Traducció de "en totes les seves operacions" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Operacions - traducció : En totes les seves operacions - traducció : En totes les seves operacions - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Volem que totes aquestes companyies petrolieres aturin les seves operacions.
Queremos que todas estas compañías petroleras paren sus operaciones.
Interromp totes les operacions en segon pla
Interrumpir todas las tareas en segundo plano
Les seves profunditats ocultes, en totes les formes.
Sus profundidades ocultas, en todas sus formas.
Hem decidit cancel lar totes les operacions immediatament.
Y he decidido que cesen todas las operaciones con carácter inmediato.
Finestra principal després d' establir totes les operacions
Ventana principal tras definir todas las operaciones
Han finalitzat totes les operacions. number, operation description
Todas las operaciones terminadas. number, operation description
I decideixo que s'aturin immediatament, totes les operacions.
Y decido que todas las operaciones cesan con efecto inmediato.
El que han fet és canviar les seves operacions.
Lo que han hecho es que han cambiado las operaciones.
Executa en les operacions importades
Todas las operaciones importadas
Cerca només en les operacions
Buscar solo en operaciones
Miri, he contestat totes les seves...
Mire, he respondido a todas sus...
Totes les seves respostes estan aquí.
Todas tus respuestas están aquí.
Finalment totes les operacions s' han completat amb èxit
Finalmente, todas las operaciones se habrán completado con éxito
L'Oliver és a l'amagatall des d'on coordina les seves operacions.
Oliver está en la guarida desde donde conduce sus operaciones.
Mostra les operacions
Mostrar operaciones
les operacions aritmètiques
las operaciones aritméticas
He vist totes les seves pel lícules.
He visto todas sus películas.
T'envia a lluitar totes les seves batalles?
Te envía a luchar en todas sus batallas?
Aquesta encara té totes les seves dents!
Esta tiene todos sus dientes!
Continui delegant totes les seves decisions a les màquines.
Continue delegando todas sus decisiones a las máquinas.
Totes les operacions planificades s' han convertit en plantillaNoun, name of the user action
Todas las operaciones planificadas se han convertido en una plantillaNoun, name of the user action
Plafó d' operacions pendents aquest plafó llista totes les operacions que s' executaran una vegada que seleccioneu.
Panel de operaciones pendientes Este panel lista todas las operaciones que serán ejecutadas una vez seleccione.
Cerca primer en les plantilles i després en les operacions
Buscar primero en plantillas y después en operaciones
Realitza les operacions en el chroot especificat
Realiza operaciones en el chroot dado
En Yao Fei i jo l'hem estat observant durant mesos, familiaritzantnos amb les seves operacions.
Yao Fei y yo lo hemos estado observando durante meses, familiarizándonos con sus operaciones.
Puc sentir totes les seves mirades sobre mi.
Puedo sentir todas sus miradas sobre mí.
Són totes dues seves?
Es usted la misma persona, Sr. Abrams?
Assegurar les operacions remotes
Operación remota segura
Oculta les operacions marcades
Ocultar operaciones marcadas
llista de les operacions
lista de operaciones
Valida les operacions apuntades
Validar operaciones importadas
Actualitza les operacions seleccionades
Actualizar operaciones seleccionadas
Hem cancel lat les operacions.
Hemos suspendido los trabajos.
Totes les restes químiques de les seves sabates s'han conservat.
Todos los residuos químicos en su zapato han sido preservados.
Porteume totes les mans. Els negres, les seves mans negres. Els blancs, les seves blanques mans.
tráiganme todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos.
Visualitzeu tots els caràcters de la font en totes les seves mides
Visor de todos los caracteres de tipografía en todos los tamaños
Executa en les operacions importadesVerb, action to execute
Fusionar operaciones importadas
Li van robar a l'home totes les seves pertinences.
Le robaron al hombre todas sus pertenencias.
Esborrar aquesta categoria també esborrarà totes les seves vistes.
Al eliminar esta categoría también se eliminarán todas sus vistas.
Eludia totes les seves responsabilitats, incloent la més important
Evitaba todas sus responsabilidades, incluyendo la más importante
Canvia totes les notificacions en totes les aplicacions kde
Cambiar todas las notificaciones en todas las aplicaciones kde
Quan vaig demanarli pels seus homes, sabia totes les seves històries, totes elles.
Cuando le pregunté sobre sus hombres, él se sabía todas sus historias, cada una de ellos.
En totes les seves actituds servils, el Déu fugitiu s'ha quedat clarament coneguda.
En todas sus actitudes serviles, el Dios fugitivo se ha quedado claramente conocida.
Força les operacions no segures
Forzar operaciones no seguras
Fusiona les operacions importadesError message
Fusionar operaciones importadas