Traducció de "influenciat per" a l'idioma holandès:


  Diccionari Català-Holandès

Influenciat per - traducció :
Paraules clau : Beïnvloed Gildes Leenden Kooplui

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Hagués influenciat el cas.
Het moest weg.
La persona que m'ha influenciat més és la meva mare.
De persoon waardoor ik beïnvloed ben, is mijn moeder.
en les proves d'accés a la universitat. La persona que m'ha influenciat més...
Ik ben beïnvloed door degene die mij een belangrijk woord leerde.
Entre els gremis I els comerciants que tenen terres seves ha influenciat entre vuit I deu comerciants.
Bij de gildes en kooplui die geld leenden van hem heeft hij invloed op acht à tien stemmen.
Però com d'atractives les trobes, o com t'atrauen sexualment o romàntica, està altament influenciat per qui creus que és a qui estàs mirant.
Maar hoe aantrekkelijk je ze vindt, hoe seksueel of romantisch aangedaan je door hen bent, berust doorslaggevend op waarnaar je denkt te kijken.
Potser el problema és senzillament una cultura autoritària en la regió, i això ha influenciat a alguns musulmans.
Misschien is het probleem de autoritaire cultuur in de regio, en werden sommige moslims hierdoor beïnvloed.
Sr. Magnussen, pot recordar alguna ocasió en què les seves observacions puguin haver influenciat les polítiques del govern?
Mr Magnussen, herinnert u zich een gelegenheid waar uw opmerkingen overheidsbeleid beïnvloed zou kunnen hebben?
De fet, el comportament de països i comunitats senceres pot veure's influenciat depenent d'on tria la comunitat internacional parar la seua atenció.
In feite kan het gedrag van hele gemeenschappen en landen erdoor worden beïnvloed, afhankelijk van waar de internationale gemeenschap zijn aandacht op wil richten.
Per que, per que, per que, per que?
Waarom?
Per a, per a, per a.
Stop. Bret, wat doe je?
Per sobre, per sobre. Per sobre.
Dat stukje is klaar, dat stukje ook.
Per tu, per en Matt, per tots.
Voor jou en Matt, voor iedereen.
Per tu, per tu i per mai.
Voor jou en jou en mij.
Per Déu per la!
Omwille van Gawd's!
Per descomptat, per Júpiter!
Absoluut, door Jupiter!
Per sempre... per sempre.
Voor eeuwig... en altijd.
Per aquí. Per aquí.
Die kant op.
Per favor, per aquí!
Mag ik even?
Per favor. Per favor.
Alsjeblieft.
Per descomptat. Per descomptat.
Natuurlijk, ik weet het.
Per favor, per favor.
Alsjeblieft.
Per suposat, per suposat.
Sorry.
Per favor, per favor!
Dat is het enige wat ik ooit gewild heb.
per traduir per traduir
Hij is aardig zelfvoorzienend, dus wip morgen maar even binnen. Je vult zijn glas en het zal allemaal wel goed komen.
Per tornar per mi.
Dat je me komt halen.
Per nosaltres! Per nosaltres!
Op ons.
Per preocuparte per mi.
Dat je je zorgen om me maakt.
Per què? Per què?
Waarom?
Per mi. Per mi.
Mij.
Per descomptat. Per descomptat.
Natuurlijk.
Per mi. Per mi, per mi, jo, jo.
Mij, mij, mij.
Per
Door
per
door
Per
Door
Per?
Waarom?
Per?
Waarvoor?
Per?
Waarvoor?
Per...?
W...
Per?
Om?
Activitat per data, per fil
Activiteit op datum, per discussie gerangschikt
Per aquí allarga per l'esquerra.
Je kan hier de linkse uitstrekking zien.
Per sempre? Per sempre més.
Voor altijd en eeuwig.
Traduit per Salt3 Correcció per
Heroes Seizoen 3 Aflevering 12 door Snarry en VakkieE.
Kara, per favor, per favor.
Kara, alsjeblieft.
Per nosaltres, per la família.
Voor de familie.