Traducció de "política de la identitat" a la llengua hindi:


  Diccionari Català-Hindi

Identitat - traducció : Política - traducció : Política - traducció : Política de la identitat - traducció : Política de la identitat - traducció : Política - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Nom de la identitat
पहच न न म
Reanomena la identitat
पहच न न म बदल
Elimina la identitat
पहच न म ट ए
Duplica la identitat
अन क त पहच न
Identitat
पहच न
Identitat
उपय क त
Identitat
पहच न
Política
प ल स
Canvia la política de galetes
क क प ल स बदल
Estableix la identitat a
पहच न पर स ट कर
Modifica la identitat seleccionada
चयन त फ ल डर क ख सक न स भव नह ह
Reanomena la identitat seleccionada
चयन त ट ग म ट ए
Elimina la identitat seleccionada
चयन त ट ग म ट ए
Política de contrasenyes
प सवर ड प ल स
Política de lloc
स इट प ल स
Política de canvi
स व च ग न त
Política de sobreescriptura
म ट कर ल खन क न त
Política de galetes
क क प ल स ज
Política de mides
आक र न यम
Política de focus
फ कस न यम
Edita identitat...
पहच न ज ड
Identitat predeterminada
ड फ ल ट पहच न
Elimina identitat
पहच न म ट ए
Nova identitat
नय उपय क त
Canvia la política Java
ज व न त बदल
Canvia la política JavaScript
ज व स क र प ट न त बदल
Canviar la informació d' identitat
पहच न ज नक र बदल
Política duplicada
अन क त प ल स
Política JavaScript
ज व स क र प ट न त
Política hor.
आक र प ल स
Política horitzontal
आड आक र क स म
Política vert.
आक र प ल स
Política vertical
खड आक र क स म
Nova política de galetes
नई क क प ल स
Política d' escalat de la freqüència de la CPU
स प य फ र क व स स क ल ग प ल स
Paràmetres d' identitat
पहच न व न य स ज च
Afegeix una identitat
पहच न ज ड
Paràmetres d' identitat
पहच न व न य स
Identitat per defecte
ड फ ल ट पहच न
Nom d' identitat
उपय क त न म
Servidor de política de soComment
ध वन न यम सर वरComment
Política de noms de modificadors
म ड फ यर न म प ल स
Usa l' arranjament de la política global.
व श व क न त य स व न य स इस त म ल कर .
La política de repetició del contingut de l'actor
कर त क व षयवस त क स मग र द हर ए
Heu de donar un nom a la identitat.
आपक पहच न क एक न म द न ह ग .