Traducció de "van ser qualificats amb" de llengua italiana:


  Diccionari Català-Italià

Van ser qualificats amb - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Van ser enverinats amb arsènic.
sono stati avvelenati dall'arsenico.
Van ser 76,40 .
Ho speso 76 euro e 40.
Van ser gasejats?
Sono stati asfissiati?
Van ser 62.
Erano sessantadue.
Van ser afortunats.
Sono state fortunate.
Van ser apunyalades.
Sono state pugnalate anche loro.
Van ser ells.
Sono stati loro.
Aquestes dades van ser confirmades amb els caçadors.
Questo è stato confermato dalle interviste ai cacciatori.
Llavors van ser trobats .. Amb cicatrius al coll ...
Sui loro colli appaiono delle cicatrici.
No n'estem prou qualificats per respondre, Gene.
Beh, si tratta di una questione alla quale noi non sappiamo rispondere, Gene.
Les meves últimes paraules amb ella van ser rabioses.
Le mie ultime parole con lei erano arrabbiate.
Van ser els Ilops.
I lupi cattivi.
Van ser paraules precipitades.
Sono state parole avventate.
Que van ser filmades.
Riprese.
Van ser molt descortesos.
Davvero maleducati.
Van ser molt valents.
Sono stati molto valorosi.
Van ser les rodes?
Erano le ruote?
Van ser les rodes.
Erano... Non so di cosa stia parlando...
Van ser les bruixes.
Non sono stato io a ucciderla, ma le streghe.
No vaig ser jo. Van ser ells.
L'han detto loro, non io.
Les mitjanes van ser penjades per la xemeneia amb cura,
Le calze erano appese al camino con cura,
Sí, els meus capturadors van ser molt amables amb mi.
Certo, i miei carcerieri erano molto gentili con me.
Estaven totalment qualificats per fer televisors de pantalla plana.
Sono assolutamente qualificati per fare TV a schermo piatto.
Tens tres metges qualificats treballant per a tu, avorrintse.
Hai tre medici incredibilmente qualificati che lavorano per te, che si annoiano.
Van començar amb dues, i van acabar amb dues.
Hanno cominciato con due siringhe, e alla fine ne avevano ancora due.
600.000 persones van ser desplaçades.
600.000 persone furono spostate.
Ells van ser els primers.
Era il primo.
Sabem que van ser assassinats.
Sappiamo che sono stati assassinati.
Segurament van ser els guàrdies.
Probabilmente sono state le guardie
L'última vegada van ser tres.
La volta scorsa erano tre.
Totes van ser a l'estómac.
Tutte allo stomaco.
Dues dones van ser assassinades.
Due donne sono state uccise.
Aquells van ser bons dies.
Quelli si' che erano bei tempi.
No, van ser els estatals.
No, degli agenti della Statale.
Si, tots van ser admesos.
Hanno fatto entrare tutti.
Van ser més que errors!
Erano piu' che degli errori!
Nostres cases van ser cremades.
Hanno bruciato le nostre case.
Si. I van ser traïts
E furono tutti traditi.
Els hostatges van ser assassinats.
Gli ostaggi furono uccisi.
Vaig enviar un segon telegrama. No van ser els indis. Van ser homes blancs.
Vi ho mandato un ulteriore telegramma... non erano stati degli indiani, era opera di bianchi.
Van començar amb 10.
Inizialmente erano 10.
Van experimentar amb mi.
Hanno fatto degli esperimenti su di me.
Van amb mi, d'acord?
Loro sono con me, va bene?
Tots van ser tacades petit estrip.
Tutti erano macchiati piccolo strappo.
Quines van ser les meves instruccions?
Quali erano le mie istruzioni?