Traducció de "eficàcia i tolerabilitat" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Eficàcia - traducció : Eficàcia i tolerabilitat - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

El Thoraxin és una droga experimental, és difícil mesurar la seva eficàcia.
La Toraxina es una droga experimental, es difícil evaluar su eficacia.
Si SBY vol algunes indicacions de com utilitzar Twitter amb eficàcia en la política, segurament pot aprendre del malaisi NajibRazak.
Si SBY quiere consejos de cómo utilizar Twitter de forma efectiva en política, probablemente podría aprender del primer ministro malasio, NajibRazak.
El Procurador General de la República (PGR) ha d actuar amb rigor i eficàcia junt amb el Ministeri de les Ciències i les Tecnologies, l Ensenyament Superior i Tècnic Professional per sancionar aquestes accions tan penoses.
La Procuradoría General de la República (PGR) debe comenzar a actuar con rigor y eficacia en coordinación con el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, la Enseñanza superior y Técnico profesional para sancionar las actitudes menos dignas.
Rostelecom ho té pelut, al contrari de Yandex.ru, que sí aplica un filtre efectiu per a les escenes de contingut sexual i aconsegueix evitar les amb una major eficàcia que Sputnik.ru.
Para empeorar las cosas para Rostelecom, parece que Yandex realmente aplica un filtro a las escenas de desnudez y al contenido sexual y logra evitar ese tipo de material con mayor eficiencia que Sputnik.ru.
De fet, en aquestes festes l'Índia sí que ha arribat al mateix nivell que les ciutats més concentrades de la Xina, i no gràcies a la seva eficàcia urbana ni a les infraestructures sofisticades, sinó al mateix nivell de contaminació!
En los próximos días, de hecho la India estará a la par con las mayores ciudades de China en niveles de polución! y no eficiencia urbanística o infraestructuras sofisticadas.
I? I?
Y?
I, i!
Y, y!
I... i...
Entonces...
la i i claire i la i
la y y claire y la y
I podia parlar i lluitar i...i llavors...
Podía hablar, y luchar, y... y entonces...
I dura, i dura, i dura... i dura.
Y sigue, y sigue, y sigue... Y sigue.
I... i Mary?
Y... y Mary?
i peixos, i llúdrigues, i tortugues...
y peces y otros y tortugas...
I segueix, i segueix, i segueix
Y sigue, y sigue, y sigue
Doneume rates i ratpenats i pulmons i budells i carn!
Dame ratas y murciélagos y pulmones y tripas y carne!
vostè policia que cau programa de drets d'autor i l'orgull i editat en el programa no preparada gemegar i tot no i passat i i i i ells i i i i i pesava cent i la meva mare hi ha al continent
usted policía que cae programa de derechos de autor y el orgullo y editado en el programa no preparada gemir y todo no y pasado y y y y ellos y y y y y pesaba cien y mi mamá hay en el continente
traïcions i intrigues i aduladors i caçarecompenses.
puñaladas por la espalda e intrigas y lameculos y gente ávida de dinero.
I tu, entra i.... i sigues fort.
Entra ahí, y sé fuerte.
I tres, senyors i ...
Y tres, señores y ...
I recollirlos... i tirar...
Y recogerlos y tirar...
I 17 i 6.
Y 17 y 6.
I volts? I volts.
Es el 'Volt'
Mussols i gatsombra i...
Búhos y gatosombras y...
I així i tot...
Y sin embargo...
I tant, i tant.
Claro, claro.
I la beguda i...
Y empecé a beber y...
I un... i dos...
Y uno... y dos...
I tant, i tant.
Está bien.
I tu i jo?
Y tu y yu?
I tant, I tant.
Claro que sí. Claro que sí.
I jo! I jo!
También yo!
Espero salut i alegria i família i comunitat.
Espero salud, alegría, familia y comunidad.
I de semen, i d'all, i de rom.
Y corrida y ajo y ron.
Rocs i aigua i... I el teu arc.
Rocas, y agua, y... tu arco.
Determina si el Konqueror hauria d' usar passos suaus per a desplaçar les pàgines HTML, o passos sencers Sempre sempre usa passos suaus en desplaçar. Mai mai usa passos suaus, fa el desplaçament amb passos sencers. Amb eficàcia només usa el desplaçament suau en pàgines en que es pot portar a terme amb un consum moderat de recursos del sistema.
Determina si Konqueror debe usar pasos suaves para mostrar las páginas HTML o pasos grandes Siempre Usa siempre pasos pequeños. Nunca Nunca usa pasos pequeños, da pasos grandes. Eficiente Sólo usa pasos pequeños cuando pueda hacerse con un uso eficiente de recursos.
I
Y
i
y
, i
, y
i
i
i
y
I
I
I?
Y?
I?
Y qué?
I?
Y?
I?
Vive y trabaja en Bologna?