Traducció de "barnillatge de quatre barres" a l'idioma japonès:


  Diccionari Català-Japonès

Barnillatge de quatre barres - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Les barres d'aquells portons fan quatre polzades de gruix.
城門の鉄は四インチの厚さだ
Barres de desplaçament
スクロールバー
Diagrama de barres
棒グラフ
Codi de barres
バーコード
Barres
Barres
バー
Barres de progrés animades
進捗バーをアニメーション表示
Codi de barres ID
バーコードID
Graella de codi de barres
バーコードグリッド
Pinta barres
バーを描く
Codis de barres desplaçant se
スクロールするバーコード
Etiqueta del gràfic de barres
棒グラフのラベル
Sincronitza les barres de desplaçament
スクロールバーを同期
Posició del codi de barres
バーコード位置
Barres d' eines
ツールバー
Barres d' eines
ツールバー
Barres d' or
金の延べ棒
Barres i escales
バーとハシゴ
Quatre més de quatre és de vuit.
8 4は 12 です
Carpeta de les barres d' eines
ツールバーフォルダ
Aquí tenim un gràfic de barres.
プロットする必要があります
Miniaplicació de diagrama de barres del KGetComment
KGet 棒グラフアプレットComment
Miniaplicació de diagrama de barres del KGetName
KGet 棒グラフアプレットName
Miniaplicació de panell de barres del KGetComment
KGet パネルバーアプレットComment
Miniaplicació de panell de barres del KGetName
KGet パネルバーアプレットName
Quatre més quatre, més quatre.
4 を3 回を追加します
Dibuixa separadors de les barres d' eines
ツールバーのアイテム間にセパレータを表示する
Dibuixa les barres de desplaçament amb relleu
スクロールバーに勾配を付ける
Llista de barres d' eines separada per comes
コンマで区切られたツールバーのリスト
Arranjament Configura barres d' eines...
移動...
Arranjament Configura barres d' eines...
設定 ツールバーを設定...
Configura les barres d' eines...
ツールバーを設定...
Reinicialitza les barres d' eines
ツールバーをリセット
Mostra les barres d' eines
ツールバーを表示
Estàndard de quatre colors
4色標準