb el nostre propi Google personal.
그것은 마치 자신만의 개인 구글을 연결하는 것 같습니다
De fet, tot el personal de la vostra empresa probablement sigui menor que el personal administratiu del president executiu d'algunes d'aquelles grans empreses.
사실 여러분 회사의 전 직원 수가 대기업의 행정직 사원이나 CEO의 수보다 적을 겁니다
Cliqueu aquest botó per a crear una nova invitació personal.
이 단추를 누르면 새 개인 초대장을 만듭니다.
No es castiga per coses personal com ara beure alcohol.
음주와 같은 개인적인 사안에 대한 처벌도 없습니다.
Així que tot això era per reduir el marge personal.
그래서 이런 식으로 오차범위를 줄여봤습니다.
La Unió Europea necessita un personal fix d'uns 2.500 traductors.
유럽 연합은 2500명의 상근 통역관을 고용합니다.
En aquest cas, portar un diari ajuda al desenvolupament personal.
이것의 경우, 다이어리를 갖는 것이 자기 계발에 도움을 줍니다.
Hi ha l'acceptació personal, l'acceptació de la família i l'acceptació social.
자아의 수용, 가족의 수용, 그리고 사회적인 수용이 있는데,
Iván és, he de tenir cura d'ell. Això és personal. No?
이반은 제가 알아서해야합니다. 이것은 개인적인 것입니다. 그렇죠?