Traducció de "branding emocional" a la llengua espanyola:


Volies dir : brandin emocional ?

  Diccionari Català-Espanyol

Emocional - traducció : Branding emocional - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Era molt emocional.
Era muy emotivo.
Física i emocional.
Física y emocional.
I la part emocional.
Otra, la parte emocional.
Biològic, Psicològic i Emocional.
Biológico, fisiológico y emocional.
Creen una ressonància emocional.
Crean una reverberación emocional.
Hi ha alguna cosa emocional!
Hay algo emocional!
Hi ha alguna cosa emocional!
Es algo emocional!
Et posaràs ploraner i emocional.
Te pondrás llorón y emocional.
Encara diria mes, diria alliberació emocional.
Diría más aún, diría liberación emocional.
Vaig tenir una reacció emocional, d'acord?
He tenido una reacción emocional. De acuerdo?
Tenim millor salut tant física com emocional.
Estamos más sanos, física y emocionalmente.
L'hi produeix una alliberació emocional o sexual.
Le produce una liberación emocional o sexual.
A les marques registrades el que és protegible és el 'branding' (desenvolupament de marca).
En las marcas registradas, lo que es protegible es el desarrollo de marca.
Del moment emocional. Va ser tot culpa meva.
Del momento sensiblero fué todo culpa mia
No guanyaràs aquesta discussió fent servir el xantatge emocional.
No ganarás esta discusión recurriendo al chantaje emocional.
Perquè les bones narracions es basen en la connexió emocional.
Porque la buena narrativa se basa en una buena conexión emotiva.
Imagineu vos com seria perdre 37 anys de bagatge emocional!
Realmente imaginen lo que sería dejar de lado 37 años de carga emocional!
Això és el mal emocional. Així és com es veu.
Y ese dolor es un dolor espiritual, está profundo en el interior.
Es una prova dissenyada per a provocar una reacció emocional.
Es una prueba destinada a provocar una respuesta emocional.
Freno bruscament i me'n vaig de cap a l'impacte emocional.
Pisé el freno a fondo... y voy patinando hacia un impacto emocional.
Que has de processar el teu dolor emocional sense vodka?
Que tienes que procesar tu dolor emocional sin vodka?
Per cada 100 nenes amb un trastorn emocional, hi ha 324 nens.
Por cada 100 niñas con diagnóstico de trastorno emocional, hay 324 niños en igual situación.
Les nostres glàndules sudorípares alliberen Secrecions en resposta a la tensió emocional.
Nuestras glándulas sudoríparas liberan secreciones en respuesta a la tensión emocional.
El que ens envolta representa el seu paisatge emocional, no ho oblidis.
Nuestro entorno representa su paisaje emocional, no lo olvides. Madre mía!
Hem de considerar el benestar emocional dels teus nens, no podem... Mira...
Tenemos que considerar el bienestar emocional de sus hijos, no podemos
Spock. Haig de confessar... que em trobava al caire d'una reacció emocional.
Debo confesar que estoy al borde de una reacción emocional.
La bellesa, la grandesa i el rigor de la natura ens proporcionen riquesa emocional.
La belleza, la grandeza y el rigor de la naturaleza nos dan riqueza emocional.
Quan la Rue és assassinada, l'esdeveniment suposa un profund trauma emocional per la Katniss.
Cuando Rue es asesinada el evento es escrito como uno traumatico y emocional para Katniss
I això és com el canal corporal de l'empatia emocional, que molts animals tenen.
Eso es el canal corporal de la empatía emocional, que muchos animales tienen.
L'absència de reacció emocional mirant l'escena del crim hem fa creure que es innocent.
Ceo que es inocente por su falta de emoción ante la carnicería.
Em pregunto si he estat precectivament experimentant manifestacions psicològiques Com una espècie de confusió emocional.
Me pregunto si he estado experimentando manifestaciones fisiológicas o algún tipo de confusión emocional inconsciente.
Exacte. I la tortura sàdica, la que s'utilitza per a satisfer algun tipus de.... ...necessitat emocional.
Y la tortura sádica, la cual es usada para satisfacer algún tipo de necesidad emocional.
Senyor, sé que deixarlo plantat per la Jenny va ser impulsiu, emocional, i objectivament, bastant estúpid.
Señor, se qué ignorarlo por Jenny fue impulsivo, emocional, y objetivamente, muy muy estúpido y si me pone en la misma posición 100 veces,
L'actual sistema de ressenyes negatives, en canvi, els provoca estrès emocional i suposa una pesada càrrega ecònomica.
El sistema de reseñas actual ha provocado estrés emocional y carga económica.
I la alliberació emocional que sentiria pressionant aquell botó.... Val, era massa aplastant com per a renunciar.
Y la liberación emocional que sentiría presionando aquel botón... bueno, era demasiado aplastante como para renunciar.
I llavors molt bé, ara és quan passem a la cançó que d'alguna manera lliga amb allò emocional.
Y entonces, bueno, aquí es donde llegamos a la canción que de alguna manera enlaza con lo emocional.
En Jacob va quedar marcat per l'abús emocional i sexual que va rebre per part de la seva mare.
A Jacob le marcó el maltrato, sexual y emocional que recibió por parte de su madre.
Sé anar A per ells , però de vegades és bonic tenir un suport emocional quan vaig a per ells!
Sé ir por ellos pero a veces es bueno tener apoyo emocional cuando voy por ellos!
Com jo no comparteixo aquest tipus de vulnerabilitat emocional voldria els seus serveis d'assessorament disponibles durant tota aquesta prova.
Como yo no comparto este tipo de vulnerabilidad emocional querría sus servicios de asesoramiento disponibles durante toda esta prueba.
Collins té el mèrit d'escriure aquest procés emocional com a una de les seves virtuts, i no com una debilitat.
Para credito hacia Collins ella describe este proceso emocional como una fortaleza de Katniss opuesto a una debilidad.
I la alliberació emocional que sentiria pressionant aquell botó.... Be, hauria estat com una mica..... Angoixós haver renunciat a allò.
Y la liberación emocional que sentiría presionando aquel botón... bueno, hubiera sido como un poco... aplastante haber renunciado a ello.
El risc bé, la falta de 'branding' (desenvolupament de marca), la falta de vendes, falta de distribució, i a vegades, desafortunadament, el vostre producte no es troba a l'alçada de les expectatives.
El riesgo, bueno, el riesgo es no tener creación de marca, no tener ventas, no tener distribución, y bueno, infortunadamente, a veces su producto realmente no está a la altura de las expectativas.
Reconèixer que Els nois del barri , a l'igual de Tennyson, ofereix un paisatge emocional i una comprensió profunda que treballen junts.
Acordemos que Los dueños de la calle tanto como Tennyson, ofrecen un panorama emocional y un entendimiento intensificado que funcionan juntos.
Té unions amb el centre cognitiu del cervell, integrant l'activitat emocional i intel lectual fins a un punt que anteriorment crèiem impossible.
Tiene uniones con el centro cognitivo del cerebro, integrando la actividad emocional e intelectual hasta un punto que siempre pensamos imposible.
No mostra cap tipus de reacció emocional malgrat que aquesta jove tribut del districte 5 no ha ferit ningú durant els Jocs.
Ella no demuestra reaccion emocional alguna a pesar de el hecho que este joven tributo de el distrito 5 no ha herido a nadie durante los juegos.