Traducció de "I de l'enviament lligada" a la llengua francesa:


  Diccionari Català-Francès

Lligada - traducció : I de l'enviament lligada - traducció : L'enviament - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Memòria lligada
Mémoire connecté
Columna lligada
Colonne liée 160
Columna lligada
Colonne liée
Poses en perill l'enviament.
Appelez l'ambulance.
Lligada de peus i mans amb precintes de plàstic.
Ses mains étaient attachées par des bracelets en plastique.
Commuta la nota lligada
Interrompre la liaison de la note
Està lligada a l'arbre.
La voie est libre jusqu'aux arbres.
Lligada en un avió també!
J'étais aussi ligoté dans l'avion !
L'arrel dels problemes humans està lligada a l'egoisme.
Les sources des problèmes humains ont à voir avec l'égoïsme, le Je.
Vostè està lligada a les del seu sexe.
Vous êtes attachée à ceux de votre sexe
Lligada a una cadira al davant del tocador.
Attachée à la chaise de sa coiffeuse.
Potser hi va haver un problema amb l'enviament. Què? Sí.
Peutêtre une erreur de La Poste.
Una altra iniciativa de la plataforma Oiga.me també va facilitar l'enviament automàtic de correus electrònics.
Une autre initiative, sur le site Oiga.me, offrait la possibilité d envoyer automatiquement des courriers électroniques.
Duu una espasa, que està lligada a una profecia.
Il a une épée, l'épée a une prophétie.
La noia està molt lligada, i jo sóc extremadament dolent deslligant a la gent.
La fille est bien ligotée, et je ne suis pas doué pour délier les gens.
El paio manipula els contadors per pagar dos cèntims menys per l'enviament de primera classe.
Le gars truque ses machines à affranchir Paye 2 en moins pour des envois de 1ère classes
La nostra vida està lligada al benestar del nostre planeta.
Nous n'avons pas encore compris que nous imposons à la planète un rythme qu'elle ne peut pas supporter. que nous imposons à la planète un rythme qu'elle ne peut pas supporter.
Val, llavors tenim a Helen Dimarco Lligada a una cadira.
Très bien, Helen Dimarco est attachée à la chaise.
La teva massa corporal està lligada a la teva autoestima?
Ton amourpropre est relié à ta masse corporelle, c'est ça ?
Han d'anar per la companyia , va pensar ella , i el divertit que et sembla, l'enviament de regals als propis peus!
Ils doivent aller par le transporteur, songeait elle et c'est drôle ça va paraître, envoyer des cadeaux à ses propres pieds!
I tot i que sembla que només es relaciona amb una conducta instintiva, lligada a milers d'anys d'evolució
Et en plus de simplement faciliter une réponse simple à un instinct sexuel lié à des millions d'années d'évolution,
Jo els recomanaria l'enviament d'un telegrama a la seva gràcia, a bord de la vaixell, se li notifica el canvi de direcció.
Je plaide l'envoi d'un message sans fil pour sa grâce sur le bord du navire, lui notifiant le changement d'adresse.
Lligada o no, Allison Crawford Deuria d'haver oposat resistència Emily y Sam estarien plorant.
Attachée ou pas, Allison Crawford aurait combattu de toute son âme.
Pareix donar l'esquena a una llarga tradició de la nació hel lènica, trajectòria que ha anat lligada al cristianisme ortodox.
Il exhibe son ignorance d'une longue tradition de la nation hellénique, dont le cours est entrelacé avec le christianisme orthodoxe.
Si per exemple estic regant les plantes i algun tocacollons intenta fotre m li llanço una regadora lligada a una mànega
Comme quand je jardine, des cons essaient de me tuer par surprise. Des arrosoirs attachées à un tuyau.
Llavors, estaré atrapada a una habitació d'hotel, lligada a un llit mentre en Damon Salvatore em deixa missatges de veu?
Donc je vais juste rester coincée dans une chambre d'hôtel, attachée à un lit pendant que Damon Salvatore me laisse des messages ?
Així que va ser drogada, lligada, torturada amb un ganivet, estrangulada, deixada allà en aquesta postura.
Donc, elle a été droguée, ligotée, torturée à l'aide d'un couteau, étranglée, disposée làbas.
Malgrat el que digués l'Alferes Healy, la mort d'en Dan devia estar lligada amb algun cas que investigava.
Malgré ce que m'avait dit Healy, j'étais certain que la mort de Dan était liée à une de ses enquêtes.
L'usuari namik83 contrastava la postura actual de Rússia en contra de la intervenció armada a Síria amb el fet que el 2008 es donés suport a l'enviament de tropes a Ossètia del Sud i després a Geòrgia
Namik83 met en exergue la contradiction entre la volonté de non intervention de Poutine en Syrie avec sa volonté d'engager des troupes en Ossétie du Sud et en Géorgie en 2008
Meena ha estés missatges per parar els casaments d'infants i la pràctica del dot i ha promogut una utilització saludable dels banys, l'enviament de les xiques a l'escola, la igualtat entre xics i xiques i el dret a l'educació per a les treballadores domèstiques.
Meena a diffusé des messages pour mettre fin aux mariages d'enfants et à la pratique de la dot, promouvoir l'utilisation de toilettes propres, envoyer les filles à l'école, prôner l'égalité entre les garçons et les filles et le droit à l'éducation pour les employés domestiques.
No estic ficada en política perquè, per començar, no l'entenc. No formo part de cap organització ni tampoc estic lligada a cap mena d'ideologia.
Je ne suis pas impliquée en politique, ni ne la comprends, et je n adhère ni ne participe à aucun parti ou organisation ou idéologie.
L'exemple que tinc aquí és una cadira que prové de l'any a Bali, clarament influenciada per la fabricació i cultura locals, sense estar lligada darrere d'una pantalla d'ordinador tot el dia i estar sempre allà.
L'exemple que vous avez ici est une chaise qui est née de mon année à Bali clairement influencée par la production et la culture locales. Ne pas rester coincé derrière un seul écran d'ordinateur toute la journée mais bouger.
La pàgina web Querido diputado no desahuciado va facilitar l'enviament de tuits a grups de diputats que deien Votareu la ILP o preferireu convertir vos ens els promotors dels desnonaments? .
Le site Querido diputado no desahuciado a permis d envoyer automatiquement des tweets à des groupes de députés avec le message Voterez vous pour la ILP ? Ou préférerez vous promouvoir les expulsions ? .
La unanimitat i, per tant,la possibilitat per part d un sol Estat membre d impedir la presa de decisions, s hamantingut, per exemple, en l àmbit de la fiscalitat lligada al mercat interior o deles normes mínimes de seguretat social.
L unanimité et donc la possibilitépour un seul Etat membre d empêcher la prise de décision, a été maintenu parexemple dans le domaine de la fiscalité liée au marché intérieur ou desprescriptions minimales de sécurité sociale.
Posantl'ho nerviós i alerta, els volia evitar a qualsevol preu. Per tant no deixaria entrar a ningú a casa seva.... ...per a respondre ninguna pregunta, encara que la nena estigues lligada i emmordassada.
Ce qui a du le rendre nerveux et il a du essayer de les éviter coûte que coûte il ne pouvait pas se permettre que qui que ce soit vienne chez lui, lui poser des questions de routine même si la fillette était attachée ou bâillonnée