Traducció de "verificació i conformitat" a la llengua francesa:


  Diccionari Català-Francès

Conformitat - traducció : Conformitat - traducció : Verificació - traducció : Verificació i conformitat - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Dictamen de conformitat
L'avis conforme
Verificació
Vérifier
Verificació
Vérification
Verificació
Vérification 160
Verificació completada.
Vérification terminée.
Verificació correcta
Vérification réussie
Verificació automàtica
Vérification automatique 160
Verificació automàtica
Vérification automatique
Verificació ortogràficaComment
Vérificateur d' orthographeComment
Verificació ortogràfica
Vérification orthographique
Verificació ortogràfica
Vérification de l' orthographe
Necessitarem una verificació oficial. Una verificació? Sí.
Il y aura une vérification officielle.
L'altre tema gran és la conformitat.
L'autre gros problème est la conformité.
Quadre de verificació
Case à cocher
Verificació en procés...
Vérification en cours...
Verificació cancel lada.
Vérification annulée.
Opcions de verificació
KDat 160 options de vérification
Sumes de verificació
Sommes de contrôles
Verificació de comprovació
Test de contrôle
Verificació de CppUnit
Test CppUnit
Paràmetres de verificació
Paramètres de vérification
Verificació d'interfícies, de mètodes i les propietats
Vérifier les interfaces, les méthodes et les propriétés
Suma de verificació utilitzada
Somme de contrôle utilisée 160
Verificació automàtica d' ortografia
Vérification automatique de l' orthographe
Marca de verificació verda
marque OK verte
Habilita la verificació ortogràfica
Activer la vérification orthographique 160
Suma de verificació MD5
Somme de contrôle MD5
Opcions de verificació ortogràfica
Options de la vérification de l' orthographe
Verificació de l' import
Variation totale
Verificació per velocitat luz.d.
Parés pour vitesselumière ?
Calculeu resums de missatges i sumes de verificació
Calculer les résumés de messages et les sommes de contrôle
Compara la suma de verificació...
Comparation des sommes de contrôle...
Opcions de verificació ortogràficaDefault Port
Options de vérification de l'orthographeDefault Port
Crea una suma de verificació...
Créer une somme de contrôle...
Comprova la suma de verificació...
Vérifier la somme de contrôle...
Crea una suma de verificació
Créer une somme de contrôle
Fitxer de suma de verificació
Fichier de somme de contrôle 160
Utilitats de suma de verificació
Utilitaires de sommes de contrôle
eina de suma de verificació
utilitaire de somme de contrôle
Tipus de suma de verificació
Type de somme de contrôle
Tipus de suma de verificació
Type de somme de contrôle 160
Crea sumes de verificació parcials
Créer des sommes de contrôle partielles
Habilita la verificació ortogràficaBasic configurations
Activer la vérification orthographiqueBasic configurations
Insereix una marca de verificació
Insérer un crochet
Executador de la verificació ortogràficaComment
Vérificateur d' orthographeComment