Traducció de "empara i en compliment" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Compliment - traducció : Compliment - traducció : Empara i en compliment - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Somhi La llei ens empara.
Vamos. Tenemos la ley de nuestro lado.
Unanimitat requereix compliment.
Unanimidad requiere su acatamiento.
Limitadors de compliment.
Limitadores de cumplimiento.
No és un compliment!
No es un cumplido!
Era un compliment, missenyora.
Es un cumplido, mi señora.
Obra ? Bé, quin compliment.
Arte Bueno, me siento halagada.
El públic, el palau i el partit insisteixen en el compliment.
La gente, la Familia Real y el partido insisten en cumplir con lo exigido.
M'ho prendré com un compliment.
Lo tomaré como un cumplido.
Això sona com un compliment.
Eso suena como un cumplido.
Això té repercussions en l avaluació de la contribució d aquests projectes en el compliment dels ODM.
Los estudios ofrecieron una oportunidad importante de afinar los programas, y de señalar los ámbitos siguientes en los que deben realizarse mejoras
Perquè la desesperació comporta el seu propi compliment.
Porque la desesperación se retroalimenta.
Em penso que m'ho agafaré com un compliment.
Creo que me tomaré eso como un cumplido.
Crec que sense voler m'has fet un compliment.
Creo que sin querer me has hecho un cumplido.
Plantilles creades per al compliment de la normativa diverses
Plantillas creadas para el cumplimiento de diversas normativas
Tibalt paciència forçosament amb el compliment de còlera intencional
Tibaldo paciencia forzosamente con el cumplimiento de cólera intencional
Dir que lluites com una nena seria un compliment.
Decir que luchas como una niña sería un cumplido.
Com pot ser que ser una feblesa sigui un compliment?
Cómo es ser una debilidad un cumplido?
Un compliment així d'un home com vós sempre és benvingut.
Un cumplido así de un hombre como usted siempre es bienvenido.
No ets la primera dona bonica que em diu un compliment.
No eres la primera mujer guapa que me dice un requiebro.
El compliment i la revisió de l Acord de Cotonou amb els països de l Àfrica, el Carib i el Pacífic.
El cumplimiento y revisión del Acuerdo de Cotonú con los países de África, Caribe y Pacífico. co.
No pot un fogós home fer un compliment a una noia maca?
No puede un hombre piropear a una chica guapa?
I quan era petit, vaig considerar com el més gran compliment en el món que digués això sobre la criança del meu germà i de mi.
De niño tomaba eso como el mayor cumplido del mundo al decirlo en relación a mí y mi hermano.
T'he dit que ets l'assassina en sèrie més bonica d'aquí? Bé, considerant la multitud, m'ho prendré com un compliment.
He mencionado que eres el asesino en serie más guapo aquí? Bueno, considerando la multitud, me lo tomaré como un cumplido.
Però ens agradaria recordar a la defensa el compliment de l'article 15 del codi penal.
Pero nos gustaría que notifique a la defensa conforme a la regla 15 del código de procedimiento penal.
En veure com una demanda de justícia es convertia en una allau de peticions, molts internautes van criticar la negligència del govern xinès en el compliment dels seus deures.
Al ver cómo una demanda a la justicia se convertía en una ola de peticiones, muchos internautas criticaron la negligencia del gobierno chino en el cumplimiento del deber.
Pel que fa al compliment dels ODM, l Àfrica ha estat qualificada com l epicentre de la crisi.
16 Informe anual 2005 sobre la política de desarrollo de la Comunidad Europea y la ejecución de la ayuda exterior en 2004
Mary, quan dic que et mereixes aquest home, és el millor compliment que sóc capaç de fer.
Mary, cuando digo que te mereces a este hombre es el mayor cumplido que soy capaz de hacer.
L informe facilitava informació sobre la forma en què la CE havia contribuït a l avenç en el compliment dels ODM, amb especial èmfasi en l ODM 8 (Fomentar una associació mundial per al desenvolupament).
El informe facilitó información sobre la forma en que la CE contribuyó al avance en el cumplimiento de los ODM, con especial énfasis en el ODM8 (Fomentar una asociación mundial para el desarrollo).
O vaig a haver de fer alguna cosa per assegurar el seu compliment que realment no vull fer.
O tendré que hacer algo para asegurar tu obediencia que realmente no quiero tener que hacer.
I en Malcolm i en Talbott.
Y Malcolm y Talbott.
I en Hadley i en Hunter?
Qué pasa con Hadley y Hunter?
En Jackson, tu i en Liebgott, en Powers, en Wynn i en Webster.
Jackson, tú y Liebgott Powers, Wynn y Webster.
representa un revés a la màxima protecció del dret d'accès a la informació i una contradicció del compromís de l'Estat Mexicà amb el compliment de les seves obligacions internacionals en matèria de drets humans
representa un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción del compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
Quan veus els principis que té Shell com a empresa respecte del compliment de les lleis dels llocs on opera...
Cuando ves los principios que tiene Shell respecto al cumplimiento de las leyes de los lugares donde opera
en secret i en silenci.
Manderley, en secreto y en silencio.
En Cliff i en Bob!
Cliff y Bob!
En Muck i en Penkala!
Muck y Penkala!
En Norman i en Dean...
Norman y Dean.
En Bo i en Luffe.
Bo y Luffe.
En Heward i en Wyl.
Heward y Wyl.
En Jack i en Billy.
Jack y Billy.
En Randall i en Munson.
Randall y Munson.
En Mads i en Niklas.
Mads y Niklas.
Atorgament d un paper als parlaments nacionals a l hora de vetllar pel compliment del principi de subsidiarietat per part de la Unió.
Atribución a los parlamentos nacionales del papel de velar por el cumplimiento del principio de subsidiariedad.
I en Doughboy?
Y Doughboy?