Traducció de "pronunciar una fallada" a la llengua francesa:


  Diccionari Català-Francès

Pronunciar - traducció : Pronunciar una fallada - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Fallada
Échec
Fallada crítica
Erreur critique
L'Estrella de la Mort té una fallada.
Il a saboté l'Étoile de la Mort.
Pedaç per a solucionar una fallada a ChunkDownloadView
Correctif pour corriger un crash dans ChunkDownloadView
Que podria causar una fallada a aquesta escala?
Qu'estce qui a pu causer une panne de cette envergure ?
'(El va pronunciar arrum.')
(Il prononçait arrum. ')
Vas pronunciar les paraules.
Tu as prononcé les mots.
Vols pronunciar algunes paraules?
Tu veux dire quelques mots ?
Afegeix una entrada de menú per pronunciar el textName
Ajoute une entrée dans le menu pour prononcer le texteName
ha ocorregut una fallada de xarxaSocket error code NotSupported
une défaillance du réseau est survenueSocket error code NotSupported
s'ha produït una fallada inesperada. No s'ha fet res
Erreur inattendue, rien n'a été fait.
s'ha produït una fallada inesperada. Manca el fitxer passwd
Erreur inattendue, fichier de mots de passe manquant.
Hi ha una fallada i es manté el passeig.
Il s'est terré quelque part, mais ils sortent toujours.
Una fallada mecànica, un altre problema així els enfonsaria.
Un problème mécanique, un autre problème du genre les ferait définitivement couler.
fallada d' assignació de memòria
erreur d'allocation mémoire
Fitxer de fallada de l'Apport
Fichier de plantage Apport
Fallada general del servidor SOCKSv5
Erreur générale du serveur SOCKSv5
Impossible. No puc pronunciar això.
Je ne peux pas articuler ça.
...voldria pronunciar la paraula Norbury?
Oui ?
Fallada crítica, Kile no funcionarà apropiadament
Erreur fatale. Kile ne fonctionnera pas correctement.
Pronunciar però l'Amor i el colom
Prononcer mais l'amour et de la colombe
La mort arriba per fallada respiratoria.
La mort survient d'une insuffisance respiratoire.
Això és una fallada temporal. Podeu tornar a provar més tard.
Il s'agit d'une erreur provisoire. Vous devriez réessayer plus tard.
fallada temporal en la resolució de nom
échec temporaire dans la résolution de nom
fallada irrecuperable en la resolució de noms
erreur dans la résolution de nom
Va ser decisió meva pronunciar el jurament.
C'était mon choix de dire ces mots.
Així doncs deixeume pronunciar els meus vots.
Alors laissemoi prononcer mes voeux.
Recordeu què estàveu fent abans de la fallada?
Vous rappelez vous de ce que vous faisiez avant le plantage 160 ?
Engega minimitzadament a la safata del sistema en pronunciar
Démarrer réduit dans la boîte à miniatures lors de l' énonciation
Ho sé, que amb prou feines podria pronunciar les.
Je le sais, j'arrivais à peine à prononcer les mots.
Ho torno a dir, en error predient la fallada.
Je répète erreur de pronostic.
la Nació Sioux vs. Estats Units, en una fallada de la Cort Suprema dels EUA.
La Nation sioux contre les États Unis, est porté devant la Cour Suprême des États Unis.
Moreese Bickham va pronunciar aquestes paraules desprès de ser alliberat.
Il a dit ces mots lorsqu'il a été libéré.
La meva mare ni tan sols sabia pronunciar Loraine correctament.
Ma mère pouvait même pas épeler Loraine correctement.
Jo les vaig pronunciar, però les havien triat els Déus.
Je les ai dits, mais ce sont les dieux qui les ont dictés.
Fallada temporal, si us plau, torneu ho a provar més tard.
Échec temporaire, veuillez ré essayer plus tard.
Això executarà l'Apport retrace en un terminal per examinar la fallada.
Cela va lancer apport retrace dans une fenêtre de terminal pour examiner le plantage.
Després de l'incident, es va pronunciar amb orgull al seu Facebook
Après l'attaque, il a fièrement écrit sur Facebook
Se pronunciar el seu altre nóm també, aquell de Huntley Hav...
Je peux aussi vous appeler par votre autre nom. Huntley...
S'ha perdut la connexió amb el dimoni. Segurament el dimoni en segon pla ha tingut una fallada.
La connexion au démon a été perdue. Le démon d'arrière plan à probablement planté.
No vaig pronunciar una sola paraula d'àrab al trajecte per a que ningú sabera que era refugiada.
Pendant le trajet je n'ai pas parlé un seul mot d'arabe pour que personne ne sache que j'étais une réfugiée.
Tot i així, va se idea seva realitzar l'anàlisi de la fallada.
Mais c'est lui qui a eu l'idée d'analyser le risque de panne.
Secrets que no es poden revelar. Coneixements que no es poden pronunciar.
Des secrets qu'il faut taire, des connaissances à ne pas révéler.
El meu nom és prou llarg i impossible de pronunciar per als estrangers.
Mon nom est plutôt long et très dur à prononcer pour les étrangers.
No tingueu la barra de tocarme de nou o de pronunciar el meu nom.
Ne jamais présumer de me toucher ou de parler à nouveau mon nom.