Traducció de "base per ús" a la llengua hindi:


  Diccionari Català-Hindi

Base - traducció : Base - traducció : Base - traducció : Base - traducció : Base per ús - traducció : Base - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Ús
उपय ग
Ús
उपय ग
Ordena per ús més recent
अभ ह ल ह म इस त म ल क ए छ ट
Només per a ús intern
स र फ आ तर क उपय ग क ल ए
Sense ús
स चन
En ús
उपय ग म
Ús global
व श व क इस त म ल कर
sense ús
उपय ग म नह
En ús
प रव ष ट
Base
आध र
Càrrega prèvia per a l' ús posterior
ब द क उपय ग क ल ए पहल स ल ड कर रख
Atributs en ús
ग ण उपय ग म
Estadístiques d' ús
उपय ग आ कड
Altres, ús privat
अन य, न ज उपय ग
Ús del certificat
प रम णपत र उपय ग
Ús del certificat
प रम णपत र उपय ग
Adaptat per l' ús de QGraphicView. Roman Razilov
क य ग र फ क सव य इस त म ल करन क ल ए फ र स ल ख . वर तम न म ट नर
base buida
आध र ख ल कर
Carta base
आध र पत त
la base
न य स
Directori base
आध र ड र क ट र
URL base
आध र य आरएल
Usuari base
उपय क त आध र
Grup base
सम ह आध र
Família base
आध र पर व र
Magnitud base
पर म ण
Magnitud base
पर म ण
URL base
ब स य आरएल
URL base
आध र य आरएल
Base 64
ब स 64
DN Base
ब स ड एन
Classificadors base
ब स क ल स फ यर स
Carpeta base
आध र फ ल डर
Ús de la cerca
फ र स ढ ढ
Ús de l'amplada mínima
न य नतम च ड ई स ट
Ús de l'alçada mínima
न य नतम ऊ च ई स ट
Ús de l'amplada natural
स व भ व क च ड ई स ट
Ús de l'alçada natural
स व भ व क ऊ च ई स ट
Àrea d' ús privat
न ज उपय ग क स थ न
Ús de la bateria
ब टर उपय ग
Ús de la partició
प र ट शन उपय ग
Ús de la CPU
स प य उपय ग
Ús de la memòria
म म र उपय ग
Ús fora de línia...
ऑफ ल इन इस त म ल...
Vista casos d' ús
क स द श य इस त म ल कर