Traducció de "declaració de la verificació" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Declaració - traducció : Declaració - traducció : Declaració - traducció : Verificació - traducció : Declaració - traducció : Declaració de la verificació - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Declaració de la presonera.
Declaración de la prisionera.
Compara la suma de verificació...
Comparar suma de verificación...
Comprova la suma de verificació...
Verificar sumario de integridad...
Executador de la verificació ortogràficaComment
Ejecutar la revisión ortográficaComment
Arranjament de la verificació ortogràfica
Ajustes del corrector ortográfico
Comprovació de la suma de verificació
Verificar sumario de integridad
Cerca de la informació de verificació
Buscar información de verificación
Quadre de verificació
Casilla
Opcions de verificació
KDat Opciones de Verificación
Sumes de verificació
Sumas de verificación
Verificació de comprovació
Test de comprobación
Verificació de CppUnit
Prueba CppUnit
Paràmetres de verificació
Preferencias de verificaciones
Verificació
Verificar
Verificació
Verificación
Verificació
Verificación
Insereix abans de la declaració
Insertar antes de la declaración
Insereix després de la declaració
Insertar después de la declaración
Reanomena la declaració
Cambiar nombre de la declaración
Llegeix la declaració.
Lee el texto.
s' esperava una declaració de codificació o una declaració autònoma al llegir la declaració XMLQXml
se esperaba una declaración de codificación o declaración autónoma al leer la declaración XMLQXml
Habilita la verificació ortogràfica
Habilitar la revisión ortográfica
declaració de textura
declaración de textura
declaració de pigment
declaración de pigmento
declaració de interior
declaración de interior
declaració de medi
declaración de medio
declaració de boira
declaración de niebla
declaració de material
declaración de material
declaració de densitat
declaración de densisdad
Declaració de Guerra?
Una declaración de guerra?
Marca de verificació verda
Marca de verificación verde
Suma de verificació utilitzada
Suma de verificación usada
Suma de verificació MD5
Suma de verificación MD5
Opcions de verificació ortogràfica
Opciones de revisión ortográfica
Verificació de l' import
Variación totalSunday
Fitxer de suma de verificació
Archivo de sumario de integridad
Utilitats de suma de verificació
Utilidades de verificación de integridad
eina de suma de verificació
Herramienta de verificación de integridad
Tipus de suma de verificació
Tipo de suma de verificación
Tipus de suma de verificació
Tipo de suma de verificación
Error de sintaxi a la declaració
Error de sintaxis de declaración
Hem d'esperar la declaració de l'oficial.
Debemos esperar el anuncio del oficial.
Tenim la seva declaració de l'hospital.
Tenemos tu declaración del hospital.
DECLARACIÓ
DECLARACIÓN
declaració
declaración