Traducció de "un diàleg" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Diàleg - traducció : Diàleg - traducció : Un diàleg - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Crea un nou diàleg
새로운 대화상자 만들기
Obre un diàleg existent
존재하는 대화상자 열기
Crea un nou diàleg...
새로운 대화상자 생성...
Mostra un diàleg d' informació.
정보 대화상자를 보여줍니다.
Mostra un diàleg d' error.
오류 대화상자를 보여줍니다.
el diàleg per seleccionar un grup
그룹대화상자 선택
Diàleg
대화 상자
Diàleg
대화상자
Diàleg
십진수
Missatge de diàleg Missatge2 de diàleg
메세지 대화상자 메세지 대화상자2
Obre un diàleg per editar les connexions
편집중인 연결에 대한 대화상자를 엽니다
Obre un diàleg per configurar els connectors
환경설정을 변경하기 위해 대화상자 열기
Ja hi ha un diàleg en execució.
대화상자가 이미 실행되는 중입니다.
Escull un color al diàleg de colors.
색상 대화상자에서 색상을 선택하십시오.
Diàleg avançat
고급
Diàleg principalComment
대화 상자 부모Comment
Diàleg nouComment
대화 상자Comment
Finestra diàleg
대화 상자
Un clic doble obre el diàleg de configuració.
더블클릭으로 설정 대화상자를 엽니다.
Diàleg de fitxer per a desar un fitxer
파일 저장 대화상자
Diàleg de fitxer per a desar un URL
URL에 저장하는 대화상자
Diàleg de color per a seleccionar un color
색을 선택하는 대화상자
Obre un diàleg per a canviar les dreceres
단축키를 변경하기 위해 대화상자 열기
Obre un diàleg per a canviar les preferències
환경설정을 변경하기 위해 대화상자 열기
Diàleg d' aturada
컴퓨터 끄기 대화상자
Diàleg de contrasenya
비밀번호 대화상자
Diàleg de menú
메뉴 대화상자
Títol del diàleg
대화상자 제목
Diàleg d' autorització
인증 대화 상자
Diàleg de configuració
설정 대화 상자
Tanca el diàleg
대화상자 닫기
Diàleg de xat
대화 대화상자
Diàleg de progrés
진행 대화상자
Diàleg d' extracció
압축 풀기 대화상자
Executa el diàleg
대화상자 실행
Executa el diàleg
대화상자 실행하기
Diàleg a obrir
열기 대화상자
Diàleg de fitxer per a obrir un fitxer existent
존재하는 파일을 열 수 있는 파일 대화상자
Diàleg de fitxer per a seleccionar un directori existent
존재하는 디렉터리를 선택하는 대화상자
Diàleg de fitxer per a obrir un URL existent
존재하는 URL을 여는 대화상자
Un diàleg assistent per simplificar els càlculs d' integralsName
Name
Un diàleg assistent per simplificar la introducció de matriusName
Name
Un diàleg assistent per simplificar el càlcul d' autovalorsName
Name
Un diàleg assistent per simplificar el càlcul d' autovectorsName
Name
Un diàleg assistent per simplificar la inversió de matriusName
Name