Traducció de "tipus de grups" a la llengua francesa:


  Diccionari Català-Francès

Tipus - traducció : Tipus - traducció : Tipus de grups - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Grups de tipus de lletra
Groupes de polices
Aquest tipus de grups solen treballar en cèl lules.
Ces groupes sont souvent organisés en cellules.
Existeixen 4 grups especials de tipus de lletra predefinits
Il y a quatre groupe de polices spéciaux prédéfinis 160
Nombre de grups
Nombre de groupes
Grups de discussió
Nouvelles
Fitxer de grups
Fichier des groupes 160
Filtre de grups
Filtre de groupes 160
Fitxer de grups
Fichier des groupes
Grups de notícies
Forums
Grups de notícies
Nouveaux forums
Llista de grups
Liste des forums
Planificació de grups
Planification de groupe
Grups de paquets
Groupe de paquetages 160
Grups de paquets
Groupes de paquetages
Grups de suport.
Des groupes de soutien.
Grups de quatre!
Des groupes de quatre !
Grups
Groupes 160
Grups
Groupes
Grups
Forums 160
Grups
Forums
Grups
Groupes
Fitxer de grups ombra
Fichier des groupes cachés 160
Fitxer de grups ombra
Fichier des groupes cachés
Filtre de grups LDAP
Filtre de groupes LDAP
Grups de notícies subscrits
Abonnement aux forums de discussion
El plafó consisteix de diferents grups de tipus de lletres que us permetran una gran flexibilitat alhora de configurar els tipus de lletres
Le panneau consiste en différents groupes de polices de caractères de façon à pouvoir disposer d'un maximum de souplesse lors de la configuration de vos polices 160
Serialitzador de grups de contactesComment
Sérialiseur de groupes de contactsComment
Servidors de grups de notícies
Serveurs de forums
Lector de grups de notíciesName
Lecteur de forums de discussionName
Us vull ensenyar això per demostrar vos el tipus de recursos disponibles d'aquests grups.
Je veux vous montrer cela pour démontrer le type de moyen dont ces groupes disposent.
Grups veïns
Groupes voisins 160
Grups personalitzats
Groupes personnalisés
Menú grups
GroupsMenu
Grups disponibles
Groupes disponibles 160
Grups seleccionar
Sélectionner les groupes
Grups replegats
Groupes
Grups GPG
Groupes GPG
Editor de grups d' estructures
Éditeur de groupe de structures
Subscriure als grups de notícies...
S'abonner aux forums...
Política de desplegament dels grups
Politique de dépliage des groupes 160
Salt de pàgina entre grups
Saut de page entre les groupes
Tinc tres grups de dos.
J'ai trois groupes de deux.
Sense classificar. Llistarà tots els tipus de lletra que no restin dins dels altres grups.
Sans classification. Ceci listera toutes les polices qui n'ont pas été placées dans un groupe défini par l'utilisateur.
Lector de grups de notícies UsenetName
Lecteur de forums UsenetName
En aquest model d'organització, tenen cabuda tot tipus de persones i grups, per organitzar qualsevol cosa.
Avec ce nouveau model d'organisation, n'importe quelle personne ou groupe d'amis peut organiser ce qu'il veut.