Traducció de "una conversa" a l'idioma coreà:


  Diccionari Català-Coreà

Conversa - traducció : Una conversa - traducció : Conversa - traducció :
Paraules clau : 대화 오빠 소소 나누

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

És una conversa.
대화잖아
Jo pensava més aviat en una conversa.
대화라고 할만한걸 말한거야
Ignora conversa
머릿말 추가
Sabeu dir me què passa en una conversa?
대화 중에 어떤 일이 일어나는 지 말할 수 있나요?
Vam quedar una nit, sopar i conversa interessant.
하룻밤만 만났어요, 저녁 먹고, 재밌게 대화하고,
Tanca aquesta conversa
이 쿼리를 닫기
Tanca la conversa
쿼리 닫기
Marca la conversa
머릿말 추가
Vigila la conversa
머릿말 추가
Vaig tenir una llarga conversa amb la meva dona.
저는 저의 아내와 오랫동안 대화해야만 했었죠.
Recordo una conversa amb un amic d'Indonèsia, el Frankie.
자, 제 인도네이사인 친구 프랭키와 대화에 대해 얘기하도록 하죠.
Estic intentant tenir una conversa perfectament normal amb vostè.
인정하네 난 지금 시도하는 거야 지극히 정상적인 대화
Crea físicament un espai de conversa per a una persona.
이 모자는 자신을 위해 물리적으로 대화 공간을 만들어주죠
No hi ha conversa.
더이상 담화를 나누지 않죠.
Per a fer ho hem d'establir una conversa amb el cos.
방법은 몸과 교신하는 방법을 개발하는 것입니다.
la resta de la conversa.
화장실은 대화의 나머지.
Però amb l'anglès podeu fer part d'una conversa més ampla una conversa sobre els problemes globals, com el canvi climàtic o la pobresa,
하지만 영어를 통해서 더 넓은 세상과 대화할 수 있죠. 범세계적 문제에 대한 범세계적인 대화 예를 들어 기후 변화나 빈곤 문제,
Tanca la pestanya de la conversa
쿼리 탭 닫기
Ha fallat la conversa amb 'passwd'.
'passwd' 와 대화하는 데 실패했습니다.
La conversa amb su ha fallat.
su와 대화 중 실패.
Marca la conversa com a llegida
머릿말 추가
Marca la conversa com a nova
머릿말 추가
Senyora Malvern coll de la conversa.
제 시스템입니다. 레이디 Malvern 체포되었던 대화.
És una conversa que val la pena tenir i una idea que val la pena difondre.
그것은 대화를 해볼만한 가치가 있고 퍼트릴 만한 가치가 있는 아이디어입니다.
Qui ets? , Va dir l'Erugot. Això no va ser una obertura encoratjadora per a una conversa.
'너는 누구냐?'는 무한 궤도했다. 이것은을 위해 고무적인 오프닝 아니
Així doncs, si recordeu la nostra conversa
앞서 구글에 대해서도 얘기했지만
El que tenim és una conversa múltiple, perquè un cop comença, tothom s'hi afegeix.
저흰 일종의 대화방을 만들었죠. 시작된 이후, 모두가 대화를 했으니까요.
Això és una conversa real entre noies d'uns 20 anys de no fa gaire.
이것은 최근 20대 여성끼리 실제로 주고 받은 문자 메시지입니다.
La senyora Hall, res reticent, va respondre a les seves preguntes i desenvolupar una conversa.
부인 홀, 싫은 아무것도, 그의 질문에 대답하고 대화를 개발했습니다.
Però si sabeu qui és el patrocinador podeu tenir una conversa adulta amb ell dient
하지만 스폰서에 대해 잘 파악하고 나면 이런 식으로 대등한 대화를 나눌 수 있습니다
Sé que sembla evident, però quan tens una conversa amb algú que creus que t'enganya,
아주 명백해 보이지만, 여러분이 거짓말을 하고 있다고 의심이 가는 사람과 대화를 할 때,
Marca la conversa com un element d' acció
머릿말 추가
No m'agrada aquest tipus de conversa. amp quot
그런 대화 별로 맘에 들지 않아 라고 얘기해야 합니다.
Crec que ja hem tingut prou de conversa.
사실 소소한 이야기를 나누는건 충분한 것 같습니다 왜 온거죠?
Penso que hi ha la oportunitat de tenir un diàleg, una conversa sobre sostenibilitat a Worldchanging.com.
전 Worldchanging.com에서 지속가능성에 대한 대화를 나눠볼 수 있다고 생각합니다.
I l'última cosa és, la direcció de la conversa.
그리고 마지막 네번째는 대화의 방향에 대한 것입니다.
Després que semblava bastant difícil anar amb la conversa.
무엇 호!
Vam tenir una conversa en línia curta, li va dir a m'acosta de Hollywood, de Los Angeles.
두 달 전에 온라인으로와 내가 야곱을 만난 적이있어. 우리는 짧은 온라인 대화를했다, 그는 말했다
El nou disseny de les converses millora la llegibilitat i fa que s'assemblin més a una conversa real.
Gmail의 대화도 더 읽기 쉽고 실제 대화처럼 느껴지도록 새롭게 디자인
Ja que teníem la nostra recent conversa que fantasia que he trobat el que pot ser una solució.
나는 해결책을 증명할 수 어떻게 발견 공상.
Llavors enviaven el missatge al contacte, concertaven una cita, enviaven un breu resum per via electrònica, tenien una conversa i feien un seguiment.
이메일을 보내 접촉을 한 다음, 약속을 잡고 짧은 개요서를 이메일로 보낸 다음 대화나누고, 후속 작업을 진행했죠
No sé de cap que no digué Alícia molt cortesament, sentint bastant satisfet amb han ficat en una conversa.
'내가 어떤의 모르는'앨리스는 매우 기쁘게 생각 느낌 아주 공손하게 말했다
Es posaran furiosos si creuen que se'ls acusa injustament durant tota la conversa, no només en moments puntuals es posaran furiosos durant tota la conversa.
만약 그들이 짧은 순간이 아니라 인터뷰 전 과정에 걸쳐서 부당하게 죄를 뒤집어 썼다면, 그들은 엄청 화를 낼 것입니다 인터뷰 하는 내내 불 같이 화를 내겠죠
Marca tots els missatges en la conversa seleccionada com a nous
모든 메시지를 휴지통으로 이동
Es van quedar escoltant. La conversa va ser ràpida i suau.
그들은 듣고 있었다. 대화는 신속하고 부드러운했다.