Traducció de "l'oficina de rector" a l'idioma holandès:


  Diccionari Català-Holandès

Rector - traducció : Rector - traducció : Rector - traducció : Rector - traducció : L'oficina de rector - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Hola, Rector Siebert.
Hallo, directeur Seibert.
De l'Oficina Del secretari.
Van het ministerie.
A l'oficina?
Naar het kantoor?
A l'oficina.
Op kantoor.
Rector Selbert, no sé per què està cridant.
Directeur Seibert, ik snap niet waarom u zo schreeuwt.
Hauré d'anar a l'oficina de
Ik zal moeten naar het kantoor gaan
Sóc de l'oficina de Country Clerk.
Ik ben van het Incasso bureau.
Redactor de l'Oficina de Correus de Millersburg.
Directeur van het Millersburg Postkantoor.
Ets a l'oficina?
Ben je op kantoor?
Aniràs a l'oficina?
Ga jij naar het kantoor?
...de l'oficina del FBI, de Dallas. Hola.
FBI, afdeling Dallas.
Han tret l'asfalt de davant l'oficina de correus.
Er wordt daar gewerkt aan de stoep, buiten het postkantoor.
Ens veurem a l'oficina.
Ik zie je wel op 't bureau.
L'oficina del Sr. Zorg.
Kantoor van Mr Zorg.
Tenia l'oficina número 3.
Ik zocht naar meer patronen van drieën.
Ho tinc en l'oficina.
In m'n kast.
Tornem cap a l'oficina.
We zien elkaar op het bureau.
T'he trucat a l'oficina.
Ik heb naar je kantoor gebeld.
A l'oficina del xèrif.
Op het politiebureau.
Ens veurem a l'oficina.
We zien elkaar op het bureau.
Quin telèfon té l'oficina de San Diego?
Wat is het nummer van San Diego ?
Vostè treballa a l'oficina de comunicacions, no?
U werkt toch in het communicatiekantoor?
Enllaç militar per a l'oficina de premsa.
Militair tussenpersoon bij het pers kantoor.
Això estava a la paret de l'oficina de correus.
Dit was aangeplakt in het postkantoor.
Estàs asseguda en la recepció de l'oficina de Seattle?
Zit je aan de receptie in Seattle?
Estimat, aquesta es l'oficina de la Superioritat Absoluta.
Tuurlijk. Ik heb de volledige controle.
Ha aparegut un arxiu de l'oficina d'assumptes Consulars.
Het komt uit het archief van het Bureau van Consulaire Zaken.
Ha de capturar i defensar l'oficina com sigui.
U zult de zender veroveren en onder alle omstandigheden houden.
Per això l'oficina de la DEA s'ha compromès
Daarom wil het OM ook een einde maken aan wapengeweld.
l'oficina del capità sembla una zona de guerra.
Het kantoor van de hoofdinspecteur lijkt op een oorlogsgebied.
Informe a l'oficina el dilluns!
Melden op het kantoor op maandag!
Un dia dur a l'oficina?
Zware dag gehad op kantoor?
Deixaré les claus a l'oficina.
Ik laat de sleutels op het secretariaat.
Si, clar, avall, en l'oficina.
Ja, beneden in het kantoor.
Em va trucar a l'oficina.
Hij heeft naar het kantoor gebeld.
Avui no és a l'oficina.
Ze is vandaag niet op kantoor.
L'Oficina assignarà un investigador especial.
De FBI wijst een speciale onderzoeker toe.
A l'oficina del tinent Pike.
Naar inspecteur Pike.
Anem cap a l'oficina, d'acord?
Laten we naar kantoor gaan, oké?
A més, per llavors algú de l'oficina s'arriba a preguntar per mi, perquè l'oficina s'obrirà abans de les set .
Trouwens, tegen die tijd iemand van het kantoor komt om te informeren naar mij, want het kantoor zal openen voor zeven.
La mare de l'Anja Björk és de camí a l'oficina.
De moeder van Anja Björk is onderweg naar het bureau.
Mira, en nom de l'oficina del districte, m'he de disculpar.
Kijk, namens het voltallige openbaar ministerie, Moet ik mij verontschuldigen
El coneix bé? Treballa a l'oficina de New York.
Hij werkt in New York.
Tens que sortir mes de l'oficina. Diguemho a mi.
Ik weet het.
Tenia la sensació que necessitaves un descans de l'oficina.
Ik vond dat je er even uit moest.