Traducció de "reforma de l'administració pública" a la llengua espanyola:


  Diccionari Català-Espanyol

Reforma - traducció : Publicà - traducció : Reforma - traducció : Reforma - traducció : Reforma de l'administració pública - traducció : Publica - traducció : Reforma de l'administració pública - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

o, més ben dit, la despesa de l'administració pública constitueix a Uganda.
en vez del gasto de la administración pública constituye en Uganda.
L'administració pública, amb el seu ampli patrocini, se'n emporta 690 bilions.
La administración pública, con su amplio patrocinio, se lleva 690 billones.
l'administració pública corresponent també perquè és una manera d'apropar les TIC.
la administración pública correspondiente también porque es una manera de acercar las TIC.
Inaugurar un espai de coworking iniciativa de l'administració pública per a impulsar la seva activitat econòmica.
Inaugurar un espacio de coworking iniciativa de la administración pública para impulsar su actividad económica.
Reforma sanitària, en realitat.
En realidad, la reforma de salud.
Una reforma significa progrés.
Reforma sugiere adelantos.
De la confiança pública.
De la confianza pública.
Imatge pública.
Imagen pública.
Clau pública
Clave pública
Clau pública
Clave pública
Carpeta pública
Carpeta pública
Resposta pública
Respuesta pública
Clau pública
Clave pública
Privada de forma pública, paio.
Privada de forma pública, tío.
La reforma de les arts, com la Reforma religiosa, està impulsada en part per la tecnologia, amb, de fet, la impremta liderant realment la càrrega de la Reforma religiosa.
La reforma de las artes, como la Reforma religiosa, es impulsada, en parte, por la tecnología de hecho, la Imprenta lideró el cambio de la Reforma religiosa.
L'administració me la pot xuclar!
La administración puede chupármela!
I has demostrat un genuí desig de reforma.
Y has mostrado un genuino deseo de reforma.
Foto Agència Pública
Foto Agencia Pública
Selecciona clau pública
Seleccionar clave pública
El Govern acusat de mitjans inhumans en reforma criminal
El Gobierno acusado de medios inhumanos en reforma criminal
Fotografia de Jessica Mota Agência Pública.
Foto Jessica Mota Agencia Pública
És un exemple de malícia pública.
Es una obra de malicia pública.
A més de robar propietat pública?
Además de robar propiedad pública?
Felippe Belinda de la Sanitat Pública.
Felippe Belinda desde Salud Pública.
L'administració fotografia els presoners quan arriben.
La administración fotografía a los presos en cuanto llegan.
S'han engegat molt projectes i oportunitats molt bones per a que s'implementés en llocs importants com l'administració pública però no s'ha acabat de fer.
Se han empezado muchos proyectos y oportunidades muy buenas para que se implementara en sitios importantes como la administración pública pero no se ha acabado de hacer.
Ara, en lloc de dir que estem a la vora de la nostra pròpia aniquilació, prefereixo creure que estem immersos en una reforma fonamental, una reforma com la Reforma religiosa del segle XVI.
En lugar de decir que estamos al borde de la aniquilación prefiero creer que estamos inmersos en una reforma fundamental, una reforma como la Reforma religiosa del siglo XVI.
No puc votar a favor de la reforma, Sr Lincoln.
No puedo votar a favor de la reforma, Sr. Lincoln.
La blocosfera cubana comenta l'esperada reforma migratòria
Cuba pone en marcha esperada reforma migratoria
I veig aquesta reforma pel que és.
Y veo este cambio por lo que realmente es.
La licitació pública ha de ser meva.
Esta licitación pública tiene que ser mía.
Mentre l'administració de la presó procurava l'home per al professor,
Mientras la administración de la prisión procuraba el hombre para el profesor,
Rebre una clau pública
Recibir una clave pública
Autenticació per clau pública
Autenticación de clave pública
Adjunta la clau pública...
Adjuntar clave pública...
Regenera la clau pública
Regenerar la clave pública
I saber que treballes a l'administració alemanya.
Y pensar que trabajas en la administración alemana.
Actualment, la campanya contra el monopoli mediàtic ha atret l'atenció pública i és una oportunitat perfecta per fer campanya a favor de la reforma dels mitjans.
Actualmente, la campaña contra el monopolio de los medios ha atraído la atención pública y es una oportunidad de oro para hacer campaña a favor de la reforma de los medios.
No hi ha hagut un Crawley catòlic des de la Reforma.
No ha habido un Crawley católico desde la Reforma.
El teu benestar i la reforma dels impostos.
Tu propio bienestar y reforma de impuestos.
Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Protecció
Comisión de Asuntos Sociales y Empleo
Hem fet pública una llista abans de l'audiència ...
Enumeramos antes de la sesión...
Vols tancar la clínica pública de la mare?
Quieres cerrar la clínica gratuita de mamá?
Oficinas de Inmigración y Extranjería durante el primer día de la reforma migratoria.
Oficinas de Inmigración y Extranjería durante el primer día de la reforma migratoria.
La policia i l'administració estan buscant personal experimentat.
La policía y la administración están buscando personal experimentado.